Latest Posts

SOMO: MWISHO WA MASWALI - ASKOFU KAKOBE


Leo, katika Siku ya Kuichambua Biblia, tunajifunza na kutafakari mistari iliyobaka katika Sura ya 16 ya Kitabu cha YOHANA. Kwa jinsi hii, leo tunajifunza YOHANA 16:23-33. Ingawa kichwa cha somo letu la leo, ni “MWISHO WA MASWALI“, hata hivyo, kuna mambo mengine ya kujifunza katika mistari hii. Tutayagawa mafundisho yote tunayoyapata katika mistari hii katika vipengele tisa:

(1) MWISHO WA MASWALI (MST. 23, 25);

(2) KUMWOMBA BABA KWA JINA LA YESU (MST. 23-24);

(3) OMBENI NANYI MTAPATA (MST. 24);

(4) JINSI YA KUWA NA FURAHA TIMILIFU (MST. 24);

(5) SIWAAMBII KWAMBA NITAWAOMBEA (MST. 26-27);

(6) KUJA KWA YESU KRISTO DUNIANI MARA YA KWANZA (MST. 24);

(7) WANAFUNZI KUELEWA BAADA YA MWALIMU KURUDIARUDIA SOMO

(MST. 29-31);

(8) KUTAWANYIKA KILA MMOJA KWAO KWAO WAKATI WA DHIKI (MST.

32);

(9) ULIMWENGU MNAYO DHIKI (MST. 35).(1) MWISHO WA MASWALI (MST. 23,25)

“Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote“, ni maneno ya Yesu kwetu. Wanafunzi wa Yesu hapa, walikuwa na maswali mengi. Maswali mengine yalikuwa miongoni mwao tu, na hata kabla ya wao kuyauliza, Yesu alijua kwamba wana maswali hayo katikas mioyo yao (MST. 19). Siosi nasi ni vivyo hivyo. Tunajifunza neno la Mungu, na kulitafakari, kunakuwa na maswali mengi ambayo yanajitokeza, yasiyokuwa na majibu. Kwa mfano Sura ya Mungu ikoje? Mungu alitoka wapi, na ilikuwaje akawako? Sisi wanadamu tuliumbwa, Je Mungu yeye ilikuwaje mpaka akawepo? n.k. Hatuna haja ya kuumiza vichwa vyetu na kujitaabisha kwa maswali ya namna hii. Tukiweka miyoyo yetu kuwaza juu ya majibu ya maswali ya jinsi hii, hali hiyo itatutoa katika imani badala ya kutujenga kiimani. Kwa sasa, tunapaswa kuridhika na mambo yale tu tuliyofunuliwa. Yale yaliyosalia ambayo yanakuwa ni siri iliyofichika, hayo ni ya Bwana, na siku moja tutapata ufahamu wote juu ya mambo yote. Siku ya kuonana na Yesu ana kwa ana, iko karibu sana. Mara tutakapomwona, tutakuwa na ufahamu usio wa kawaida na tutayafahamu yote. Siku hiyo itakuwa mwisho wa maswali yote. Subira yavuta heri (KUMBUKUMBU LA TORATI 29:29; 1 WAKORINTHO 13:12). Neno la Mungu linasema nasi sehemu nyingine kwa jinsi ya fumbo au mithali, siku hizi, lakini tutayafahamu yote waziwazi siku ile.(2) KUMWOMBA BABA KWA JINA LA YESU (MST. 23-24)

Tukitaka kupata majibu ya maombi, hatuna budi kumwomba Mungu Baba kwa Jina la Yesu. Katika maombi, hatupaswi kutumia vitu vinavyoonekana kwa macho kama rozari, sanamu ya Mtakatifu fulani, uvumba, maji ya baraka, msalaba n.k. Mungu ni roho, bila kutumia lolote la kuonekana kwa macho, isipokuwa Jina la Yesu asiyeonekana kwa macho (YOHANA 4:23-24). Hatupaswi kumweka mtakatifu fulani, Bikira Mariamu, au Malaika yoyote katikati yetu na Mungu. Mpatanishi kati yetu na Mungu, ni mmoja tu Yesu Kristo, ndiyo maana tunaomba kwa Jina lake pekee (1 TIMOTHEO 2:5). Siyo hilo tu, tunapoingia katika maombi, hatuna budi kufahamu kwamba tunamwomba Mungu aliye Baba yetu wa mbinguni. Ikiwa baba zetu wa duniani pamoja na uwezo wao mdogo, hufanya kila njia kuhakikisha kile ambacho wameombwa na watoto wao, wanawapa hichohicho, iwe ni mkate, pipi, viatu n.k., ni zaidi sana kwa baba yetu wa mbinguni mwenye uwezo wote (ZABURI 103:13; LUKA 11:11-13). Ni muhimu vilevile kufahamu pia kwamba Jina la Yesu, ni kama sahihi ya mtu inayotambulika Benki. Sahihi ya mwenye akaunti Benk, ndiyo yenye uwezo wa kumfanya mtu anayepeleka cheki au hundi, kulipwa fedha kutoka katika Akaunti hiyo. Mtu hawezi kulipwa fedha zozote ikiwa sahihi yake haitambuliki Benki. Tunapolitumia Jina la Yesu, katika maombi, ni muhimu kutokuwa na mashaka yoyote, maana vyote vizuri vilivyo mbinguni na duniani ni mali yake Yesu (MATHAYO 28:18), na hivyo kupewa Jina la Yesu kulitumia katika maombi, ni kupewa cheki au hundi yenye sahihi ya mwenye fedha katika akaunti. Uhakika wa kupokea mahitaji yetu ni mia kwa mia, tunapolitumia Jina la Yesu, mradi tu, tuamini jambo hili.(3) OMBENI NANYI MTAPATA (MST. 24)

Hakuweza kuwa na uhakikisho mkubwa namna hii juu ya kupokea kwetu tunapoomba. Mungu si mtu hata aseme uongo, akiahidi, atatimiza (HESABU 23:19; TITO 1:2). Ahadi zake ni Amini, yaani HAKIKA (2 WAKORINTHO 1:20). “Ombeni nanyi mtapata“, ni ahadi ya Mungu kwetu iliyo ya hakika, tunapoomba kwa Jina la Yesu. Hatupaswi kuongozwa na hisia za namna zozozte zile tunapoomba. Hata tukiona tuliloliomba linachelewa kuja kwetu, moyo wetu uwe kwenye ahadi hii ya Mungu, na siyo kuuweka moyo wetu kwenye kuchelewa huko!(4) JINSI YA KUWA NA FURAHA TIMILIFU (MST. 24)

Njia moja kubwa ya kuwa na furaha timilifu, ni kufanya maombi. Kuomba nyakati zote, kunaambatana na furaha timilifu (1 WATHESALONIKE 5:16-17). Tukijaa huzuni, mawazo, mashaka au woga n.k., ufumbuzi wake ni kufanya maombi, ili tupate furaha timilifu, na siyo kuendelea kujaza mawazo kichwani. Tukiwa waombaji, tutajiweka katika hali ya kuwa na furaha hata katika mazingira magumu.(5) SIWAAMBII KWAMBA NITAWAOMBEA (MST. 26-27)

Yesu Kristo muda awote alipokuwa duniani, alikuwa anatuombea. Pale msalabani, bado Yesu alikuwa anazidi kutuombea (LUKA 23:24). Mwisho kabisa, Yesu alichukua muda kuwaombea wanafunzi wake na kutuombea sisi pia (YOHANA 17:9,15,20). Hata hivyo baada ya yeye kutuombea hivi, anatupa uwezo wa kipekee wa sisi nasi, kuomba kwa Jina lake na kupokea, akituhakikishia kupokea kama Yeye alivyopokea kwa Baba. Hatupaswi leo kuwaomba watakatifu fualani waliokufa watuombee. Kuwaomba wafu, ni machukizo makubwa kwa BWANA (KUMBUKUMBU 18:10-14). Pamoja na jinsi ilivyo mpango wa Mungu kuombewa na Watumishi wa Mungu (YAKOBO 5:14), hata hivyo, ni muhimu kila mmoja wetu kukumbuka pia kwamba KILA AOMBAYE HUPOKEA (LUKA 11:10). Tukipatwa na lolote wakati wowote tuombe kwa Jina la Yesu. Baba anatupenda kwa kuwa tumempenda Yesu na kumsadiki, hivyo tumwombe naye ataudhihirisha kwetu upendo wake.

(6) KUJA KWA YESU KRISTO DUNIANI MARA YA KWANZA (MST. 28)

Yesu Kristio alipozaliwa ulimwenguni, hakuanzia tumboni mwa Bikira Mariamu. Alikuja tu duniani na kufanyika mwili, hata hivyo alikuwepo kabla ya msingi ya ulimwengu kuwako. Alitoka kwa baba na kuja ulimwenguni mara ya kwanza, kwa kufanyika mwili (MIKA 5:2; YOHANA 1:14; 1 TIMOTHEO 3:16; WAKOLOSAI 1:17-18). Baada ya kukaa ulimwenguni, Yesu alipaa kwenda kwa Baba tena. Atatokea mara ya pili duniani, wakati atakapokuja na watakatifu kuutawala ulimwengu miaka 1,000, baada ya miaka saba duniani ya Dhiki Kuu itakayotanguliwa na Kunyakuliwa kwa Kanisa (WAEBRANIA 9:28; YUDA 1:14).(7) WANAFUNZI KUELEWA BAADA YA MWALIMU KURUDIARUDIA SOMO (MST.

29-31)

Baada ya Yesu kurudia tena na tena mafundisho yake, ndipo wanafunzi wake wakasema, “SASA TUMEJUA“. Hapo mwanzoni, mafundisho hayo yaliwapita tuputu. Hili ni fundisho kubwa kwetu Waalimu wa Biblia. Hatuna budi kuwa tayari kurudia tena na tena mafundisho yaleyale kwa wanafunzi wetu ili waelewe na kuyatendea kazi. Yesu Kristo kwa kuelewa haya, aliwafundisha wanafunzi wake mafundisho yaleyale MLIMANI na kuyarudia akiwa MAHALI TAMBARARE (MATHAYO 5:1-3; LUKA 6:17-20). Kwa mfano, hatupaswi kusita kuutaja mstari wa YOHANA 3:16, kwa kuwaza kwamba wote wanaufahamu. Sikuzote inatupasa kufundisha na kurudiarudia yale tuliyokwisha kuwafundisha wanafunzi wetu bila kujali tu kwamba walijifunza safari iliyopita.(8) KUTAWANYIKA KILA MMOJA KWAO KWAO WAKATI WA DHIKI (MST. 32)

Wanafunzi wa Yesu walimwandama Yesu wakati wa furaha, baraka na miujiza, lakini mazito yalipotokea, walimwacha wote wakakimbia (MATHAYO 26:55-56). Wakatawanyika kila mmoja kwao kwao. Wako watu wengi leo wenye hali hii pia. Wako tayari kumwandama Yesu katika wokovu na sheria zote za Yesu wakti wa furaha, baraka na miujiza lakini dhiki ikitokea, majibu ya maombi yakichelewa, wakifukuzwa kazi au kuendelea kuwa tasa, wakiachwa na waume zao, n.k., wanatawanyika kila mmoja kwao kwao na kumwacha Yesu peke yake. Haitupasi kufanya hivi. Huku ni kupandwa penye miamba (MATHAYO 13:20-21). Mtu aliyepandwa kwenye udongo mzuri hatamwacha Yesu kwa sababu ya dhiki (LUKA 1:5-7; WARUMI 8:35-39).(9) ULIMWENGUNI MNAYO DHIKI (MST. 33)

Kuokolewa lazima kuambatane na dhiki pamoja na udhia (2 TIMOTHEO 3:12; WAFILIPI 1:29-30). Hata hivyo tukikabiliana na dhiki hizi, tujipe moyo na kuwa na amani, maana tunashinda katika Yesu aliyeushinda ulimwengu wenye dhiki, kwa niaba yetu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni? Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14). Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27). Kinyonge ni kipi? Ni yule anayetenda dhambi. Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge! Je, wewe ni mtakatifu? Jibu ni la! Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13; YOHANA 14:6). Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii? Najua uko tayari. Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni; “Mungu Baba asante kwa ujumbe huu. Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi. Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu niwezeshe. Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu. Amen”. Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni. Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu. MUNGU AKUBARIKI !!!
SOMO: AGANO LA DAMU (5)
Toleo lililopita (soma hapa) tulichambua vipengele muhimu vya; i) Ahadi ya kumpokea Roho Mtakatifu na nguvu zake; ii) Jinsi ahadi ya kumpokea Roho Mtakatifu ilivyotimizwa wakati wa Agano Jipya; na iii) Kumpokea Roho Mtakatifu ni “ahadi endelevu” ya Agano Jipya. Leo tunaendele kuchambua jinsi Roho Mtakatifu alivyo muhimu kwa ajili ya kuzifanya ahadi nyingine za Agano jipya zitimie katika maisha yetu ya imani kwa Mungu:

Askofu Sylvester Gamanywa
Kumsikiliza Yesu Kristo peke yake

Naomba kabla ya kuendelea na jinsi Roho Mtakatifu alivyo wa muhimu kwetu katika kutusaidia kutimia kwa ahadi nyingine za agano jipya katika maisha yetu, nielezee kidogo kuhusu hatari ambayo nimeiona katika jamii yetu ya “kuthamini zaidi” ahadi za agano la kale badala ya zile za agano jipya ambazo ni bora zaidi.

Kila ninaposikiliza mahubiri, au mafundisho, au maelekezo, au mkazo wa maelezo ya mambo yanayoagizwa na na baadhi ya watumishi wa Mungu wa kizazi hiki, nakutana na mtazamo huu kunukuu na kutafsiri ahadi za agano la kale na kuzijengea moja wa moja “fundisho la imani” kana kwamba bado tunaishi katika enzi za agano la kale! Hapa nina maana ya kuchukua mifano ya manabii maarufu wa agano la kale na maisha yao ya kihuduma, (na pasipo marejeo yake katika agano jipya) wanayatolea mafunuo ya kiroho kwa ajili ya utekelezaji wa maisha yetu sisi wa agano jipya.

Tafadhali nisikilize kwa makini. Hapa nisieleweke kwamba, siamini kujifunza kutoka maandiko ya agano la kale. Najua kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Ninachotaka kusisitiza hapa, ni tabia na mtindo wa kuyatafsiri maandiko ya agano la kale na kuyafanya “mafunuo ya agano jipya” wakati ambapo “maandiko ya agano jipya yenyewe ndio tafsiri kamili”!

Nahisi bado hatujaelewana bado hapa. Ni nini maana ya “kulifanya agano la kale” kuwa ni “ufunuo wa agano jipya”? Niseme kwa kifupi kwamba, maandiko ya agano la kale kwetu ni “taarifa za kihistoria” na maandiko ya agano jipya ni “maagizo ya kufanyiwa kazi” kwa kizazi chetu cha leo. Ngoja nikupe mifano ya maandiko:

“Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli; na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu, ikasema, Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye; msikieni yeye.” (Matt.17:5)

Maandiko haya yanashuhudia kwamba, wayahudi waliheshimu na kuzingatia maneno ya kinabii yaliyosemwa na Musa na Eliya. Na ndiyo maana Petro alipowaona Musa na Eliya wakiwa na Yesu akapendekeza vijengwe vibanda vitatu, kimoja cha Musa, pili cha Eliya na tatu cha Yesu. Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyewatuma Musa na Eliya akalazimika kusema nao kwa kumtambulisha Yesu kuwa yeye ndiye “anapaswa kusikilizwa” badala ya Musa na Eliya.

Kwa kusema “Msikieni yeye” maana yake “mamlaka ya kutoa maagizo ya kiimani” imehama toka kwa manabii ya waliotangulia na kuja kwa Yesu Kristo. Hata mwandishi wa kitabu cha Waebrania naye anaanza kwa kurejea ni nani ambaye kizazi cha agano jipya kinatakiwa kumsikiliza:

“Mungu, ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu…” (Ebr.1:1-2)

Bila sha umepata picha kamili kwa maandiko haya. Hapo zamani, yaani enzi za agano la kale, Mungu alisema kupitia manabii; lakini “siku hizi” yaani enzi za agano jipya, Mungu anasema na sisi kupitia Mwana. Katika majumuisho yangu kuhusu kipengele hiki, napenda kuhitimisha kwamba, tuanze kujifunza kufuatilia kila neno lililonukuliwa kutoka kinywani mwa Yesu, kwa sababu hilo ndilo neno la agano jipya kwetu ni “agizo” ni “amri” kwa ajili ya utekelezaji.
  
Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwasilisha
kwetu anayosikia kutoa kwa Yesu Kristo

Baada ya kupata ushahidi kwamba ili kuweza kunufaika na ahadi za agano jipya; tunashauriwa kuacha kuweka mkazo kwenye ahadi za agano la kale! Tuache kuwaenzi manabii wa agano la kale. Tuanze kumpa Yesu Kristo, mjumbe wa agano jipya, heshima ya kusikilizwa.

Ndiyo maana, hata Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa akiwasimulia wanafunzi wake baadhi ya kazi za Roho Mtakatifu atakapokuja duniani, aliweka bayana kwamba, hataongoza kwa mawazo yake binafsi, bali ataendeleza mchakato wa kuwasilisha ujumbe wa maneno ya Kristo na sio manabii wa agano la kale.

“Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote; kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake.” (Yh.16:13)

Kumbuka wakati Yesu anasema maneno haya, alikuwa bado hajasulubiwa msalabani, kufa na kufufuka kutoka kwa wafu. Alikuwa bado hajapaa na wala hajarudi kwa Yohana alipokuwa kisiwa cha Patmo alipompa kitabu cha Ufunuo. Ndani ya maandiko haya tunapata picha kamili kuhusu wajibu wa Roho Mtakatifu anapokuja kufanya makao ndani ya waaminio; “kumsikiliza Yesu na kuwasilisha kwetu yote aliyoyasikia kutoka kwa Yesu”. Na ndivyo Roho alivyofanya tangu siku ile aliposhuka hapa duniani.

Ni Roho Mtakatifu aliyeongoza mchakato wa kuandika maandiko ya agano jipya, kuanzia Injili, kitabu cha Matendo ya Mitume na nyaraka zote za agano jipya! Na mpaka hivi sasa, bado Roho Mtakatifu bado anaendelea na mchakato huu, wa kuwasiliana nasi kwanza kutufunulia yale aliyokwisha kuandikwa katika agano jipya, pili, kuwasiliana na Yesu ili aseme na sisi kuhusu yatupasayo kutenda katika kizazi chetu.

Itaendelea toleo lijalo

CHAGUO LA GK NI VIWANGO KUTOKA MKOANI, KWAYA ZA DAR ES SALAAM LAZIMA KUJIPANGA


Katika chaguo la GK hii leo, tupo jijini Mbeya ambako tumekuchagulia kwaya ya Uinjilisti Forest kutoka usharika wa Kilutheri Forest uliopo jijini humo. Kwaya hii mwezi ulioisha yaani February waliandaa tamasha kubwa la kusifu na kuabudu katika kusherehekea kuadhimisha miaka nane toka kuanzishwa kwake.

Kumbuka awali kwaya hii ilijulikana kama kwaya ya Vijana wakijulikana na album yao iliyofanya vizuri iitwayo 'Tunaishi' ila kutokana na mabadiliko ya kikatiba kuhusu umri na mamno mengine katika kanisa basi kwaya ya vijana ikaundwa upya na wao wakichukua jina la Uinilisti. Leo tumekuchagulia wimbo 'Yesu ni Ngome yangu' ambao waliimba live siku hiyo ya tamasha ukiongozwa na Dkt Tuntufye Mwamugobole ambaye awapo jijini Dar es salaam huimba katika kwaya ya Uinjilisti Kijitonyama ambako alianzisha pambio la 'Ndani ya Safina'.

Kuna sababu nyingi ambazo zimefanya tukauchagua wimbo huu leo kwanza ni ujumbe  lakini pili ni ubora wa uimbaji ulionyeshwa na kwaya husika ingawa video ilirekodiwa kwa hali ya kawaida tu lakini unaweza kusikia sauti vyema na muziki mzuri huku shangwe na nderemo zikiwa zimechangamsha siku hiyo katika usharika huo wa Forest huku kwaya alikwa walikuwa Tumaini Shangilieni Kwaya kutoka Arusha. Kama kwaya toka mikoani zinaweza kumwimbia Mungu kwa viwango namna hii, ni matumaini yetu kwaya zilizopo jijini Dar es salaam kuna kitu cha kujifunza maana Mungu wetu anatakiwa kuimbiwa kwa viwango vya hali ya juu.

Tunakutakia baraka za Mungu utazamapo wimbo huu. Barikiwa

SOMO: IJUE BIBLIA YAKO - MTUMISHI MADUMLA


Bwana Yesu asifiwe sana…


Nataka nikujuze kidogo siku ya leo.
Siku ya leo nimeamua kukuandikia kuhusu kitabu cha ajabu ulimwenguni. Kitabu hicho ni biblia,biblia ni kitabu cha ajabu kwa sababu neno la Mungu huifadhiwa humo. Duniani vipo vitabu vingi chungumzima,lakini vyote huja na kupita mara,lakini biblia haipiti kamwe maana neno la Mungu ladumu milele.

Tunasoma;
“ Majani yakauka, ua lanyauka; Bali neno la Mungu wetu litasimama milele. ” Isaya 40:8

Hapa tunaambiwa,
Vitu tuvionavyo vinaharibika,vitu vyote chini ya jua huja na kuondoka,bali neno la Mungu litasimama milele.
Neno “ milele ” ni muda usiokuwa na kikomo. Hivyo neno la Mungu litasimama katika muda usio na kikomo.

Imeandikwa pia;
“ Mbingu na nchi zitapita; lakini maneno yangu hayatapita kamwe. ” Mathayo 24:35


Neno biblia limetokana na neno la kiyunani “ biblion” lenye maana ya makusanyo ya vitabu vya neno la Mungu yaliyovuviwa kwa pumzi ya Mungu aliye hai,ni maneno ya Mungu yenye uhai,yenye kufundisha,kuelimisha na kuadabisha sawa sawa na neno tulisomalo katika Timotheo;

“ Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ” 2 Timotheo 3:16

Haleluya…

 Biblia ina vitabu 66,
Agano la kale lina vitabu 39 na,
Agano jipya lina vitabu 27.


 Agano la kale lenye vitabu 39.
~Vitabu hivi 39 vimegawanywa katika makundi manne kama ifuatavyo;


(i) kundi la vitabu vya Pentateuko,(vitabu vya sheria,torati)
~ Kundi hili la vitabu vya torati huanzia kitabu cha MWANZO mpaka kitabu cha KUMBUKUMBU LA TORATI. Sheria zote zilizoandikwa katika vitabu hivi ni sheria zilizokuwa ziki zikiwataka watu wazishike.Hata hivyo watu wa agano la kale walishindwa kuzishika sheria hizo,na Yesu akaleta agano jipya Yeremia 31:31-32


(ii) Kundi la vitabu vya historia.
~ Kuanzia kitabu cha Yoshua mpaka Esta.(iii)Kundi la vitabu vya hekima na vitabu vya mashairi.
~ Kuanzia Ayubu mpaka wimbo ulio bora.(iv)Kundi la vitabu vya manabii wa dogo,na manabii wakubwa.
~ Kuanzia Isaya mpaka Malaki.Agano la kale lenye vitabu 27.

~ Agano jipya nalo limegawanywa katika makundi manne kama ifuatavyo;
(i)Vitabu vya injili.
(ii) Matendo ya mitume
(iii)Nyaraka za Paulo.
(iv)Ufunuo.

Nyaraka za mtume Paulo ziliandikwa kama mnamo mwaka 48. BK.
Ufunuo ndicho kitabu cha mwisho cha agano jipya,mnamo mwaka wa 100 BK kiliandikwa.


Mpangilio huu haukulenga muda wa kitabu kilipoandikwa na Roho wa Bwana. Maana kama mpangilio huu ulilenga muda basi ni dhahili kabisa kitabu cha Ayubu kingekuwa katika mtililiko wa juu,yaani kingepangwa juu ya vitabu vingine au kingepangwa baada ya vitabu vya torati kwa sababu kitabu cha Ayubu kimeandikwa zamani kuliko vitabu vyote.


Katika biblia ya Kiyahudi,vitabu vyake ni hivi hivi,lakini mpangilio wake hutofautiana kidogo maana wao wamevigawa vitabu hivi katika makundi matatu tu;
~ Sheria (torati)
~ Manabii
~ Maandishi.

Haleluya…


Lugha zilizotumiwa katika biblia.


~ Biblia katika agano la kale limeandikwa sehemu kubwa katika lugha ya Kiebrania,ingawa yapo mafungu ya maneno yaliyoandikwa katika lugha ya Kiaramu.
Mfano katika vitabu vifuatavyo
Ezra,
Yeremia na,
Danieli
Vimekutwa na mafungu ya lugha ya kiaramu. Hii ni kwa sababu kiaramu ilikuwa ni lugha iliyotawala katika uhamisho wa Baleli.

~Lugha iliyotumika katika agano jipya ni lugha ya Kiyunani ambayo ilikuwa ni lugha ya ulimwengu wote wa dola ya Kirumi.


Hata hivyo biblia ilikuja kutafsiriwa kwa mara ya kwanza ili kuwezesha uelewa kwa watu wengi wa kila taifa. Tafsiri ya kwanza inayojulikana ni Septuaginta. Hii ilikuwa ni tafsiri ya kutohoa maneno kutoka katika lugha ya Kiebrania kwenda katika lugha ya Kiyunani kama jinsi vile agano la kale lilivyoandikwa katika lugha ya Kiebrania.
(Tafsiri hii ilifanyika mnamo kama katika mwaka 280 KK,huko Iskanderia nchini Misri)


Ubora wa neno la Mungu katika biblia umedhibitiswa na Mungu mwenyewe. Roho mtakatifu hufanya kazi katika neno lake. Hivyo neno la Bwana limevuviwa na Roho mtakatifu,li hai jana,leo hata milele.


Kwa mawasiliano yangu;
Mtumishi Gasper Madumla
0655-11 11 49.
Mch. Gasper Madumla,
Beroya Bible fellowship church.

UBARIKIWE.

SOMO: KUIMARISHA NGOME - MCHUNGAJI JOSEPHAT GWAJIMA
Mchungaji Josephat Gwajima

SOMO: KUIMARISHA NGOME

Kuna magonjwa ya kiroho na yanahitaji ufumbuzi wa kiroho, kama ambavyo matatizo ya kiroho yanahitaji ufumbuzi wa kiroho, hata vita ya kiroho inahitaji ufumbuzi wa roho pia.
Neno Shetani maana yake ni mtengaji, na kwa jina lake anaweza kutega mali na mwenye mali, anaweza kutega wana ndoa, shetani pia kama asili ya jina lake anatenga haki na mtu anayestahili kuwa na haki hiyo.

Ibilisi maana yake ni mshindani au msababishaji, na kwaasili ya jina lake hilo anaweza akasababisha chemi chemi ya matatizo, anasababisha magonjwa, umasikini, uoga, kushindwa, kufeli, kuchanganyikiwa, kutokuonekana, kujiua nk.
Leo duniani unaweza ukamuona mtu amefanikiwa katika jambo lakini bila kufahamu kunakuwa na nguvu ya rohoni inayosababisha watu kuwa hivyo, unaweza ukamuona mwana siasa maarufu, lakini nyuma ya umaarufu wake kukawa na nguvu zinazomsababisha kuwa vile alivyo.

Imeandikwa “Ahabu mwana wa Omri alianza kutawala juu ya Israeli katika mwaka wa thelathini na nane wa Asa mfalme wa Yuda; akatawala Ahabu mwana wa Omri juu ya Israeli katika Samaria miaka ishirini na miwili. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Ikawa, kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati, akamwoa Yezebeli binti Ethbaali, mfalme wa Wasidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia. Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali, aliyoijenga huko Samaria. Ahabu akaifanya Ashera; Ahabu akazidi kumghadhibisha Bwana, Mungu wa Israeli, kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. Katika siku zake, Hieli Mbetheli akajenga Yeriko; akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu; sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni.” 1 Wafalme 16
Wana wa Israel walitumia miaka 40 kutoka Misri kwenda Kaanani nchi ambayo waliahidiwa na Bwana, dhambi iliyokua katikati yao iliwagharimu kutumia muda mrefu kuifikia katika ahadi ya maisha yao. Dhambi inauwezo wa kukuchelewesha kufika kule unakotakiwa kwenda.
Wakati wako njiani kuelekea kwenye nchi ya ahadi ndipo walipokutana na mji wa Yeriko, na baada ya Mungu kutenda mambo makubwa na kuangusha ngome ya Yeriko, Yoshua akasema malango yale ya Yeriko na kuta zake zisisimamishwe na atakayesimamisha atafiwa na mzaliwa wake wa kwanza na mwana wake wa kiume.

Lakini alitokea mtu aliyeitwa Herieli Mbetheli amabye aliamua kuyajenga malango yale, na akafiwa na watoto wake wa kiume. Yamkini watu walimuona anafanikiwa tu kujenga ngome bila kujua amefanikiwa kwasababu ya kafara ya watoto wake wawili.
Watu waovu wanajua kwamba asipo kujitoa , au kutoa kafara hawawezi kufanikiwa, hii ndio sababu hata kwa Mungu ili ufanikiwe unatakiwa kujitoa kwa Mungu asilimia mia moja, ukijitoa kwa Mungu kwa asilimia 50 na matokeo yake yanakua asilimia 50.

“Ndoto zako haziwezi kufanikiwa mpaka uwe umezishinda nguvu za giza kwa jina la Yesu na Damu ya mwanakondoo”
Elieli Mbetheli akamtoa mwanae wa kwanza kafara na wa mwisho ili ajenge utawala mpya.
Kafara hufanywa kwa damu ambayo ina uhai na mashetani hupewa damu hiyo ili wainywe na kuagizwa waende kwa mtu ali aachike kwenye ndoa yake, afeli mtihani, kuna watu wanatoa kafara ili wewe ubaki pale ulipo nayeye abaki pale alipo, kuna watu wanatakiwa wastaafu lakini hawastaafu na kuna watu ambao ni mahiri kuliko yeye lakini kimsingi amejiimarishia ngome ili abaki pale. Leo tunaibomoa ngome hiyo kwa jna la Yesu.

Ngome inayoimrishwa na kafara inakua imara na inamfanya mtu aendelee kuwa vile vile kama mashetani wanavyotaka awe.
Na mashetani wanapata nguvu ya kukuzuia, hata kule unakotakiwa kwenda huwezi kwenda.
Imeandikwa: Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi Paulo, mara ya kwanza, na mara ya pili, na Shetani akatuzuia. 1 wathesalonike2
Unaweza kukuta mtawala anatoa kafara, inapotolewa mashetani yanapewa damu ile na ngome inajengwa ili kuimarisha ngome na atakaye igusa atakufa sababu damu ile ina nena mabaya
Unakuta mtu anaamua kutengeneza ngome ya kukuaribu na kukutumia mashetani yakulinde ukae kwenye ngome ya umasikini ukipata hela inaisha muda si mrefu au unashindwa jinsi ya kuitumia, unapoanza kazi linatokea jambo la kukuudhi uichukie hiyo kazi ili urudi kwenye hali ya kutokuwa na kazi, wanapambana na wewe kuanzia rohoni hadi mwilini, ukae kwenye ngome ya umasikini, upate kazi na usiolewe, biashara yko ifilisike, wamekaa kuzuia ndoto yako isitimie, wamekaa kukupa usingizi wa kichawi.

Wale wasio kupenda watumishi wa shetani wao uwezo wa kuchukua nyota ya mtu na kuitumia, nyota ya elimu, biashara, safari, kibali na ndio maana tunapoomba tunasema njoo ili ile nyota yako iliyoibiwa na mtu fulani irudi na ungae tena. Kile ulichopewa na Mungu kinachukuliwa na mtu mahali na kutumiwa naye.

KAFARA YA DAMU VUNJIKA KWA DAMU YA MWANA KONDOO.
Yesu alikuja kufungua walio fungwa, alikuja kuwaweka mateka huru
“Katika jina la Yesu ninaamuru ile damu iliyotolewa kafara juu yangu ivunjike kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu.”
“KWA JINA LA YESU NINAAMURU NGOME YEYOTE YA KAFARA YA DAMU ILIYOJENGWA JUU YANGU JUU YA FAMILIA YANGU IVUNJIKE KWA DAMU YA YESU, MTU YEYOTE WA KAZINI, NDUGU YANGU AU RAFIKI YANGU ALIYE NIJENGEA NGOME NINAAMURU IVUNJIKE KWA DAMU YA YESU.”
KWA TAARIFA YAKO: KUTOKA 'DISKO' HADI UABUDU, NEW LIFE BAND ILIVYOVUKA
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu

Deo, Ondo na Gideon kwenye tamasha la Krismasi jijini Dar es Salaam, 2013.
Huduma ya Mission to Youths si ngeni masikioni mwa watu, lakini ilikuwa ngumu sana kipindi hicho ukizingatia kwamba New Life Band wanakaribia umri wa miaka 40. KWA TAARIFA YAKO mojawapo ya ugunu walioupata kipindi wanaanza huduma hii ni pamoja na kuitwa wapiga disko. Hilo KWA TAARIFA YAKO ikiwa ni kutokana na kuwa watu wa kwanza kuingiza ngoma kanisani. Hiyo ngoma ikawa na mapokeo tofauti kwa watu mbalimbali ikiwemo mchungaji wa kanisa fulani mkoani Iringa, ambaye aliifananisha na muziki wa disko. Na mara baada ya kuondoka kuendelea na huduma mahala pengine, huo ndio ukawa mwisho wa ngoma hiyo kuwepo kanisani. Iliondolewa.

Tofauti na siku hizi, ambapo kumekuwa na mitindo ya kila aina ili mradi sifa na utufuku zimrudie Mungu, kipindi cha miaka ya 70 ilikuwa tofauti sana, kwani KWA TAARIFA YAKO kucheza ilikuwa ni jambo gumu, sembuse kurukaruka.

New Life Band ambayo ina umri wa takriban miaka 37 sasa (miaka 36 kwa mujibu wa ukurasa wa facebook, New Life Band MTY) imepitia mengi sana hata kufikia sasa ambapo wao wanaitambua huduma ya uimbaji kama yenye nguvu kuliko hata mahubiri, kwa kuwa uimbaji upo kila sehemu. Hivyo basi ni muhimu kwa waimbaji kufahamu umuhimu wa tasnia waliyonayo, na hata kutoipoteza nafasi ambayo Mungu amewapa kwa ajili ya kuhubiri.

Mr & Mrs Ondo
KWA TAARIFA YAKO pamoja na yote ambayo muimbaji ambayo utafanya, kitu kimopja ambacho kinawaangusha waimbaji wengi ni kiburi, baada ya kuona kama wamekubalika. Shetani ndio mfano bora kwenye hilo. New Life Band wameonesha mfano kwenye hili, na ndivyo ambavyo wana shauku ya kuona waimbaji wengine wote wakinyenyekea.

Aidha kwa mujibu wa Bwana Ondi, ambaye ndiye mbeba maono wa New Life Band, anaeleza kwamba pamoja na huduma hii kuanza enzi hizo akiwa kijana mdogo, kitu muhimu cha kuzingatia ni kuhakikisha kwamba ujana wako haudharauliwi. Hii ni pamoja na kutoanya mambo ambayo yatapelekea wewe kudharauliwa na ujana wako. Kuanzia mavazi na hata aongea yako.

Hiyo ndo KWA TAARIFA YAKO, vinginevyo tukutane wiki ijayo.
UJUMBE KUTOKA KWA MC KING CHAVALA
MC King Chavala
Kwa wanaomfahamu MC King Chavala, wengi wanmtambua kama King of stand up comedy. Lakini pia ni huyuhuyu kijana ambaye ni mhubiri mzuri tu, na pia muimbaji. Leo GK inakuletea nyimbo zake mbili mpya ambazo anakukumbusha mambo kadhaa. La kwanza, kuomba kwa Neno, tofauti na pengine ambavyo siku za hivi karibuni umekuwa ukiongea uongea tu bila hata kujua mstari wa kusimamia. Ujumbe mwingine ni kutukumbusha kwamba Mungu ni Mungu(.)


Pepo hatoki kwa mipayuko wala nini, ila kwa NENO. Kwani maombi ni namba ya kuingia katika ulimwengu wa Roho... Sio lafudhi wala ukali wa maneno yako utakaoondoa pepo. Ila kwa vifungu vya Biblia. "Ukifunga bila kuwa na NENO, hayo ni maandamano ya njaa tu"

Sikiliza wimbo wake hapo chini, ama upakue kwa kubofya hapa


Ujumbe wa pili, hapa King ameamua kwenda kwa miondoko ya rap, lakini anatukumbusha kwamba Mungu ni Mungu. Ni Mungu tangu Adamu hata Elisha, wa mipango zaidi ya ile ya makabrasha. Mungu hawahi wala kuchelewa kujibu maombi ya mtu.


Sikiliza ujumbe (Wewe ni Mungu) hapo chini ama unaweza kuupakua kwa kubofya haoa.


Umepokeaje ujumbe huu? Tungependa kusikia maoni yako.
ZIMESALIA SIKU 3 WORSHIP EXPERIENCE NA MEN OF STANDARDS ARUSHA

Zimesalia siku chache macho na masikio ya wadau wa muziki wa injili kuelekezwa Sundown, Kisongo. Wale waishio jijini Arusha, tukio hili si la kukosa, nina hakika kila moja wetu anahesabu tu muda ili apate kufika hapo siku hiyo.

Hapa tunazungumzia Men of Standards, kwenye tukio lao la kwanza tokea M.O.S ianzishwe. Mapema mwezi huu Gospel Kitaa imepita kwenye mazoezi waliyokuwa wanafanya kwa muda sasa, na ilifanikiwa kurekodi wanachofanya, pamoja na kujieleza wao ni kina nani. Hakika sio watu wa kawaida, ile standards wanayaojiita ilidhibitika.

Tunakukumbusha kwa video ifuatayo.

Kama bado hujanunua tiketi yako, fanya hivyo sasa ili upate kuisongesha injili kupitia Jimmy Kimutuo na James Honore kwa shilingi elfu 5 tu, huku watoto wakiingia bure (Ufalme wa Mungu niw ao anyway) tu Kimahama Bookshop, Calvary Temple na Maranatha Christian Centre. Tukutane Sundown tarehe mosi machi bila kukosa.


 MAMBO MACHACHE UNAYOWEZA KUFANYA AKILI YAKO INAPOCHOKA
Na Faraja Naftal Mndeme,
GK Contributor.

1. TAFUTA MUDA WA KUPUMZIKA/LIKIZO. 
Akili inapochoka, mwili mzima unashindwa kufanya kazi katika kiwango chake kinachopaswa kwenye maisha ya kila siku. Unapoilazimisha akili ifanye kazi kwa lazima ni kama kulazimisha mwili uliochoka ufanye kazi ngumu. Matatizo mengi tunayokutana nayo kwenye maisha ya kila siku muda mwingi yanasababishwa na akili zetu kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Hii inatokana na uchovu ambao akili yetu imekuwa ikiupata. Kufanya kazi nyingi zinazotumia akili kwa muda mrefu hupelekea Mwili kuchoka. Katika kila mwaka unapaswa kuwa na Siku 28 za kupumzika ili akili na mwili wako vikae sawa kwa ajili ya kuanza utendaji mpya. Lakini pia inakupasa kwa kila wiki uwe na siku moja ambayo utafanya mapumziko ya akili. Kitaalamu pia haupaswi kufanya kazi mfululizo zaidi ya dakika 45. Inapaswa kila baada ya dakika 45 ufanye mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kazi husika.

2. JITENGE MBALI KIDOGO NA WATU KWA MUDA FULANI. 
Iwapo utagundua akili imechoka na mara nyingi unaona shughuli zako zinahusisha na mijumuuiko ya watu. Jifunze kuwa na muda binafsi wa kupumzika kwa muda fulani. Muda wako binafsi utakusaidia kupumzisha akili yako kwa Kiasi fulani bila kuwa na muingiliano na watu wengi. Mara nyingi hata wenye familia hutumia muda fulani wa kufanya retreat kidogo kama mke na mume tu na kuwaacha watoto nyumbani. Kazi ya malezi ya watoto kwa muda mrefu huchosha akili na mwili ndio maana hushauriwa ili waendelee kuwa na kiwango kizuri cha malezi lazima wajipangie muda kidogo wa wao binafsi kuwa na mapumziko.Vile vile hata kama hauna familia, unapogundua akili imechoka/imezidiwa, jifunze kujitenga mbali na watu kidogo ili kuweza kupumzisha akili yako kwa muda fulani.

3. MAWASILIANO
Akili inapokuwa imechoka, ubora wa mawasiliano kati ya kwako na watu wengine hupungua. Kumbuka sio kila kuongea ni kuwasiliana. Unaweza ukaongea lakini haujawasiliana na watu wako uwapendao. Unapogundua akili imechoka/imezidiwa, punguza mawasiliano yasiyokuwa na ulazima. Unapokuwa na mawasiliano ya ulazima, mara nyingi unaendelea kuchosha akili yako pasipokuwa na ulazima. Iwapo wewe ni muongeaji, punguza kuongea maana wakati huu unaweza ukaongea chochote ukijua umewasiliana kumbe umeharibu. Iwapo unatumia mitandao ya kijamii punguza utumizi wake. Pia kama unaweza kuzima simu kwa muda fulani iwapo haina ulazima wa kuwa wazi fanya Vivyo. Iwapo utashindwa kufanya Vivyo tafuta namba ya simu mbadala ambayo unaweza kuwasiliana na watu wako wa karibu tu kwa Kipindi ambacho utahitaji kupumzika. Muingiliano usiokuwa na ulazima na mambo mengi hupelekea kuongeza uchovu wa akili na kupelekea akili kufanya kazi kwa ufanisi mdogo zaidi ya kawaida.

4. TAFUTA SHUGHULI MBADALA YA KUFANYA.
Iwapo wewe unafanya kazi ya taaluma fulani kwa muda mrefu na kupelekea akili yako kuchoka jaribu kutafuta shughuli mbadala ya kufanya badala ya taaluma ambayo umeisomiea au umekuwa ukifanya kazi kwa muda mrefu. Tumia Muda huu kujaribu kujishughulisha na michezo mbalimbali, mfano kuogelea, kucheza muziki, kuimba, na mengineyo kama hayo. Unaweza kutumia muda huu kusoma vitabu nje ya taaluma yako, mfano vitabu vya vichekesho, vitabu vya hadithi na nyingine mbalimbali ambazo unahisi zinaweza kusaidia kupumzisha akili yako na kuondoa uchovu uliomo kichwani. Ili kuondoa uchovu wa akili, haupaswi kutumia nguvu nyingi sababu badala ya kuipumzisha akili, utazidi kuichosha zaidi. Tafuta shughuli mbadala ambayo italeta burudiko jipya kwenye akili. Akili hupenda kujifunza mambo mapya. Akili inapofanya jambo moja kwa muda mrefu huchoka kwa haraka zaidi.

E-mail:naki1419@gmail.com
+255788454585
God Bless Y’All