Latest Posts

CHAGUO LA GK: NAJISIKIA SALAMA YAKE BOMBY JOHNSON
Bomby na Angel
Habari ya Jumapili hii mdau wa GK, leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi Agosti, tunakuchagulia wimbo wake Bomby alioimba sanjari na Angel Benard, ndani ya ukumbi wa Sundown Carnival, Kisongo jijini Arusha, wakati wa tamasha la kuwatambulisha Men of Standards.

Jukwaani Bomby alianza kuimba na kisha baadae kumuita Angel aimbe naye (asolo naye), Angel bila kutegemea wasaa huo, aliungana naye na kisha sifa na utukufu zikarejea kwake BWANA Yesu, na kila mtu akajisikia salama.


Ni maombi yetu kwamba kuanzia mwezi huu wa nane na kuendelea, ujisikie salama ndani yake Yesu, na akapate kukujibu maombi yako. Uwe na Jumapili njema yenye baraka tele.
NJOO UJIFUNZE KUONGEA NA HADHIRA NDANI YA VICTORIA JUMAPILI HII
Umekuwa na siku zenye baraka kwenye kusifu na kuabudu pamoja na GWT. Jumapili hii pia baraka ziko mlangoni kwako, amua mwenyewe kufungua ama kutofungua mlango. Awamu hii, kuna mafunzo ya kuongea mbele ya umma. Tunaita Public Speaking.

Mwalimu James Mwang'amba na Eric Shigongo watakuwepo kukamilisha jukumu hilo. Waswahili husema sherehe ni watu, bila watu haiwezi kunoga, ndio maana hata wavamizi pia wanapendezesha. Sasa kabla ya kuanza kufikiria kiingilio, tukio hili la kipekee ni bure. Kwa wale ambao ndani yao wamekuwa wanajisikia kuzungumza na hadhira ya aina yoyote ile, iwe ni kwenye mawasilisho ya kazi shuleni, kazini na hata kanisani usimamapo kuzungumza na vijana ama hata na watu wote kwa ujumla. Neno moja kwa ajili yako, tafadhali usikose Jumapili hii ndani ya ukumbi wa Victoria Service Station jijini Dar es Salaam.

Anza mwezi Agosti kipekee, tukutane kuanzia saa tisa mchana.

SOMO: UFALME NA MFALME ALIYEZUILIWA


SOMO: UFALME NA MFALME ALIYEZUILIWA
MCHUNGAJI MWANDAMIZI RP ADRIANO MAKAZI -Ufufuo na Uzima.

Mungu ameweka agano lake kwenye Biblia, ni vuzuri kujua kwamba Mungu tangu mwanzo agano lake lilikuwa ni kuujenga Ufalme hapa duniani.

“Kisha Mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu” Mathayo25:34

Kabla mwanadamu hajaumbwa tayari Mungu alikuwa amejenga ufalme wake hapa duniani.

“Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa Mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita; na wale aliowaita, hao akawahesabia haki; na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Basi, tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu?” Warumi 8:29

Maisha yako hayajaanza tangu ulipozaliwa bali Mungu alikuchagua tangu asili kwaajili ya jambo aliloliweka ndani yako tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu.

“Neno la Bwana lilinijia, kusema, Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa.” Yeremia 1:4

Mungu alimwambia Yeremia kwamba alimjua kabla ahajamuumba tangu tumboni mwa mamayake, na kabla yajatoka tumboni alimtakasa. Mazingira aliyonayo mtu yanaweza kumwongoza jinsi ya kuamua cha kufanya lakini hayo yote yaijalishi ni mazingira yapi yanayokufanya ulivyo fahamu kwamba ulikuwepo hata kabla haujakuwepo hapa duniani na uliumbwa kabla haujaingia tumboni mwa mamayako.

Inawezekana Kuna mahali umezuiliwa huwezi kutoka na inatakiwa nguvu fulani ikukute pale ulipo ikupeleke uende mahali ulipokusudiwa kufika. Mungu aliliona hilo na akaamua kumuumba mtu kwaajili ya kuuruthi ufalme aliouweka tangu asili ili ufanyike kama nguvu kwa kuwawezesha watu wake kufikia makusudi aliyoyaweka ndani yao.

“Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.” Mwanzo 1:26

Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu (Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho mtakaifu) ili akatawale duniani awe mfalme. Unaweza ukajiuliza kama sote tukiwa watawala ni nani atakayetawaliwa, hilo haliwezi kuondoa lile kusudi la Mungu kwasababu yeye ndiye anayetupa namna ya kila mtu atawale eneo lake sababu ametuumba kwa mfano wake na yeye anatawala.

“Mbingu ni mbingu za Bwana, Bali nchi amewapa wanadamu.” Zaburi 115:16 “Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu; nao wanamiliki juu ya nchi.” Ufunuo 5:10
Nchi hii tumepewa tuitawale na viumbe vyake vya baharini, angani na nchi kavu.

Yesu alichinjwa kabla ya kuwepo misingi ya ulimwengu maana yake alishaandaliwa tayari kuja kutimiza hapa duniani kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu, Yesu alitununua na kutufanya kuwa makuhani na wafalme juu ya nchi.

Yale matatizo unayoyapitia yasikukatishe tamaa kwasababu ulishaandaliwa tangu asili ili uje ufanye kazi ikupasayo kuifanya hapa duniani. Ulipofika utimilifu wa wakati Yesu alizaliwa na kutimiza kusudi alilokuja nalo hapa duniani. Yesu alikuwa na ndugu na watu waokuwa wanamzuia asiifanye kazi yake lakini hakuangalia hilo bali alisisimama na kulitimiza kusudi lililomleta, na wewe leo unatakiwa ulitimize kusudi ulilokuja kulitimiza tangia kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu na ukisimama utalifanya kwa jina la Yesu.

Akili yako isikuzuie kwa kile inachoisikia, mawazo yako na watu wasikuzuie kwenda unapotakiwa kufika, wewe ni mwana wa Mungu, umeumbwa kwa mfano wa Mungu, wewe ni mwali wa Moto, wewe ni raia wa mbinguni uliumbwa tangu asili, tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu.

Unaweza kusema watu wote wako kinyume na wewe, fahamu kwamba wewe ni mtawala na wapo watu watakaokufuata tokea mbali kama mama jusi walivyomfuata Yesu ili waje wakutengenzee njia ya kutawala.

Wazo la Mungu tangia mwanzo ni kuzaa watawala, Yesu alikuja kutuachia uwezo wa kutawala hapa duniani. Adamu alipokuja hapa duniani alipewa utawala na Mungu ili atawale, Shetani alipoona hayo yote akaamua amfuate nyoka ili aingie ndani ya mwili wake amfuate Adamu na kumdanganya auchukue ufalme wake. Shetani ni mwerevu anatumia maneno kuwadanganya watu ili awachukue waingie kwenye ufalme wake. Adamu alisahau kwamba yeye ni mfano na sura ya Mungu ambaye ni mtawala akautoa Ufalme wake kwa shetani.

Adamu alipoutoa utawala wake kwa shetani alimfanya shetani aujenge utawala wake juu ya nchi na mwanadamu akawa mtumwa kwenye nchi yake, shetani aliijenga dunia akiwa yeye kama mtawala.

Mungu alipoona hali hiyo imejitokeza akaamua kutumia njia nyingine ya kumtuma mwanaye Yesu Kristo ili aje kuutwaa ule Ufalme na kuujenga upya hapa duniani kwa kuimwaga damu yake ili imtakase mwanadamu arudi kwenye kusudi lake la awali la kutawala hapa juu ya nchi.

Mungu alimfukuza Adamu nje ya bustani ya Edeni sababu alitenda kinyume na sheria yake, tunaona kwamba ukitenda kinyume cha sheria ya Mungu Mungu anakufukuza nje ya utukufu wake.

Imeandikwa “Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.” Yohana 3: 16

Imeandikwa “Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri, na kusema, Tubuni; kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia.” Mathayo 4:17

Imeandikwa “Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi, na kusema, Tubuni; kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia.” Mathayo3:2

Mungu aliwarudisha wanadamu kwa kuwaambia watubu kwamaana Ufalme wa Mbinguni umekaribia/umefika. Yesu alifundisha kwa habari ya ufalme na akawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusali wakiwa ndani ya ufalme wa Mungu.
Imeandikwa “Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje, Mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu.” Mathayo6:9

Tangu asili agenda ya Mungu ni kujenga Ufalme wake hapa duniani na aliwanunua watu kwa damu yake msalabani kwaajili ya kumiliki juu ya nchi kwasababu ufalme wake umeshaandaliwa tayari. Unaweza ukajiuliza mbona huoni uhalisia wa hayo yote yaliyozungumziwa, hapo ndipo mahali ndipo ulipozuiliwa na shetani usielewe maneno haya.(kufungwa ufahamu)
Imeandikwa “Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi hai.” Mwanzo 2:7

Mungu alimuumba mtu na kumpulizia pumzi ya uhai na mtu akawa nafsi hai, mwili umetoka kwenye mavumbi, udongo na roho asili yake ni mbiguni. Mungu ni roho. Mwanadamu ni roho iliyo ndani ya nyumba inaitwa mwili.

“Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli.” Yohana 4:24

Mungu ni roho alitengeneza roho ili ije itawale hapa duniani ikiwa ndani ya nyumba inayoitwa mwili. Chenye maana ni roho kuliko mwili na ndiomaana imeandikwa “mpenzi naomba ufanikiwe kama vile roho yako ifanikiwavyo” maana yake mafanikio yanaanzia rohoni halafu baadaye yanakuja mwilini.

Imeandikwa “Ndivyo ilivyoandikwa, Mtu wa kwanza, Adamu, akawa nafsi iliyo hai; Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili; baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo; na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni.” 1Wakorintho 15:45

Huyu mtu aliyetoka katika nchi(udongo) ni wa muda mfupi anaidadi ya miaka ya kuishi na baadaye atarudi kwenye udongo lakini huyu mtu wa pili ni wa milele ametoka mbinguni na anaweza kurudi mbinguni lakini kuna mambo ambayo sio ya ufalme wa mbinguni huyu mtu anaweza kuyafanya na asiingie mbinguni akajikuta anaingia kuzimu kwa shetani. Roho ni mwanadamu halisi na huyu ndiye amekwisha kuandaliwa ili awe mtawala hapa duniani, huyu ndiye aliyetakaswa kabla ya kuzaliwa, kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu.

Waamuzi 13:2-25

Samsoni aliungamanishwa mtu wake wa ndani na wa nje ili atimize kusudi la Mungu lilowekwa ndani yake hapa duniani, hakuvunja agano lililowekwa ndani yake ili atoe ile alisi yake ya tangu mwanzo.

Ule muunganiko uliowekwa ndani yetu kuruhusu asili zetu ziliowekwa ndani yetu ambazo zinazuia nguvu za Mungu zisidhihirike nje yetu unaitwa nafsi.

Mwadanamu ana nafsi ambayo ni kiunganishi kati ya mwili na roho, nafsi ni daraja ambalo limeshika roho na mwili linaruhusu nguvu zilizoko kwenye roho ziingie mwilini kupitia nafsini, mtu anapokufa nafsi yake inapotea na vile vyote anavyovifahamu anaviacha hapa duniani. Nafsi ya mtu inaweza kufundishika ikambadilisha mtu na kuzimu inauwezo wa kuikamata nafsi ya mtu na kuiwekea elimu ya kuzimu ili mtu ajenge ufalme wa kuzimu hapa duniani.

Imeandikwa “Uitoe nafsi yangu kifungoni. Nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, Kwa kuwa Wewe unanikirimu.” Zaburi 142: 7
Mtu akiwa kifungoni anapewa mavazi ya kuvaa, anapangiwa muda wa kulala, anapangiwa chakula cha kula na kuna kazi za kufanya anapangiwa azifanye, anakuwa chini ya Bwanajela ambaye ndiye mwenye mamlaka juu yake na anapangiwa chakula cha kula hatakama hakipendi.
Imeandikwa “Aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake; Asiyewafungua wafungwa wake waende kwao?” Isaya 14:17

Ukiri:-

“Ninaomba leo bwana kwa neema yako kila kilichokaa kama mlima mrefu ndani yangu ninaomba kinitoke kwa jina la Yesu”
Imeandikwa “Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, Na uhai wake usiangamie kwa upanga. Yeye ameikomboa nafsi yangu isiende shimoni, Na uhai wangu utautazama mwanga.” Ayubu 33:18,28

Mungu anaweza kuizuia nafsi isiende shimoni, nafsi inaweza kwenda shimoni ikatumika kwaajili ya kuimarisha na kujenga utawala wa shetani. Nafsi ni daraja lililo katika muunganiko wa roho na mwilini, ndani ya nafsi kuna tabia na mazoea ambayo mwanadamu ameyaruhusu yakakaa ndani na zinaweza kuwa mbaya au nzuri na kuna vitu vipo ndani ya nafsi ambavyo haviruhusu nguvu za Mungu zitoke nje ya mwili na kudhihirika. Ndani ya nafsi kuna nia, moyo, na hisia ambazo zote zinasababisha uwezo wa Mungu udhihirike nje ya mwili.

Ndani ya nia kuna fikra, kuna mawazo, kuna elimu. Ndani ya nafsi kuna utashi. Ndani ya nia kuna kuhitaji kutenda kupata fedha, kutaka kufanya maamuzi fulani. Shetani anaweza kukamata nia ya mtu na utashi na kumfanya mtu awe anafanya maamuzi ambayo hayapendi lakini anayafanya, unakuta mtu amepanga kwenda kanisani au kufunga au kufanya jambo la maana lakini anashindwa kulifanya sababu ya mawazo yanayotoka ndani yake yametokana na hisia alizoziweka kwenye nafsi yake,

Mungu ametupa zawadi ya Damu yake ambayo kwa hiyo tunavifuta vitu vyote vilivyo kinyume na Ufalme wa Mungu, itumie damu ya Yesu kufuta sumu zote ambazo zinazuia nguvu za Mungu zisitoke ndani ya Roho na kudhihirika mwilini, vile vipawa na utashi wa kufanya kusudi la Mungu utaonekana pale utakaposafisha nafsi yako kwa damu ya Yesu, kila picha mbaya uliyoiona, kumbukumbu mbaya uliyoiweka, sauti, miziki, harufu, hisia, maneno, na nia zote ulizoziweka ndani ya nafsi zifute kwa damu ya Yesu kristo wa Nazareth AMEN.
KUSUDI LA MAJIRA YAKO CHAINGIA MTAANI KWA NJIA YA SIMULIZI

Kama umekua mfuatiliaji mzuri wa tasnia ya injili, bila shaka Fred Msungu halitakua jina geni kwako.

Na kama hujawahi kabisa kumsikia, basi Fred ni kijana ambae ni muanzilishi wa huduma ya PURE MISSION ambayo lengo lake kubwa ni kufanya mapinduzi ya fikra kwa kuleta maarifa mapya kwa watu kwa kutumia Neno, ambayo inawafikia watu kwa njia mbali mbali kama vile

-Semina/maongezi hamasishi na mahubiri
-Mafundisho ya vitabu, makala, CD, DVD
-Vipindi vya Radio & Television nk.

Pia amekua akionekana kwenye majukwaa mbalimbali kama MC wa matukio mbalimbali, mwanamuziki na mpigaji wa vyombo vya muziki.

Kwa mujibu wake, Fred anaeleza kuingia kwenye historia kwa mara ya kwanza Tanzania kuwa mtu wa kwanza aliyefanya AUDIO BOOK (Kitabu sauti) Jina la kitabu ni KUSUDI LA MAJIRA YAKO.

Alipoulizwa kwanini ameamua kuja na wazo hili, kwa maneno yake anasema,

"Nimepata wazo hili la kufanya audio book baada ya kutambua kua watu wengi hawajajenga utamaduni wa kusoma vitabu lakini watu hawa pia kuna maaarifa /taarifa muhimu zilizoko vitabuni ambazo wanazihitaji pia. Hivyo nadhani audio book ni njia rahisi sana na ya mbadala ya watu kuweza kupata ujumbe kwa haraka, lakini ni njia ya kisasa pia... mtu unaweza kuweka katika simu yako ukasikiliza au gari lako na hata nyumbani pia, kwa hiyo kama wewe ulikua hausomi kwasababu unaona uvivu wa kurasa nyingi basi sasa hauna sababu tena kwasababu kitabu kipo kwa mfumo wa sauti kazi kwako wewe tu kusikiliza"

Sikiliza utangulizi wa kitabu hicho;

Kwa wewe ambae ungependa kupata nakala yako ya kitabu hiki tafadhali wasiliana nae kwa njia zifuatazo;


Simu: 0653 318117
Barua pepe:fredymsungu@gmail.com
Facebook: Fred Msungu
ISIS KUTOA ZAWADI YA KICHWA CHA BINADAMU KWENYE HARUSI YA JAJI WAO
Baadhi ya wapiganaji wa IS. ©Syrianhr
Hatma ya maisha ya mtu nchini Syria iko mikononi mwa kundi la kiislamu la IS, tofauti na tamko la haki za binadamu la umoja wa mataifa, kitu chochote utakachofanya ambacho kitaelekea kutowafurahisha, basi hatma ya maisha yako itakuwa mikononi mwao, halikadhalika wakihitaji kufanya jambon la kuwafurahisha, hata kama ni kuua mtu kikatili, basi watatekeleza hilo ili wapate 'furaha'.

Hali hiyo ndiyo inayoelekea kumtokea mwanamama mmoja ambaye amekuwa jaji kwa muda mrefu akifanya kazi chini ya utawala huo dhalimu, ambapo hivi karibuni jaji mwingine alifiwa na mume wake, basi katika harakati za kuolewa tena, mwanamama huyo akaomba zawadi ya kichwa cha mtu..

Katika kutafakari, na baada ya kutambua kwamba mwanamama huyo hawezi kuzawadiwa kichwa cha mwanaume, ikaamriwa na kiongozi wa IS, Bwana Abu Bakr al-Baghdadi, kwamba jaji mwingine mwanamke achinjwe ili mjane huyo, Roaa Um Khotaba al-Tunisi  aitimize ndoto yake. Hayo yote yakamuangukia mwanamama mwenzake, Um Abdullah kutokana na kuhisiwa kwamba kazi yake kubwa ni kuwapeleleza IS na kisha kupeleka taarifa zao kwa wabaya wao.

Akieleza kwa hofu, mmoja wa wafanyakazi waliotoroka kuhofia usalama wao (jina limehifadhiwa), ameieleza Daily Mail ya Uingereza kwamba hali za namna hiyo ni za kawaida sana kwenye utawala wa IS, na kwamba anajuta kuungana nao, kwani hadaa walizopata ndio zilipelekea yeye na familia yake waamini kwamba hiyo ndio dini ya kweli ya kiislamu, lakini mwisho wa siku kutokana na yaliyokuwa yanajiri, akaamua kutoroka, na hadi hivi sasa akilazimika kubadili makazi kila mara kuhofia kupatikana.

Picha ya kuchora ikionesha mwanajeshi akifundisha watoto namna ya kuchinja ©Libya Al Hurra TV
Matukio ya kuchinja kwa kundi la IS yamekuwa ya kawaida, ambapo mwanzoni mwa mwezi Juni mwanajeshi wa Libya alichinjwa mbele ya watoto wadogo wenye umri kati ya miaka 6 hadi 8, nchini Libya, ikielezwa kwamba ni kwa madhumuni ya elimu tu. "educational purposes". Na hali hiyo ndiyo ambayo wakristo hukutana nayo, ikiwemo waamini wa dini nyingine tofauti na kiislamu, na hata wale waislamu wasio na itikadi kali, pia hufananishwa na wakristo na kuteswa kwa pamoja.

Daily Mail | Russia Today


UMUHIMU WA KUWA NA MSHAURI MAISHANI
Faraja Mndeme,
GK Contributor.
©Peter Casey
1. MSHAURI HUKUSAIDIA KUTORUDIA MAKOSA.
Muda mwingi tumepoteza sana kwenye maisha yetu ya kila siku kwa kuweza kurudiarudia makosa yasiokuwa na ulazima kwa sababu tu ni vile tumekosa mtu muhimu wa kutushauri. Mshauri ni mtu ambaye ana ujuzi kwenye swala husika kwa muda mrefu. Unapokaa chini yake na akakushauri na kukuelekeza  anafahamu aina ya matokeo ambayo unaweza kuyapata. Mshauri atakusaidia zaidi pia kutokurudia makosa waliyoyafanya wengine maana amekuwa na ujuzi mkubwa kwenye maisha ya kila siku. Ameona wengine wakifanikiwa na wengine wakiangamia kutokana na makosa waliyoyafanya kwenye maisha yao. Ni muhimu kujenga utamaduni kuwa na mshauri kwenye maisha yako kuokoa kurudia rudia makosa ambayo hayana ulazima, iwe kwenye biashara, kazi, ujasiriamali  na mengineyo.

2. MSHAURI  HUKUSAIDIA KUOKOA MUDA.
Namna jamii yetu ilivyolelewa mara nyingi huwa hatufundishwi namna ya kuokoa muda na kuishi kulingana na muda. Muda ni moja ya rasilimali ambazo thamani yake ni kubwa zaidi na pindi inapopotea haiwezi kurudia tena. Unapopoteza muda maana yake umekubali kuishi kwa hasara. Unapokuwa na mtu wa kukushauri atakusaidia kukuokolea muda wako  kwa kukuelekeza namna na kutokurudia makosa ambayo wengine wamefanya au wewe mwenyewe ungeyafanya na yangekuchukua muda mrefu kuyarekebisha na kuyaweka sawa. Kumbuka wakati unafanya marekebisho ya makosa hayo muda haukungoji lakini mshauri atakuambia usifanye hili na usifanye lile maana itakugharimu muda kuweza kutoka kwenye jambo husika.

3.  MSHAURI  HUKUSAIDIA KUOKOA RASILIMALI.
Muda mwigine tumetumia rasilimali zetu kwenye mambo yasiyokuwa na ulazima kwenye maisha yetu kwa sababu tu hakukuwa na ulazima, na mwisho wa siku tumepata hasara ya kudumu. Unapokuwa na mtu wa kukushauri aliye makini kwenye mambo mbali mbali  anaweza kukusaidia kukuelekeza namna ya kuwekeza rasilimali zako kwa umakini. Ili kuepuka kupata hasara na kupoteza rasilimali zako.Mshauri ni mtu muhimu sana .Hakikisha Unapokuwa na mshauri kwenye swala husika ,mshauri huyo amebobea kwenye hilo eneo  unalohitaji kushauriwa.Usiende kuomba ushauri kwa muuza vitungu wakati wewe aina ya ushauri uonataka ni namna ya kuwa  Nahodha wa Meli.NI muhimu pia kuangalia aina ya ushauri unaopewa si kila mtu ana ruhusa kukushauri bali mshauri awe mjuzi husika katika eneo unalohitaji kushauriwa ili kuweza kuokoa rasilimali zako .

4. MSHAURI ATAKUSAIDIA KUOKOA NGUVU NYINGI .
Unaweza ukawekeza kwenye jambo fulani kwenye maisha yako kwa kutumia nguvu nyingi kumbe swala unalopania kuwekeza ni  batili na unaweza ukapoteza nguvu zako pasipo kuwa na ulazima.Hakuna mtu ambaye hapendi kuwekeza kwenye maisha kwa usahihi  kila mtu anapenda kufanya vivyo lakini wengine wamewekeza nguvu zao kwenye sehemu sahihi na wamefurahia faida ya nguvu na jasho lao lakini wengine wameangua kilio kisicho na ukomo sababu  ni vile wameshindwa kupata ushauri sahihi wa namna ya kuwekeza nguvu zao kwenye maisha yao.Mshauri atakusaidia kukuambia hapa uwekeze nguvu kiasi fulani au hapa usiwekeze kabisa na hapa ufanye kitu fulani na pale usifanye hivi.Hii itakuvusha kwa haraka na itakusaidia kuwekeza nguvu zako kwa tija na faida kwenye maisha yako.

5.  MSHAURI ATAKUSAIDIA KUKUONGEZEA  MAARIFA YA ZAIDA.
Tofauti kati  ya mtu mmoja na mwingine ni namna wanavyotumia kiwango cha maarifa,ufahamu na ujuzi walio nao kwenye jambo husika.Unapokuwa na mtu wa kukushauri kwenye eneo husika la maisha anakuwa amekupa faidia nyingine ya kukuongeza maarifa maana kuna vitu vipya ambavyo unaweza kujifunza kutoka kwa mtu anayekushauri,Ni muhimu kujijengea utamaduni wa kuwa na washauri kwenye maisha yetu kama watanzania .Watanzania wengi hatujajengewa na hatupendi kujiweka chini ya washauri maana tunaamini muda mwingine tuna ujuzi mkuu lakini tambua hakuna aliyeishi kwenye haya maisha kwenye hii sayari akafahamu kila jambo na kila kitu kwa urahisi.

Email : naki1419@gmail.com
+255788454585
God Bless You All
SHETANI ATUKUZWA NA KUTUNUKIWA SANAMU NCHINI MAREKANI

Katika hali isiyo ya kawaida na ile inayoashiria kwamba mwisho wa dunia u karibu, dunia imeshuhudia mamia ya wakazi wa Detroit nchini Marekani wakijipanga msururu kushangilia kuzinduliwa kwa sanamu siku ya Jumamosi tarehe 25 Julai 2015, yenye kumtunuku ukuu.

Sanamu hiyo iliyotengenezwa kwa madini ya shaba lenye uzito wa tani moja na urefu wa futi tisa, ina umbo la mtu, kichwa cha mbuzi, na mabawa, huku miguu yake ikiwa na kwato, na huku kando yake watoto wawili wakiwa wanamtazama.

Taharuki kuhusu sanamu hiyo ilianza wiki kadhaa nyuma, ambapo watengenezaji walitaka kuisimika kando ya mnara wenye amri kumi za Mungu kwenye mji wa Oklahoma. Hata hivyo juhudi za mashabiki hao wa shetani hazikufua dafu baada ya kupata pingamizi kutoka makundi mbalimbali ikiwemo waamini mbalimbali na wazazi.

Jambo hilo halikuwasumbua wapenzi hao wa kiongozi mbaya duniani, ambapo waliamua kuahirisha uzinduzi wao na kupanga ratiba zao kimya kimya ili wapate kufanya kwa surprise, na hatimaye usiku wa saa tano na nusu, mamia ya watu wakajongea eneo la tukio na kadi zao zia mialiko ili kuwa mashuhuda wa tukio hilo la kihistoria la kipekee kwao, ambapo ikazinduliwa na kwa wanaume wawili kuondoa kitambaa ambacho sanamu lilikuwa limefunikwa, na kisha baada ya hapo kubusiana mbele ya sanamu hilo, huku kelele za furaha zikisikika.

Sanamu katika hatua za awali za matengenezo ©Metro Times
Hata hivyo tukio hilo bado limepata pingamizi miongoni mwa wanajamii, wakiwemo wakristo, ambapo walikuwa na maombi kukataa tukio la kumkabidhi shetani mji wa Detroit. Mchungaji wa kanisa la Greater St Mathew Baptist, Dave Bullock, amesema kwamba jambo kama hilo halikubaliki na kamwe hawataliruhusu.

Katika maelezo ya waandaji, wenyewe walitoa mualiko wakisema, "come dance with the devil and experience history in the making", yaani kwamba njoo ucheze na shetani ukishuhudia historia inavyoandikwa.

Tukio hilo lilihudhuriwa na watu wenye umri kwanzia miaka 18, na halikuruhusu upigaji wa picha, isipokuwa tu kwa wale VIP, ambao walipata fursa ya kupigwa picha kando ya sanamu hilo na kisha kufanyika utaratibu wa kupata picha zao.


Baada ya tukio hilo la uzinduzi, GK imeshuhudia rasmi picha za tukio ambazo wamezitoa kwenye ukurasa wao wa facebook huku wakiwashukuru washiriki wote, na kuahidi kuachilia picha zote kwa kadri siku zitakavyokuwa zinaenda. GK inakuwekea baadhi tu, kwani hazifai mbele ya jamii.Je, huu ni mwanzo wa mashabiki na wafuasi wa shetani kujitokeza waziwazi? Mwisho wa dunia umekaribia kwa kiwango gani?
SOMO: NAMNA YA KUMLEA MTOTO KATIKA NJIA IMPASAYO (3)
Kelvin Kitaso,
GK Contributor.

©Chriss Kidd
Somo hili linatoa majibu ya namna gani mtoto anapaswa kukuzwa katika BWANA, na ni kwa namna gani mzazi anaweza mtengeneza mtoto kuwa katika misingi iliyo myema na ya kupendeza kwa kufuata misingi ya biblia. Kama hukusoma sehemu ya pili ya somo hili BONYEZA HAPA kabla ya kuendelea na sehemu ya tatu ambayo ni ya mwisho.

Marafiki wabaya uharibu tabia njema kwa yale wanayoweza kuzungumza naye, na hata yale afanyayo mengi uchangiwa na marafiki. Angalia sana ni marafiki wa aina gani anaoshirikiana nao na msaidie kukwepa kila aina ya marafiki isiyo na maana, marafiki wabaya ni pamoja na wale walio na ushawishi mbaya juu yake na kuitetea dhambi na kuona ni kitu cha kawaida sana na kutaka ionekane kama ni kitu cha kawaida kwa mwenzake. Hofu ya Mungu ndani yao imepotea na uona mambo ya Mungu kama ni vitu vya kawaida sana na hata akikosea hawawezi kumkosoa ila wanaweza kumtia moyo. Kufahamu zaidi kuhusu mrafiki pata kitabu changu cha ‘huyu ndiye adui wa mafanikio yako’.

1. RAFIKI
Licha ya kuwa kiongozi na mzazi kwake, mtengenezee nafasi ya kuwa rafiki yako ili uwe rafiki wa karibu kuliko marafiki wote alionao katika maisha yake. Mfano wa kuigwa ni  Mungu, kwa kuwa yeye ni kiongozi, mwalimu, mpaji, Baba (mzazi) ila mara zote uitafuta nafasi ya kuwa rafiki yetu. Ukiwa rafiki kuna mambo atakushirikisha kwa kuwa U rafiki yake, na mambo hayo kamwe hasinge kushirikisha kama ungekuwa mzazi tu, au kiongozi tu, au mkufunzi tu. Watoto wengi wanapoanza kukua na kuingia katika ujana ukutana na mabadiliko makubwa ya miili na viungo na katika mabadiliko hayo uwachanganya sana kwa kuwa huja na uhitaji mkubwa wa kimwili na utafuta sana watu wa kuwashauri na washauri wengine walio wengi uishia kuwashauri vibaya katika kukabiliana na mabadiliko hayo na huwa ni sababu kubwa ya wengine kupotea wanapoingia katika rika hili; utakopofanikiwa kuwa rafiki yake ataweza kukushirikisha na utapata kumsaidia. Ila si wote ambao wanaweza kusema mpaka wachokozwe ila kuzingatia jinsia ni busara kwa kijana wa kiume kuwa na baba na wa kike kuwa na mama.

Kielelezo no 2: Mfano wa baba na mtoto katika urafiki, na kutoka pamoja.

Dr. Mayle Munroe anapendekeza miongoni mwa njia njema ya kuwavuta karibu watoto ni kufanya kama marafiki kwa kukaa nao chini na kuzungumza kuhusu maisha. Na kujua vipi wanakwenda na mtazamo wao kuhusu maisha ni upi. Kila siku unayokaa na watoto wako unawatengenezea kumbukumbu, sasa ni kumbukumbu za aina gani ambazo unataka wawe nazo? Unataka watoto wako wakukumbuke vipi katika miaka ijayo; kama mzazi anayeweza kucheka na kuchekeshana na kuwapenda wao kwa uwazi au vinginevyo.”


2. MKUFUNZI

Licha ya kuwa kiongozi na rafiki mbele za mtoto, mzazi pia ana nafasi kama mkufunzi au mshauri. Katika harakati za kukua mtoto atakuwa anajipatia waalimu wengi sana ila si kujipatia wazazi wengi maana wazazi ni wale wale na hauwezi kuwabadilisha. Wazazi ndio walimu walio wakuu, yaani mwalimu mkuu na msaidizi ni wazazi, na waalimu wengine wao huja kama walimu wakawaida tu. Kwa kuifahamu nafasi hii ni vyema kwa mzazi kuwa makini sana kwa namna anavyoweza kumfundisha mwanae ili awe salama.
Mithali 22:6 “Mlee mtoto katika njia impasayo, Naye hataiacha, hata atakapokuwa mzee”. Biblia inasisitiza katika kumlea mtoto katika njia impasayo kwa kuwa hataiacha akikua, inapozungumza juu ya kumlea inagusa maeneo ya kumfundisha, kwa kuwa ulezi ni pamoja na kumfundisha, kumuelekeza, kumuonya, nakadharika.

Kielelezo no 3: Mfano wa mzazi kama mwalimu kwa watoto wake.
Ninapozungumzia mwalimu sina maana ya kufanya kama wafanyavyo shuleni, japo hiyo inaweza kuwa sehemu tu, ila maana yake kwa jumla na kwa mapana ni kumuelekeza juu ya yale mema yote anayopaswa kuyafanya na kumpa elimu ili iwe uzima juu yake. Kujifunza uambatana na mazoezi, majaribio kwa kufahamu kuwa yale umfundishayo kama yamemuingia. Yapo maeneo mengi sana ya kujifunza kama, kupika, kufua, kuosha vyombo (kazi za nyumbani), elimu ya kijinsia, na kazi nyingine nyingi za mikono, ila pia kufundisha tabia njema kama kuheshimu wakubwa na kuwasalimia, kutii na kuheshimu mamlaka yoyote iliyo juu yao, kuwa msikivu, kusaidia na kuwapenda wengine na zaidi kumfundisha kweli yote iliyo ndani ya neno la Mungu. 
Elimu ya namna hii uchangiwa sana na wazazi kama watu wa karibu ya mtoto, hivyo mzazi ni vyema kujiimarisha na kulitenda eneo hili kwa ufanisi mkubwa. Pia sehemu hii ina uwiano mkubwa sana na ile sehemu ya uongozi kwa njia ya matendo kwa kuwa mwalimu anapaswa pia kuambatanisha matendo yake na yale ayanayo yafundisha ili iwe rahisi kwa watoto kuelewa somo.
Wekeza pia mafundisho ya kutosha uwafundisha kuhusu elimu ya jinsia kwa kuwa wanasikia na kuona mambo mengi kuhusu jinsia zao. Kumbuka wewe ni mwalimu mkuu ni lazima usimame na wewe kumfundisha ni vipi anapaswa kuwa. 

Kimtokacho mtu ni kile kilichoujaza moyo wake na hauwezi kumpa mtu kile ambacho hauna ndani yako, kama mwalimu kwa mtoto ni vyema kujaza yale yaliyo mema. Katika eneo la ukufunzi mzazi uweza tumia njia mbalimbali ili kumfanya mtoto ajifunze.

3. MHUDUMIAJI/MPAJI.
Nafasi nyingine ya mzazi ni nafasi ya mpaji kwa mtoto wake na hii ni nafasi ya Mungu kwa watoto wake kwa kuwa Mungu ni mpaji na mhudumiaji wa watoto wake. Katika nafasi hii ya kuhudumia watoto, mzazi usimama kama mpaji kwa kuhakikisha anawapatia mahitaji yote watoto wake wanayoyahitaji na ni jambo la msingi kwa mzazi kutoa ili mtoto apokee.
ielelezo no 4: mfano wa wazazi katika nafasi ya uhudumiaji, akiwapatia watoto wake fedha.
Zipo huduma nyingi ambazo mzazi anahusika moja kwa moja kumpatia mtoto na huduma hizo zipo katika eneo la chakula, mavazi na makazi. Mbali na hapo mzazi uhusika kuhakikisha anampatia mtoto elimu kwa kumsomesha na mahitaji mengine mengi ambayo uingia katika haya.
Kama mzazi atashindwa kumpatia mtoto wake mahitaji yake ni rahisi kwa mtoto kutafuta wahudumiaji wengine ili wapate kumpatia mahitaji hayo, na wahudumu hao wanaweza kumuathiri vibaya mtoto wako kwa kumpatia mahitaji yake kwa masharti ya kumharibu kitabia na mwenendo. 
Wakati Fulani kuna msichana alikuja kwangu na kuanza kulalamika juu ya wazazi wake ambao wameacha kufanya kazi yao ya upaji kwake, na katika kuzungumza nae alionyesha anauhitaji mkubwa hata kuwa radhi kupata mwanaume anayeweza kumsaidia kupata mahitaji yake na alijikuta anaingia kwenye mahusiano kutokana na uhitaji alionao. Ili ni tatizo kubwa sana kwa walio wengi ni vyema kwa wazazi kujitahidi sana kuwahudumia watoto wao vyema huku wakiwafundisha kuridhika na kuwa na kiasi, na katika hili wazazi wazingatie kuwa na idadi ya watoto ambayo wataweza kuhimudu na si kuzidisha ikaja kuwashinda katika kuihudumia.
Wazazi wanapaswa kulizingatia sana swala hili, haswa kwa watoto wa kike ambao uwa na mahitaji mengi ambayo utokana na jinsia yao, usiulize maswali mengi sana kwao haswa kwa wababa ndipo umpatie, kwa kuwa kuna mambo mengine hawawezi kukuambia na kama hautotoa kwa kuwa hawajakuelezea utawafanya kuwatafuta marafiki wakiume ambao watawashirikisha ili wawe wakiwapatia mahitaji yao.
Mungu kama mpaji mkuu aliye mfano wa wazazi anawaambia wanae kuwa, “ombeni nanyi mtapewa………. kwa kuwa kila aombaye hupewa,” hii ni hatua njema kwa mzazi kuifikia japo si kila jambo waweza mpatia aliombalo kwa kuwa akiomba lisilo jema si rahisi kumpatia na pia kuna mengine yapo nje ya uwezo wako kuyatoa ila ni muhimu kufahamu kuwa ukiombwa ni vyema kutoa kwa kuwa ni mpaji kwake ila tu kama yapo ndani ya uwezo wako. 
Kiongozi mmoja wa kiroho alishuhudia kwa namna anavyosimama katika nafasi hii ya upaji kwa watoto wake na kusema ni kwa namna gani utoa mahitaji ya watoto wake pale wamuombapo na afanyapo hivyo hujisikia vizuri kwa kutimiza wajibu wake kwa watoto wake na hutiwa nguvu zaidi anaposikia neno ‘ahsante’ kutoka kwa wapokeaji wake na humpa nguvu ili kufanya zaidi na zaidi. Neno ahsante si kwa wazazi wa kimwili tu hata kwa Mungu aliye mbinguni hupenda sana watoto wake wanaposema ahsante pale anapotoa mahitaji kwao.
Katika kutoa huduma mzazi ni lazima kuangalia na kukwepa sana kuwa na upendeleo kwa watoto ila kwa watoto wa kike ni vyema sana kupewa vipaumbele vya utofauti kulingana na mahitaji yao kuwa ni mengi ukilinganisha na walivyo watoto wa kiume, ukaribu na huduma njema kwao ni ulinzi wa kutoharibikiwa.
Kuna hadithi ya zamani ya kaka ‘M’ alimpatia zawadi rafiki yake ‘S’ na alirudia zaidi ya mara moja na wakati mwingine alimpatia zawadi ya aina ile ile tena, ‘S’ alipoipokea akaiangalia na hakusema neno ahsante bali alianza kumlaumu kwa nini amemletea ya aina ile ile, ‘M’ alitulia kimya pasipo kujibu lolote, akawaza kuwa, kwa nini nilimpa yeye ni bora ningempa mtu mwingine angesema ahsante, tangu wakati ule moyo wake uliingia uzito sana kumpatia ‘S’ kitu chochote, ila kuna mwingine alifanyiwa kitu kidogo sana na ‘M’ alishukuru sana mpaka akamwambia Mama yake, kwake ilimpa nguvu kumthamini huyu wa pili kuliko Yule wa kwanza, Mfano huu ni vyema kujifunza kwao kwa kuwa ndivyo Mungu anavyotuchukulia na sisi kwa tabia zetu za kushukuru.

Ni jambo la busara kwa mzazi kumfundisha mwanae/wanawe kuwa na shukurani kwa chochote wakipokeacho kwa kuwa ni vyema kwa mtoto kuwa na shukurani kwa kila apokeacho kutoka kwa wazazi wake na watu wengineo, kwa kusema ahsante anasababisha wazazi wake wapate nguvu ya kumuhudumia zaidi, kwa chakula wampatiacho, mavazi wampatiayo, elimu wampatiayo, na mahitaji mengi watoayo kwake ni busara na hupendeza sana kwa mtoto kusema ahsante. Neno asante humtia nguvu sana alipokeaye kutenda zaidi na zaidi. Hakuna mzazi anayependa mtoto asiye na shukurani ila wazazi wote hufurahishwa na neno ahsante.

Katika kupokea ni vyema pia kwa mtoto kuwa radhi na tabia ya kuridhika na kupokea kwa shukurani yale ayapokeayo kutoka kwa wazazi wake. Kuifahamu hali ya wazazi ni vyema sana na kutamfanya mtoto kuwa radhi na kile kinachopatikana.

4. MPANZI
Mzazi ni kama mpanzi na mtoto ni sawa na udongo, neno la Mungu ni mbegu ipandwayo. Inategemea mzazi amebeba mbegu(neno) kwa wingi gani ili aweze kupanda katika udongo alionao. Neno la Mungu usema kuwa “neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, kolosai 3:16,” Mzazi ni lazima ahakikishe amebeba neno(mbegu) za kutosha ndani yake ili kupanda na ni lazima awe makini kulitunza shamba lake kwa umakini mkubwa ili aje kupata kile alichokipanda.

Kama ilivyo kwa mpanzi uwa makini kupambana na wadudu na wanyama wote watakao kuharibu mazao yake, ndivyo impasavyo mzazi kuwa ili kulinda shamba lake.

Wagalatia   “Msidanganyike; apandacho mtu, ndicho atavuna,” kamunapanda neno ni lazima utavuna matokeo ya lile neno ulilolipanda na ukipanda mambo ya ulimwengu huu kwa mwanao ni lazima yatakurudia hayo uliyoyapanda tena kwa wingi kwa kuwa mbegu moja ya mahindi uzalisha mahindi mengi sana. Naye lazima atazidi zaidi ya kile alichokipokea. 

5. MFINYANZI
Pia mzazi ni mfinyanzi na mtoto ni udongo, kama mfinyanzi ubeba picha ya mtoto anapaswa kufananaje na ujishughulisha kuhakikisha kuwa mtoto afinywangaye yupo katika hali njema na ya kulidhisha. Mtoto uwa kwa vile umfinyangavyo.

___
Mwalimu Kelvin Kitaso anapatikana kupitia 0767190019 / 0713804078 na pia kupitia barua pepe; kitasokelvin@gmail.com