Latest Posts

SOMO: MUNGU WA DUNIA HII - MCHUNGAJI GWAJIMA
Mchungaji Josephat Gwajima


 Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea;
ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. 2Wakorintho4

Shetani ana majina mengi na mojawapo ni mungu wa dunia hii.

Nami nilimtokea Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo, kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu YEHOVA sikujulikana kwao. Kutoka6: 3

Mungu alimtokea Musa akamwambia “mimi ni Mungu mwenyezi” maana yake ni Mungu wa juu sana, ni Yehova, ni Mungu wa Ibrahim. mungu wa dunia hii ana jina jingine anaitwa mkuu wa ulimwengu na huyo sio Mungu wetu sisi. Mungu wetu sisi ni Mungu wa mbingu na nchi ambaye wana wa Israeli wanamwita Yehova, mahali anataka kujionyesha nguvu zake anaitwa “Jehoiva eljido”, Jehova nisi maana yake“bendera yenu”, Jehova rohi “Bwana mchungaji wangu”.

Kwenye agano jipya aliamua kuvaa mwili akazaliwa na tukauona utukufu wake. Alikuja kwa njia ya neno na kupitia neno hilo akazaliwa akavaa mwili akaitwa Yesu. Kwenye agano la kale utaona imeandikwa “kisha neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema hili neno la Bwana ni Mungu”.

Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Yohana1:1
Yesu kristo maana yake nyingine ni Yehova amashira “Mungu yule yule” duniani hapa kuna mabishano makubwa kuhusu Yesu kuwa ni Mungu lakini ukisema Yesu ni nabii hakuna anaye ongea, ukisema Yesu ni mtume wa myaazi mungu hakuna anaye bisha lakini ukisema kuwa Yesu kristo ni Mungu panatokea kutoelewana na dunia inatikisika.
Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo; sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Yohana12:31
Mungu wa dunia hii anaitwa mkuu wa ulimwengu
Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba; na kama vile Baba alivyoniamuru; ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twendeni zetu. Yohana14:30
Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Yohana 16:11
Mungu wa dunia hii Yesu kristo naye alimwita mkuu wa ulimwengu, jina jingine anaitwa mwovu maana yake ni mbaya ana uovu ndani yake. Unatakiwa ufike mahali uone sio kila mtu anayesema Mungu atatusaidia anamaanisha Yesu kristo Mungu wa mbingu na nchi wengine wanamaanisha mungu wa dunia hii.
Ninyi, watoto wadogo, mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. 1Yohana4:4
Ndio maana ya lile andiko linasema ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, kumbe ndani yetu tuliompokea Yesu kwenye mioyo yetu kuna Mungu wa Mbingu na nchi lakini ndani yao kuna mungu wa dunia hii ukiwaambia mtu anaweza kufa na kufichwa shimoni, wanakataa, ukiwaambia mtu anaweza kufufuka hawakuelewi! Ni kwasababu ndani yao kuna mungu wa dunia hii amekaa na kupofusha fikra zao.

Kuna nguzo NNE zinazoiendesha dunia
1. Siasa
2. Uchumi
3. Dini
4. Jeshi
Sehemu hizi mungu wa dunia hii amezikamata na kuziendesha na unapotaka kuingia kwenye sehemu ya siasa lazima uchafuliwe kwanza kwa wizi na mambo mengine ndipo utawale kwenye siasa. Lakini Mungu akaaye ndani yetu atazuka katika uso wa nchi na kuziangusha tawala zote za ufalme wa mungu wa dunia hii kwa jina la Yesu.
Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu; na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Nasi twajua kwamba Mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani, ndani ya Mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli, na uzima wa milele. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. 1Yohana5:19
Andiko hili linamaanisha dunia yote inaongozwa na yule mwovu ambaye ni mkuu wa ulimwengu au mungu wa ulimwengu. Watu wa dunia hii kwenye zile nguzo nne kwa kadri mtu anavyo ongezeka kwenye uchumi, siasa ndivyo anazidi kuwa mbaya zaidi kwasababu amepofushwa fikra zao na wanaona ni kawaida kwa mambo mabaya wanayo yafanya kumbe mungu wa dunia hii ndiye anaye waongoza.
Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mlete hoja wa zamani hizi? Je! Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara, na Wayunani wanatafuta hekima; bali sisi tunamhubiri Kristo, aliyesulibiwa; kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Wayunani ni upuzi; bali kwao waitwao, Wayahudi kwa Wayunani, ni Kristo, nguvu ya Mungu, na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana, ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa; bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima; tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu; tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko; mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki, na utakatifu, na ukombozi; kusudi, kama ilivyoandikwa, Yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. 1Wakorinto1:20
Kuna watu wengine wana hekima ya dunia wanaweza kuongea maneno ukadhani ni Mungu wa mbingu na nchi anaongea kupitia yeye kumbe ni mkuu wa ulimwengu/mungu wa dunia hii. Kuna watu wanatumia hekima ya dunia hii kutawala dunia, kumiliki na kufanya bihashara.

Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu; ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika; bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliiazimu tangu milele, kwa utukufu wetu; ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja; maana kama wangaliijua, wasingalimsulibisha Bwana wa utukufu; lakini, kama ilivyoandikwa, Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, (Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu,) Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu; maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana, Ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana, amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. 1Wakorinto2:6-
Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu, na Shetani. Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko, na kila tendo baya. Lakini hekima itokayo juu, kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Yakobo3:15
“Kitu cha kidunia ndicho hicho hicho cha kibinadamu na ndicho hicho hicho cha kishetani”. Tunaungana na watu ili kuwabadilisha wao wawe sehemu yetu na sio kuwa sehemu yao na ni vuzuri unapokwenda sehemu yeyote uwe makini wasikubadilishe kuwa sehemu yao. mungu wa sistimu za siasa, fedha, dini ni mungu wa uongo na kupofusha fikra za watu.
Na Yesu, hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku arobaini nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu; hata zilipotimia, aliona njaa. Ibilisi akamwambia, Ukiwa ndiwe Mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, Imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, Nitakupa wewe enzi hii yote, na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa ye yote kama nipendavyo. Basi, wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Luka4:1-5

Shetani alimpandisha Yesu na kumwonyesha miliki za dunia na fahari kwa dakika moja akamwambia mimi (ibilisi) humpa yeyote nipendavyo ila akiniabudu, kumbe kila aliye kwenye nguzo za dunia amepata kwa Bwana wa majeshi, ama kwa ibilisi mkuu wa dunia hii, Shetani aliuchukua utawala wa dunia hii kutoka kwa Adamu na kuigeuza kuwa kama ilivyo hata Adamu akija ataona jinsi dunia ilvyo tofauti na alivyoiacha kwasababu ya uharibifu wa mungu wa dunia hii.

Ulimwengu uko chini ya yule mwovu mungu wa dunia hii asiye waacha wafungwa wake waende zao.

Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu. Warumi 12:2

Na hii ndiyo ahadi aliyotuahidia, yaani, uzima wa milele. Nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Nanyi, mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha; lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Na sasa, watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi, atakapofunuliwa, mwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki, jueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye. 1yohana2:15
Dunia na tama yake vinapita bali yeye alishikaye neno lake adumu milele. Mungu anaye tupenda ametuweka kwenye dunia ambayo mkuu wake ni ibilisi na ndio maana Yesu alipoanza kuwafundisha watu jinsi ya kuomba alisema ‘Baba yetu uliye mbinguni’ maana yake sio marekani na ‘jina lako litukuzwe’ maana yake sio dogo ufalme wako uje maana yake kabla Yesu hajanyakua kanisa ufalme wake utakuja.

Mungu alimwacha shetani ajenge tawala wake hapa duniani ili amtume Yesu kama nuru auokoe ulimwengu. Ndio maana imeandikwa “na ile nuru ya ngaa gizani nalo giza halikuweza kuishinda” kwa sababu hiyo Yesu kristo alidhihirishwa ili kuudhihirisha uweza wake. Ndio maana Yesu alipomtokea Yohana kwenye kisiwa cha patimo alimwambia ayaandike mambo yaliyopo na yatakayokuja

Kazi yetu ni kuwapunguza waingiao motoni na kuwapeleka mbinguni. Na watakao kwenda mbinguni ni wengi kuliko watakao kwenda motoni.

Mungu wa dunia hii ndio anaitwa lucifa, baba wa uongo, ibilisi, mfalme wa giza, lakini ni Mungu na mtu anaweza kusema nampenda mungu chunguza anaweza kuwa mungu wa dunia hii “shetani”

Mimi nawaombea hao; siuombei ulimwengu; bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako; na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu; nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yohana17:9
Anajua ulimwengu unashetani ambaye ni mkuu wake hivyo hawezi kuuombea na ulimwengu umewachukia kwakuwa sio wa ulimwengu huu ndio maana watu wanaweza kukuchukia ni kwasababu wewe sio wa ulimwengu huu, na Wewe sio wa ulimwengu kama vile Yesu alivyo sio wa ulimwengu alimaliza kazi yake akaenda zake na wewe una kazi hapa duniani zaidi ya kazi unayofanya na unatakiwa uifanye kwa utakatifu ili baadaye urudi mbinguni. Tumetumwa duniani tumepewa kazi ya kufanya hapa duniani lakini mkuu wa giza amekushika kwenye ulevi, ukahaba, wizi, na uharibifu wote lakini umetumwa kutoka mbinguni. Watu wote wametoka mbinguni tatizo hatukumbuki siku tuliyotoka na nini kilichutuleta hapa duniani, baba na mama hutengeneza mwili na Mungu wa Mbingu na nchi huweka roho ndani yake yenye kusudi la kufanya hapa duniani. Binadamu ni roho iliyo ndani ya nyumba inayoitwa mwili na baba wa Roho zetu ni Mungu wa mbingu na nchi ndio maana Yesu alitufundisha jinsi ya kuomba tuombe” Baba yetu wa mbinguni…”
Shetani anachokifanya kwasababu ni mkuu wa ulimwengu huu anajua leo wangapi wamezaliwa na kazi wanayotakiwa kuifanya anachokifanya anawaumiza watu unakuta mtu tangu amezaliwa ni mgonjwa amehangaika hajapata matibabu bado lakini haujachelewa bado unaweza kuamka na kusonga kwenye kusudi lako kwa damu ya Yesu kristo.

“Mungu wa dunia anaweka magonjwa, Mungu wa mbingu na nchi anaweka uzima ndani ya watu kuna vitu elimu ya dunia haiwezi kuyafanya”

Kwa jina la Yesu kristo mkono wa mungu wa ulimwengu huu ulio nyooshwa kwenye maisha yangu nina uvunja kwa jina la Yesu, leo nina rudi kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu”
UKIRI
“Inawezekana mkuu wa ulimwengu alikuwekea ugonjwa na anajua bila ugonjwa huo unaweza kumtumikia Mungu wa Mbingu na nchi kwa uaminifu”
Kwa damu ya Yesu ninaziangusha nguzo za mkuu wa ulimwengu kwa jina la Yesu, wale wote mliokaa kwenye nguzo za kisiasa, dini, jeshi na uchumi chini ya mkuu wa ulimwengu ninawaangusha wote kwa jina la Yesu, ewe mkuu wa ulimwengu nakufunga leo kwa jina la Yesu, ninaangusha fikra zako ulizoziweka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu kristo, kila hekima ya mkuu wa ulimwengu ninaiharibu kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya Jina la Yesu kristo ninazikamata nguzo zote za mkuu wa ulimwengu kwa jina la Yesu, ninafuta kila upofu wa mkuu wa ulimwengu kwenye macho yangu, akili yangu, moyo wangu kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu, nakunyanganya kazi yangu, afya yangu uliyoigusa kwa mkono wako ewe mkuu wa ulimwengu kwa jina la Yesu kristo. Amen

Inawezekana mtu una matatizo kwasababu shetani amekuwekea matatizo kwasababu anajua utakuwa nani baadaye anajua Mungu wa mbingu na nchi ameweka kipawa cha aina gani ndani yako, mkuu wa dunia hii ndiye anakuzuia ili usije fikia pale unapotakiwa kufika. Shetani hapambani na wewe kwasababu ulivyo anapambana na wewe kwasababu ya kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako,

Elimu inatusaidia kuendeleza kile kilichowekwa na Mungu ndani yetu.

“Imeandikwa kabla haujatungwa katika tumbo la mama yako nalikujua” wachawi wanahitaji kile ulichonacho ndani yako ili wakichukue na kuendeleza ufalme wa mkuu wa ulimwengu kwenye siasa, uchumi, jeshi, dini”.

Mashetani, majini, mapepo, mizimu, wagang, wasoma nyota na wengine wote ni watumishi wa mkuu wa ulimwengu.

Ninaamuru nyota yangu ya safari, Kupendwa, Kuhubiri, Biashara inayotumiwa na watu wa dunia hii ninaamuru njooo kwa jina la Yesu kristo Amen.
KWA TAARIFA YAKO: FILAMU ZA YESU ZILIVYOTIKISA ULIMWENGU
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu
Filamu ya kwanza kutengenezwa (1903) kuhusiana na maisha ya Yesu. The life & Passion of Jesus Christ. ©Mubi.com
Wiki hii tutatazamia filamu zinazohusiana na dini ya Kikristo ama kumuhusisha Yesu moja kwa moja, ambazo zimekuwa gumzo kwenye jamii, na hata kupelekea matatizo kadha wa kadha. Kati ya filamu hizo, ni pamoja na The Jesus Film, 1979; The Passion of Christ, 2004; The Messiah, 2007; na The Da Vinci Code.

The Jesus Film ni filamu ambayo imebadili hali ya hewa kwenye tasnia ya injili na kuabudu kwa ujumla, ambapo licha ya kutengenzezwa mnamo mwaka 1979 nchini Israel, bado hadi hivi leo inazidi kutumika kwenye kuhubiri injili huku ikiwa imetafsiriwa kwenda lugha mbalimbali kuliko filamu yoyote ile iliyowahi kutokea duniani.

Brian Deacon ndani ya The Jesus Film
Pamoja na uzuri wa kazi ya sanaa hiyo ambayo imetengenezwa kwa lengo la kuonyesha kwa pica za sauti (video), kuonesha maisha ya Yesu kuanzia kuzaliwa kwake hadi kuuwawa kwa kusulubiwa msalabani na kisha kufufuka, bado kuna watu wanaoamini kwamba muhusika aliyeigiza nafasi ya Yesu (Brian Deacon) ndiye Yesu mwenyewe.

Hili pia limeenda mbali na hata kuibua mijadala mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemoc kupitia ukurasa wa facebook wa Gospel Kitaa.

The Passion of Christ in filamu iliyoongozwa na Mel Gibson, mwandishi na mkongwe wa filamu kutoka nchini Marekani, ambaye aliamua kutengeneza filamu kuonesha kwa picha namna ambavyo Yesu alipitia mateso.

KWA TAARIFA YAKO filamu hii ambayo imelenga hasa masaa kumi na mbili ya mwisho ya Yesu kuonesha mateso aliyopitia, ilileta shida kwa mara kwanza ilipoanza kuzinduliwa, kwani kuna matukio yaliyoripotiwa ya watu kuzimia na hata wengine kufariki wakati wakitazama filamu hiyo kwenye majumba ya sinema, na hii yote ikielezwa kwamba ni kutokana na mshtuko. Mmoja ya watu waliofariki ni Mchungaji Jose Geraldo kutoka nchini Brazil ambaye alikodi ukumbi mzima ili atazame pamoja na waumini wake, kabla ya kuisha kwa sinema hiyo, Mchungaji Geraldo hakuwa na uwezo wa kujibu chochote alipoongeleshwa na mkewe, tayari alikwishafariki.
Jim Cazievel akifuatisha maelekezoya muongozaji Mel Gibson. ©Nick Cornish/Rex Features
Mbali na hayo kama ulikuwa hujui ni kwamba muigizaji wa Passion of Christ,  Jim Caviezel aliingia matatani kwenye kazi yake mara baada ya kuigiza uhusika wa Yesu, ambapo hakuna tena studio iliyotaka kufanya naye kazi, na jambo hili KWA TAARIFA YAKO anasema kwamba alifahamishwa mapema kuwa kutokana na namna uhusika wake utakavyokuwa, inaweza ikawa ndio filamu yake ya mwisho kwenye tasnia ya sanaa.

Kati ya moja ya maelezo aliyowahi kutoka kwa wanahabari, Jim anasema kwamba mara baada ya kukubali kuvaa uhusika wa Yesu, alipigiwa simu dakika 20 baadae na muongozaji, Mel Gibson, akimtaka aachane na hiyo kazi kwani itakuja kumuharibia kazi zake za mbeleni, lakini hata hivyo  Jim alisimamia alichoamini, akisema kwamba kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe. Soma hapa.

Filamu ya tatu, The Da Vinci Code, ambayo inamuhusisha muigizaji mkongwe na muandaaji kwa sasa, Tom Hanks, ilizua mijadala kila kona ya dunia wakati inazinduliwa, ambapo pamoja na ujumbe iliyokuwa imeubeba, KWA TAARIFA YAKO ilielezea dhana kwamba Yesu alikuwa na mahusiano na Maria Magdalena, ikiwemo kuwa na watoto wawili - kama ambavyo iliandikwa kwenye kitabu kilichoandikwa na Dan Brown, chanzo cha kutengeneza filamu hii.

The Messiah ni filamu ya nne kati ya zinazozungumzia maisha ya Yesu, lakini KWA TAARIFA YAKO, hii ilitengenezwa nchini Iran mwaka 2007 kumueleza Yesu ni nani, katika mtazamo wa dini ya kiislam.

Muigizaji wa Yesu kwenye The Messiah akiwa na 'Maria Magdalena'
Muongozaji wa filamu hii, Nader Talebzadeh anaeleza kwamba kulikuwa na umuhimu wa kuitengeneza kazi hiyo kwa ajili ya jamii za kiislamu, ili waweze kuelewa vema maisha ya Yesu. Na kwa upande mwignine filamu hii imeshapewa sifa kedekede ikiwemo ya kuonyesha umuhimu wa kuishi pamoja licha ya utofauti wa dini.

The Last Temptation of Christ ni mojawapo ya filamu zinazoonyesha maisha ya Yesu, ikiwa imetolewa mwaka 1988, ikiongozwa naye Martin Scorsese. Filamu hii iliibua rabsha kwa jamii ya wakristo ulimwenguni pale ambapo ilikuwa ikionyesha majaribu ambayo Yesu alikutana nayo, ikiwemo hofu, mashaka, msongo wa mawazo na tamaa. KWA TAARIFA YAKO hasira kwa wakristo ziliibuka pale ambapo 'Yesu' alionyeshwa akiwa na mawazo ya kuzini.

Watengenezaji wa filamu hii walieleza kwamba maisha ya Yesu yaliyoonyeshwa humo ni kutokana na historia ilivyo, na si kulingana na vitabu vya Injili.

Hata hivyo pamoja na utengenezajiw a filamu hizi mbalimbali zikielezea maisha ya Yesu kwa namna tofauti, filamu za kwanza kutengenezwa kuhusu maisha ya Yesu liikuwa mnamo mwaka 1912, ikiitwa "From the Manger to the Cross" ambayo ilitanguliwa na The Life & Passion of Jesus Christ ya mwaka 1903.
Picha kutoka filamu ya From the Manger to the Cross ya mwaka 1912 ©Biblefilms
Tofauti na zama za sasa hivi, filamu hizi hazina rangi, na kipindi hicho picha ndio zimechukua nafasi kuliko sauti (mazungumzo), ambazo hazikuwepo.

Hiyo ndio KWA TAARIFA YAKO, vinginevyo tukutane wiki ijayo.

JOHN LISU AKATA KIU YA KUKOSEKANA KWA MIAKA 15 MKOANI MBEYA
Siku ya jumapili iliyopita  December 14 katika jiji la Mbeya ilikuwa ni siku ambayo muabudu John Lisu akiwa na timu nzima walimtukuza Mungu pamoja na wakazi wa jiji hilo waliohudhuria katika Uko Hapa Tour The Sound of Worship ndani ya ukumbi  wa St Mary's ambao upo maeneo ya Forest mpya.


Hii ilikuwa ni mara baada ya miaka 15 kupita tangu John Lisu akanyage jiji hilo kihuduma mnamo mwaka 1999 ambapo alienda kuhudumu kwenye mkutano wa injili. Kuonyesha kuwa watu walikuwa na kiu ya kumwabudu Mungu pamoja na John Lisu, walijitokeza kwa wingi kiasi cha kuwashangaza hata wenyeji wa jiji hilo kwani walitegemea watu kuwa wachache kutokana na gharama za kuchangia mlangoni.

Mishale ya saa tisa tamasha lilianza kwa Praise team kutoka T.A.G Forest ya Kwanza kupanda na kuimba wimbo wa kuabudu baada ya hapo Mchungaji Tambikeni kutoka kanisa hilo alifungua kwa maombi. Kisha Mc akachukua nafasi yake kwa kuanza kuwaita waimbaji waliofika kushiriki na Lisu.

Muimbaji aliyeanza ni TUNTUFYE

baada ya hapo PETER MBUMBA

Kisha MWANJISI akachukua nafasi

IMMA MOPAO akamtukuza Mungu kwa solo gitaa

Kijana JOEL nae akafuatia

AMBWENE MWASONGWE akachukua nafasi

Baada ya hapo PRAISE TEAM T.A.G FOREST YA KWANZA

Dr CHACHA akapata nafasi ya kuwashirikisha watu neno la MUNGU

Hatimaye JOHN LISU na TEAM NZIMA wakapanda

Ni baadhi ya picha za Uko Hapa Tour The Sound of Worship jijini Mbeya. Picha zaidi zinakuja muda si mrefu endelea kuwa karibu na Gospel Kitaa.
SOMO: NAZI HAIVUNDIKWI
Na Faraja Naftal Mndeme.

Itakuwa jambo la kushangaza na la kustaajabisha kumuona mkulima wa nazi anachukua nazi na kwenda kuivundika ili iive kwa ajili ya matumizi. Nazi ni jamii ya zao la matunda ya michichikichi. Nazi pia ni aina ya tunda ambalo linajulikana kama aina ya matunda yenye jina la matunda jiwe (Stone fruit or drupe). Inasadikiwa asili ya nazi ni kutoka katika Nchi za Ki-Amerika kabla ya kuanza kusambaa Barani Ulaya na ndipo mabara Mengine.

Nazi haivundikwi, husibiri mpaka pale itakapokomaa ndipo itunguliwe au ianguke kwa ajili ya matumizi. Mnazi wa kawaida ukitunzwa vyema huchukua miaka 6 mpaka 10 kuweza kuzaa vyema. Inasadikiwa, kiwango cha maisha ya mnazi ni miaka 15 mpaka 20. Mnazi wenye umri huo huweza kuzaa katika kiwango cha ubora wake kati ya nazi 40 mpaka 75 kulingana na matunzo unayopewa.

Kwenye maisha yetu ya kila siku kuna kitu kinaitwa maamuzi. Kila siku tunafanya maamuzi mbalimbali kulingana na matokeo ambayo tunayatarajia katika siku za usoni mwa maisha yetu. Maamuzi madogo madogo ya kila siku ndio hupelekea kupata matokeo bora ya maamuzi makubwa au tunayonaona ya kawaida kwenye maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi watu wanafikiri maamuzi ni swala ambalo lipo tu lakini ki-ukweli maamuzi ni hatua, unaweza ukaamua ufanye au usifanye maamuzi lakini mwisho wa siku kufanya au kutokufanya ni uamuzi pia.

Upende usipende maisha yetu ya kila siku yamejawa na maamuzi. Inashangaza kuna baadhi ya maamuzi kwenye maisha mara nyingi tunaogopa kuyafanya kwa kisingizio cha muda. Je kweli ni muda au sisi binafsi ndio hatupo tayari kufanya maamuzi?

Maamuzi mengi kwenye maisha yetu ya kila siku yapo tu. Upende usipende kuna wakati utafikia na itakupasa uyafanye tu. Haijalishi utakuwa kwenye hali gani lakini maamuzi yanapaswa kufanyika. Huku kuchelewa kufanya maamuzi kusiko na tija mara nyingi huepelekea kupatwa na misongo ya mawazo isiyokuwa na lazima. Iwapo wakati umefika wa kufanya maamuzi fulani magumu, haina haja ya kujiuliza mara mbili mbili kwamba nifanye au nisifanye maana kuna wakati itakupasa uyafanye tu hata kama itakuwa umechelewa. Ni muhimu kujua maamuzi yanayohitaji uharaka kufanywa na yale ambayo hayahitaji uharaka lakini mwisho wa siku maamuzi lazima yafanyike.

Inakuwa tatizo maamuzi yanapaswa kufanyika haraka wewe unasema kesho ipo, je nani aliyeiona kesho? Nazi haivundikwi na ukiivundika utakuta imeoza na imeshaharibiwa na wadudu na itakuwa haifai kwa matumizi tena. Hakikisha unafanya maamuzi kulingana na inavyopasa kufanyika. Iwapo yanahitaji uharaka fanya vivyo acha visingizio. Unapomaliza mwaka jiulize wapi ulipaswa kufanya maamuzi kwa haraka wewe ukazubaa? Wapi ulifanya maamuzi na haukupaswa kufanya?

Nazi Haivundikwi.
E-mail:naki1419@gmail.com
+25571974255
God Bless Y’All
TUNAWEZA KUBORESHA ZAIDI CHAGUZI ZIJAZO, TUWE MAKINI

Jumapili ya tarehe 14, ilishuhudiwa maelfu ya wananchi wakijitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa/vijiji, ambapo wajumbe wa serikali pamoja na wenyeviti walichaguliwa. Hongera kwa kila aliyechaguliwa, na pole kwa kila aliyeangushwa, ila yote kwa yote tunaamini ushirikiano utakuwepo kwa ajili ya kuwaletea wananchi maendeleo.

Wakati zoezi likiendelea, GK ilizungukia baadhi ya vituo jijini Arusha na kushuhudia namna zoezi linavyoendelea, ambapo jambo la kwanza linalopongezwa ni kujitokeza kwa watu, vijana kwa wazee - kutumia haki yao ya Kikatiba kuchagua viongozi stahiki. Pongezi hizi pia zivifikie vyama vya siasa kwa juhudi za kuelimisha wananchi wapate kujitokeza siku ya upigaji. Yawezekana kabisa mhusika kutoka chama A alihamasisha wananchi, lakini wakaenda kupiga kura kwa ajili ya chama B. Kikubwa hapo tumeangalia hamasa, na hapo ni heko kwa wote waliowakumbusha wananchi kujiandikisha na kisha kwenda kupiga.

Pamoja na hayo, kuna changamoto ambazo ni sharti serikali ikazishughulikia ili kuziepuka kipindi kijacho, ili kuweka mambo sawa kwa wanancho. Baadhi yake ni kama ifuatavyo, kama ambavyo GK imeshuhudia kwenye vituo mbalimbali.

1. Msimamizi mmoja kwa wananchi chini ya 1000

Kuna baadhi ya maeneo yalionekana dhahiri kwamba msimamamizi amezidiwa na idadi ya watu, na kwa mujibu wa maelezo ambayo GK imepata kutoka vituoni, serikali ilipanga msimamizi mmoja kwenye kituo ambacho waliojiandikisha walikuwa chini ya watu 1000. Hiyo ina maana kwamba kama kituo kimeandikisha wapiga kura 800, basi watakuwa na msimamizi mmoja tu. Na kuanzia 1000, basi hapomkutakuwa na wasimamizi wawili. Shida ikatokea baasa ya watu kumalizana na ratiba ya ibada pamoja na sherehe mbalimbali zilizokuwepo na kisha kuelekea vituoni, hapo ndipo msururu wa watu ukawa unaongezeka ilhali muda nao umeyoyoma. Hili lingeweza kuepukika kwa kuwa na wasimamizi wawili.


2. Upigaji wa kura maeneo ya nje
Sehemu nyingine za upigaji wa kura zilikuwa nje, mathalani chini ya miti. Hapo pia kuna hatihati ya kuvurugika kwa shughuli nzima, ikizingatiwa kwamba kama mvua ingenyesha, basi zoezi ingebidi liahirishwe na kurejewa upya ndani ya siku saba. GK imeshuhudia wananchi kwenye kituo kimojawapo wakiangukiwa na manyunnyu, lakini pamoja na hayo, hawakukata tamaa na kueleza kwamba watakuwepo hadi kieleweke. Ieleweke kwamba mwitikio wa watu umekuwa mkubwa kuliko miaka ya nyuma. kama mvus ingenyesha na watu kuondoka kutokana na uchaguzi kuahirishwa, basi hapana shaka siku ya kupiga kura upya kuna wengine ambao walikuwepo siku ya kwanza, hawatorudi tena.
3. Ubandikwaji wa majina

Kuna baadhi ya maeneo wananchi wamepata shida kuona majina yao, na hivyo kuanza kuhaha kutafuta huku ikibidi kumuuliza msimamizi ambaye pia kwa wakati huo anahudumia msururu wa watu, wale wenye kujua kusoma na hata wale wasiojua kusoma, ikiwemo wale wasioweza kufuata utaratibu. kama kungekuwa na utaratibu mzuri wa makaratasi ya majina kubandikwa sehemu moja inayoonekana na wote basi ingesaidia kupunguza msongamano usio na lazima. Pamoja na hayo, kuna maeneo makaratasi yalishaanza kuchanika ama majina kufutika na hivyo kutoonekana. Hili limekuwa kikwazo kwenye maeneo mengi.

4. Uchapishaji wa makaratasi
Kama kuna uzembe wa hali ya juu umefanyika, basi ni kwenye uchapaji wa majina ya wagombea. Kuna sehemu majina yamechanganywa na hivyo kupelekea kushindwa kuelewa maandalizi yote yalikuwa ni ya kazi gani. Mathalan, jina la mgombea wa chama B limeandikwa kwenye nembo ya chama A. Inakanganya. Lakini pia pamoja na hayo, kuna suala la wino na idadi ya makaratasi. Kuna maeneo ilibidi uchaguzi uahirishwe kwasababu tu makaratasi yalikuwa machache kuliko idadi ya walijiandikisha. Muda mwingine haivumiliki.


Haya na mengineyo mengi yanaweza kuepusha vurugu zisizo la lazima, ni tumaini letu kwamba yatazingatiwa kwenye chaguzi nyingine zote zinazokuja. Lakini pamoja na hayo, haina budi kutoa pongezi kwa jeshi la Polisi. Kwa awamu hii wananchi wameona kwamba kumbe jeshi liko imara. Namna walivyojitahidi kudhibiti fujo za aina mbalimbali ambazo ilikuwa zitokee. Ikiwemo ya watu ambao hawajaandikishwa kwenye kituo husika kutaka kupiga kura kwa lazima. GK ilishuhudia kwa nyakati tofauti polisi wakidhibiti hilo kwa lugha isiyokera wala isiyo na mabavu.


Kituo chako cha upigaji kura hali ilikuwaje kiujumla? Tuandikie maoni yako hapo chini... GK itakuletea picha kamili za vituo ambavyo ilizungukia. Kaa nasi.

SOMO: MAVAZI YA MTU ALIYEOKOKA - ASKOFU KAKOBE


Yesu ametuagiza watu tuliookoka katika MATHAYO 5:16,akisema, “Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni”. Ni muhimu kufahamu kwamba watu ambao hawajaokoka ingawa hawafahamu kwa undani mafundisho ya Biblia, lakini wanajua sana kipi ambacho hakifai mbele za Mungu; kwasababu kazi ya Torati au Biblia, imeandikwa mioyoni mwao na dhamiri yao kuwashuhudia (WARUMI 2:14-15). Ndiyo maana mataifa wanajua kwamba wizi, rushwa, magendo, kutoa mamba, kulewa au kuvuta sigara, uasherati au uzinzi, masengenyo, uongo, n.k. vyote hivi ni dhambi, ingawa ukiwauliza maandiko hawajui. Hatuwezi kamwe kuangaza mbele yao ikiwa tunavaa mavazi ambayo wanajua kwamba ni mavazi yasiyompasa mtu anayesema ameokoka. Ni kwasababu hii, leo tunajifunza kuhusu mavazi ya mtu aliyeokoka; na tutaligawa somo letu katika vipengele vine:-
( 1 ). UTAKATIFU MWILI NA ROHO
( 2 ). JINSI MAVAZI YANAVYOMTAMBULISHA MTU
( 3 ). AGIZO LA MUNGU LA KUTOKUFUATISHA NAMNA YA DUNIA HII
( 4 ). MISINGI SITA YA KUFAHAMU MAVAZI YANAYOTUPASA KUVAA WATU TULIOOKOKA

( 1 ). UTAKATIFU MWILI NA ROHO
Watu wengine kwa kutokufahamu, wanafikiri kwamba utakatifu ni katika roho tu na kwamba eti Mungu anaangalia ndani tu, haangalii nje. Hii siyo sahihi kulingana na maandiko. Yesu anasema “safisha kwanza ndani…………ili nje yake nayo ipate kuwa safi ( MATHAYO 23:26 ). Unaona, ni suala la ndani na nje.Utakatifu ni yote yanayohusiana na mwili unaoonekana nje, na roho inayoonekana ndani ( 1 WAKORINTHO 7:34; 2 WAKORINTHO 7:1 ). Yale ambayo mataifa watayaona kwetu ni yale ya mwili yaani ya nje na siyo ya roho wasiyoweza kuyaona kwa macho. Mtu aliyeokoka anatambulika kwa matunda yake na matunda ya mti huonekana nje ya mti siyo ndani ( MATHAYO 12:33 ).

( 2 ). JINSI MAVAZI YANAVYOMTAMBULISHA MTU.
Mavazi yana sehemu kubwa sana katika jamii, katika kumtambulisha kwamba yeye ni nani, ana tabia gain n.k.Kuna usemi wa kiingereza unaosema, “what you wear, tells what yourare”. yaani, “mavazi yako yanaeleza waziwazi kwamba wewe ni nani”. Kutokana na mavazi ya mtu, tunaweza kumtambua mtu huyo kwamba ni askari polisi au wa usalama barabarani, askari wa magereza, J.K.T, au Jeshi la wananchi, Daktari au Nesi, mwanafunzi au makenika, motto mdogo au mtu mzima., mwendawazimu au mwenye akili timamu n.k. Tukimwona mtu mzima barabarani amevaa nepi, tutajua huyo ni mwendawazimu. Tukimwona mkulima analia huku amevaa suti, tutajua pia kuwa huyo ni mwenda wazimu n.k. Mavazi yanamfanya mtu adhaniwe kwamba ni kahaba ( MWANZO 38:15 ) Mavazi ya Musa ambaye ni Mwebrania au Mwisraeli, yalimfanya aitwe Mmisri (KUTOKA 2:17-19). Watu tuliookoka, tunaweza kuitwa Wamisri au watu ambao hawajaokoka kutokana na mavazi yetu.

( 3 ). AGIZO LA MUNGU LA KUTOKUFUATISHA NAMNA YA DUNIA HII
“ wala msifuatishe namna ya dunia hii………..( WARUMI 12:2 )”,ni agizo la Mungu kwetu tuliokoka. Kuwa rafiki wa dunia yaani kuwa kama watu wa dunia, ni kuwa adui wa Mungu (YAKOBO 4:4 ). Hatupaswi kabisa kuzifuata njia za mataifa katika kufanya jambo lolote ( KUMBUKUMBU LA TORATI 18:9; 2WAFALME 17:8-11; 21:2; ZABURI 106:35; YEREMIA 10:2; WAEFESO 4:17 ). Kuna namna ya dunia au mataifa katika mavazi, hatupaswi kuifuatisha. Shetani ni mungu wa dunia hii ( 2WAKORINTHO 4:4 ). Atafanya kila namna kutufanya sisi tuliookoka tuwe kama watu wa dunia katika mavazi ili tuwe adui wa Mungu. Tukifanya hivi kanisa la Mungu litanyonywa nguvu yake na hatuwezi kuwatiisha Mataifa kwa neno au kwa tendo kutokana na ishara na maajabu ( WARUMI 15:18-19 ). Hatuwezi pia kuwa barua au waraka wa injili unaosomeka kwa mataifa, ( 2 WAKORINTHO 3:2-3 ), Tutawanyoshea kidole kimoja vitaturudia vidole vine.
( 4 ). MISINGI SITA YA KUYAFAHAMU MAVAZI YANAYOTUPASA KUVAA WATU TULIOKOKA.
1. Mavazi ni ya kuficha uchi-Mapambo yoyote hayatakiwi.
Kusudi la Mungu kutupa mavazi ni kuficha uchi wetu (MWANZO 3:21 ). Mapambo yoyote au Vyombo vya uzuri ni machukizo mbele za Mungu ( KUTOKA 33:4-6; HOSEA 2:13; EZEKIELI 23:26-30,40,42; YEREMIA 4:30 ).. Hatupaswi kuyaridhia mafundisho ya Yezebeli mwanamke aliyejipamba kwa uwanja machoni na kupamba kichwa na hatimaye akafa kifo cha kuhuzunisha ( 2 WAFALME 9:30-37; UFUNUO 2:20 ). Heleni au pete za masikio, dusumali yaani mapambo ya kichwa, vikuku na mafurungu yaani aina zozote za bangili, pete, azama ( pete za puani ), vioo ( miwani ya jua ), marashi, mishipi mikubwa ( fingerbelt ), rangi za macho, midomo au kucha, wanja za macho, mikufu au chain, shanga za aina yoyote, mapambo ya dhahabu yoyote iwe ni mikanda ya saa ya dhahabu au mishipi ya dhahabu, vyote siyo vya lazima na ni machukizo mbele za Mungu ( ISAYA 3:16-26; 1TIMOTHEO 2:9; 1PETRO 3:3-5). Mishipi ni vazi ( YEREMIA 13:1-2 ), lakini inapokuwa mikubwa kiunoni tayari ni namna ya dunia. Kujipaka marashi au manukato ya kutufanya tunukie kila mahali ni namna ya dunia hii. Yesu alimiminiwa marhamu au manukato ikiwa ni utabiri wa kuzikwa kwake (MATHAYO 26:7-12). Desturi ya wayahudi katika kuzika ilikuwa kuuzongazonga mwili wa maiti pamoja na manukato na madawa ili usinuke maana walikuwa wanakuja kuuangalia. Pia makaburi yao yalikuwa yanachongwa mwambani (YOHANA 19:38-40; MARKO 16:1; 2NYAKATI 16;13-14; MWANZO 49:33-50; 50:26 ). Dhahabu ni nzuri lakini siyo kwa ajili ya mapambo bali ni kwa ajili ya kutengenezea vyombo kama vya hospitali, katika eropleni n.k, ambavyo vinahitaji madini laini ( soft metal ). Wakati Mariamu na Yusufu alipopewa dhahabu kama zawadi kwa mtoto Yesu ( MATHAYO 2:11 ), haikuwa kwa ajili ya mapambo ya Mariamu, bali kwa ajili ya gharama ya kuondoka Bethlehemu mpaka Misri na kuweza kuishi huko ugenini mpaka Herode alipofariki. Dhahabu ilitumika kama fedha yenye dhamani na iliwasaidia maskini Mariamu na Yusufu. Hekalu la Sulemani lilijengwa kwa dhahabu likaja kuvunjwa ili Mungu atufundishe kwamba hatasita kumwadhibu yeyote.Musa hakuingia Kanaani, hata kama mtu ni tajiri mkubwa ataanguka hukumuni pasipo wokovu ( ZABURI 49:16-20 )
2. Mavazi ya kukosesha ni machukizo kwa Bwana ( MATHAYO 18:6-7 )
Ni wajibu wa wanawake kuwalinda wanaume kutokana na mavazi yao (YEREMIA 31:22 ). Mavazi yoyote ya kuonyesha ndani , mavazi mafupi yasiyoweza kufunika magoti mwanamke anapokaa, mavazi yanayoacha makwapa wazi yaani yasiyo na mikono, au yanayoacha kifua, tumbo au mgongo wazi, mavazi ya kubana, mavazi yenye matundu au yanayochanwa mbele au nyuma ili kuonyesha underskirt, kujifunga kanga bila kuvaa gauni na kuacha kifua na mgongo wazi, yote haya ni mavazi yanayokosesha wanaume siyo ya Kikristo. Wanaume kuvaa shati bila kufunga vishikizo na kuonyesha kifua hadharani au kufunga taulo na kuacha kifua wazi na kuonekana hadharani, kuvaa bukta hadharani, yote haya ni machukizo.
( 2 ). Mavazi ya kututambulisha sisi sawa na Mataifa ni machukizo ( WARUMI 12:2 ). Mavazi yoyote ambayo yatatufanya tuonekane kama wahuni au mataifa siyo sahihi katika Ukristo. Jeans, Kadeti, mitindo yoyote ya mashono ya kihuni, viatu virefu vinavyotufanya tushindwe kukimbia na kuwa na mwendowa madaha ( ISAYA 3:16-17 ), kuning’iniza funguo na mafilimbi kwenye mkanda kama mapambo, mashati mapana au kofia za macheki bob n.k, yote haya ni machukizo. Ndevu za kutufanya tuitwe “Mzee Ndevu” au “Mzee Masharubu” tunapaswa kuziondoa.

( 4 ). Mwanamke hana budi kuvaa mavazi ya kike na mwanamume mavazi ya kiume ( KUBUKUMBU LA TORATI 22:5 ).
Mwanamke hapaswi kuvaa suruali, bukta au kaputura. Brauzi zinazokuwa kama mashati ya kiume au fulana za kiume, mwanaume kuvaa kanga, wanaume kuvaa mikufu n.k., yote haya siyo sehemu ya Ukristo.
( 5 ). Vaa kwa utukufu wa Mungu ( 1 WAKORINTHO 10;31 )
Hatuvai kwa kushindana. Kuazimana nguo kwa lengo la mtu kuonekana ana nguo, siyo Ukristo. Kupamba kichwa ( 2 WAFALME 9:30 ), kwa kukali nywele, ku-relax kuweka rasta, kuchoma nywele n.k., siyo sehemu ya Ukristo. Mwanamke awe na nywele ndefu kama fahari yake kwa kuzitunza kikawaida, mwanaume asiwe na nywele ndefu kama za kike ( 1 WAKORINTHO 11:14-15 ). Kwa ajili ya malaika, mwanamke anaposali au kuomba au kuhubiri afunike kichwa kwakitambaa kisiwe chenye shanga kama vitamba Arabuni. Hii pia ni kuonyesha dalili ya kumilikiwa na mwanamume ( 1 WAKORINTHO 11:5,8-13 ). Mwanamume wakati wa kusali au kuhubiri hapaswi kuvaa kofia ( 1WAKORINTHO 11:4,7 ).

( 6 ). Maandishi katika mavazi yanapaswa kuwa yale tu ya kumtukuza Mungu (KUMBUKUMBU LA TORATI 11:18-21).
Kanga au T-shirt au nguo zozote tunazovaa ni lazima tuangalie maandishi yake. Maandishi ya kihuni kama “mtaa wa pili mtanikoma” “Mimi shangingi” “Sijui kosa langu” n.k., hatuna budi kuyafuta au kuyakata na kuyatoa katika kanga zetu na pia kanga zza jinsi hiyo hatupaswi kuziuza katika maduka yetu pamoja na mapambo yote. Vilevile mifuko ya plastiki iliyoandikwa “ MICHAEL JACKSON n.k.,haifai, kwa muhtasari, tuwe macho kuzijua hila za Ibilisi katika mavazi yetu. Anakuja kijanja sana. Saa zinazotoa sauti za muziki usio wa Kikristo ni namna ya dunia hii.