Latest Posts

SOMO: WAKIFUNGA MILANGO MUNGU ATAINGILIA KATI - ASKOFU GWAJIMA
Mfano wa mlango uliofungwa ©GavinAdams
SOMO: WAKIFUNGA MILANGO MUNGU ATAINGILIA KATI

Unapotaka kufanya jambo linalotaka kukuletea matukio makubwa halafu unashangaa nguvu kubwa inaingilia kati ili kukuzuia usilifanikishe fahamu kuwa huo ndio wakati ule Mungu huingilia kati ili jambo hilo litimie kama ilivyokusudiwa.


Panapofikia wakati wa Kusudi la Mungu, Mungu anaweza kukufuata popote pale ulipo bila kujali umesoma, una elimu au uko kwenye hali gani. Mungu alifunga safari akaenda jangwani kumtafuta mtu ili amtumie, alipofika jangwani akamkuta Musa kando ya mlima wa midiani ambao sasa unaitwa mlima wa Bwana. Musa aliona kijiti kinawaka moto. Cha ajabu Mungu aliamua kukaa kwenye kichaka kwaajili ya kumchukua mtu mwenye kusudi naye. “Bwana amefanya appointment na wewe na tabia yako ileile haijalishi jinsi ulivyo” Musa alikuwa na miaka themanini na bado alimchagua ili amtumie, Mungu anaweza kusema nawe lakini hatua ya kwanaza unatakiwa usogelee kichaka. Musa alimsogelea Mungu alipokuwa kwenye moto na Mungu akamwambia nimeshuka kukufuata nataka uende Misri ukawaokoe watu wangu sababu nimesikia kilio chao na unamfahamu farao na nitakuwa pamoja na wewe. Mungu anakwenda pamoja na wewe kwa walewale walio kuloga, walio kuonea, walio kuumiza, walewale waliokutesa Mungu anakutuma uende na anakwenda pamoja na wewe.

Musa alihitaji tukio ili aamini aende alipo tumwa na Mungu, Mungu hakumkatalia na akamwambia weka mkono wako kwenye ukwapa na Musa akaweka na alipoutoa mkono wote ukawa na ukoma, kwa wayahudi kipindi kile ukiwa na ukoma unatengwa na jamii mpaka unakufa kwahiyo Musa alipoona akaogopa na kumwomba Mungu aurudishe uliyokuwa na Mungu akamwambia weka tena mkono wako na alipoweka mkono ukawa mzima. Mungu alijua Musa anamwogopa kobra wa Misri ambaye ni kama Mungu wa wamisri na anauwezo wa kumpofusha mtu asione kwa mate yake ndipo akamwambia Musa tupa fimbo yako chini nayo ikageuka ikawa kobra Mungu alimaanisha Musa akienda kwa farao amtumie kobra huyo kuwashinda kobra wa farao na alifanya hivyo, Tunatakiwa tutumie silaha za maaduni kuwateketeza wenyewe na yeye ambomoaye boma nyoka atamuuma, achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe kwa jina la Yesu. Mungu akamwambia Musa ainyanyue fimbo ile aondoke nayo maana fimbo ile ndiyo iliyotumika kuwavusha wana wa Israeli.
Akili kubwa kuliko zote duniani ni akili ya kufahamu majira na jinsi ya kutenda kwa wakati huo maana kuna wakati wa kurusha mawe na wakati wa kukusanya mawe, kuna wakati wa kuuwa na wakati wa kuuhisha. Musa akaenda kwa farao kuongea naye akiwa amesha kuwa mtu tofauti ametengenezwa na Bwana kwenye jangwa la mateso na shida akawa mtu tofauti tayari kumkabili farao, Mungu akitaka kukutumia anakutengeneza ili uwe mtu tofauti, Mungu akitaka kukutumia anakutengeneza kwanza utukanywe kwanza, uzomewe kwanza, uhangaike kwanza na ukishakuwa tayari anakutuma ukatimize kusudi lako alilokupa.

“Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu Hata milele. Maana ajapomhuzunisha atamrehemu, Kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu. Wala kuwahuzunisha.” Maombolezo 3:31-32

Mlokole yuko juu sana kuliko elimu yeyote, kuliko jina lolote litajwalo, kuliko jambo lolote na ameinuliwa juu, Mungu ameifuata serikali ya Tanzania anainyanyua kutoka shimoni anaiweka juu, Mungu amekuja kwenye maisha yako anakunyanyua na kukuweka juu, Mungu kwetu ni Mungu mwenye nguvu na ni mwamba wa kale. Bwana ndiye mchungaji wa Tanzania na serikali yake, na Bunge lake, na Ikulu yake, na majeshi yake, na usalama wake, na amani yake, na watu wake haitapungukiwa na kitu. Ukienda porini kuwinda huwezi kuona ndege aina ya tai sababu wanakuwa wako juu sana lakini ukimaliza kuchuna utawaona wamekuja wengi, wana wa Ufalme wote ni kama ndege aina ya Tai wako juu ya wote hakuna jambo wanaloshindwa kuliona. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni ambalo ni Yesu kristo. Tai anaangalia kutokea juu.
Musa alipita kwa farao na farao akamkumbuka, Musa akamwambia jambo la kwanza Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amesema waache watumwa ulio wamiliki wasafiri mwendo wa siku tatu jangwani ili wakamwabudu Bwana wao, farao akajibu kwa kiburi akiuliza Mungu ni nani na kwanini nimskilize, cha pili akamwambia nyoka wa Misri atakuteketeza nipe ishara huku wale wazee na wachawi na wenye akili wakimwangalia, Musa akaichukua ile fimbo aliyokuwa nayo akaiangusha chini ikageuka ikawa kobra wa Misri ambaye sio pepo, wale wazee wa Misri wakadondosha fimbo zao na fimbo zao zikawa nyoka kama wa Musa na farao akafurahi kwasababu Musa alikuwa na nyoka mmoja dhidi ya wale wengi wa kichawi ambao ni pepo lakini aliwameza nyoka wote wa wale waganga na akageuka fimbo ambayo imemeza nyoka miamoja. Maana yake ukifunga milango ya kuwaruhusu watu watoke Mungu ataingilia kati na kuwakomboa.

“Basi palikuwa na mvua ya mawe, na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe, nzito sana, ambayo mfano wake haukuwapo katika nchi yote ya Misri tangu ilipoanza kuwa taifa. Na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na mnyama, katika nchi yote ya Misri; hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani, na kuuvunja kila mti wa mashamba. Katika nchi ya Gosheni peke yake, walikokaa wana wa Israeli, haikuwako mvua ya mawe. Farao akatuma watu, na kuwaita Musa na Haruni, na kuwaambia, Mimi nimekosa wakati huu; Bwana ni mwenye haki, na mimi na watu wangu tu waovu. Mwombeni Bwana; kwa kuwa zimekuwa za kutosha ngurumo hizo kuu na hii mvua ya mawe; nami nitawapa ninyi ruhusa mwende zenu, msikae zaidi. Musa akamwambia, Mara nitakapotoka mjini nitamwinulia Bwana mikono yangu; na hizo ngurumo zitakoma, wala haitanyesha mvua ya mawe tena; ili upate kujua ya kuwa dunia hii ni ya Bwana.” Kutoka 9:24

Musa aliamua kushusha mvua ya uharibifu kwenye nchi nzima ya Misri lakini haikupiga Gosheni mahali ambapo wana wa Iisraeli Wanakaa. farao akashangaa jinsi alivyokuwa anaongoza mvua na radi na Musa alipomwendea ili apate ruhusa yakuondoka farao akakataa tena. Musa alikwenda kupiga maji baharini na maji yakagawanyika ikawa damu lakini farao hakuwaruhusu sababu alidhania ataendelea kumfanya Musa atumie maajabu yake yote ili yaishe na aendelee kumkandamiza lakini hakujua kama Mungu ameingilia kati jambo lile na miujiza yake haiishi. Musa akatoa chawa lakini farao hakumsikiliza, Musa akafanya uchunguzi wa wanaompa kiburi farao ni kina nani na ndipo akafahau ni waganga wa kienyeji Musa akaamua majipu yawapate wote na farao baada ya kuyaona yote yale farao akamwambia akienda kumwona tena atamuuwa na Musa akaambiwa na Mungu yeye farao ndiye atakaye kufuata wewe, Mungu akamwambia atakwenda kuiachilia roho ya kifo ipite kwa kila mzaliwa wa kwanza wa Misri, huko gosheni Wana wa Israeli walipewa maelekezo na Musa wachinje kondoo bila kukata mfupa na wale chakula usiku wajiandae tayari kuondoka Misri na kupaka damu juu ya nyumba zao na ile roho ya kifo ikipita ikiona damu itapita juu. Wana waIsraeli walikuwa wanakula ili waondoke na leo tunakula ili tuondoke kwenye umasikini tulioupata, tunaondoka na dhahabu zetu, familia zetu, kazi zetu. Wakati watu wanalalamika wewe utakuwa unajenga kwa jina la Yesu kristo, wakati watu wanalalamika upepo umegeuka wewe ndiye utakayekuwa unatengeneza upepo, wakati wengine wanalia wewe utakuwa unacheka na kusonga mbele unachukua kila chombo cha mmisri, unaondoka na kila chombo na mali nyingi.

Musa alikuwa amepitia shida za kumtosha, kwenye matatizo ya kumtosha alikuwa jangwani kwa muda wa miaka 40 na anaijua njia vizuri anazifahamu dhiki zote vizuri, alikuwa ameiva kwaajili ya kuwapeleka wana wa Israeli kwenye nchi yao ya ahadi. Farao aliwaendea wayahudi ili waondoke haraka lakini wayahudi hawakuwa na haraka bali waliuchukua ule utajiri wa farao na wamisri na Biblia inasema wayahudi waliondoka katika nchi ya Misri kwa jeuri na mali za wamisri walizokuwa wakizitaka hakupatikana wa kuwazuia kuzichukua. Biblia inasema wakaondoka na kila walichokuwa wanahitaji.

Wamisri walikuwa na msiba mkuu na hakuna aliyemsaidia mwenzake kuzika sababu kila mtu alipatwa na msiba. Farao akaona dalili kabisa wanakwenda na hakuna tatizo akapawa na wazo ili awafuate na Biblia inasema wakachaguliwa watu mia sita ili wawafuate wana wa Israeli warudi nao na wale askari mia sita waliochaguliwa walikuwa ni wamwisho. Kwao upo mkono wa mwanadamu lakini kwetu sisi upo mkono wa Mungu.

Mungu alipowaondoa watu wake katika nchi ya utumwa ya Misri akaamua kutowapitisha njia fupi yenye wafilisti na wakapita njia ndefu hadi baharini. Musa anaijua njia ya Mungu mfuate mpaka mwisho hata kama huelewi njia fuata mpaka mwisho atakuvusha baharini uende kwenye nchi ya ahadi, akili kubwa ya kuelewa Biblia ni kuikubali mpaka mwisho, ukiitii sauti ya Mungu utafanikiwa, akili mbovu kuliko zote duniani ni kuulizauliza kuhusu Bwana. Ukimtii Bwana Mungu na kutii Sheria zote alizokuelekeza Baraka hizi zitakufuata, ukiwa mahali popote utabarikiwa.

Musa asiye na fimbo usimfuate sababu bahari inaangalia Musa mwenye fimbo aliyotoka nayo jangwani ndipo imtii, siyo ya kichungaji. Kwenye Biblia fimbo ni ishara ya neno la Mungu. Mahali walipoingia wana wa Israeli palikuwa pana milima kila upande na wakashindwa kurudi nyuma sababu wamisri walikuwa wanakuja, na wana wa Israeli wakasahau ile nguvu iliyowaua wazaliwa wa Kwanza, Musa alikuwa anajua majeshi ya farao yanakuja na alikuwa tayari kuyakabili.

“Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli; kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao, na askari zake wenye kupanda farasi, na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pi-hahirothi, kukabili Baal-sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao; wakaogopa sana; wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, Je! Kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya, kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema, Tuache tuwatumikie Wamisri? Maana ni afadhali kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, Msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo; kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele.” Kutoka 14:5-

Mungu aliongea neno la kiimani kabla hajatenda jambo, mambo yakifunga Mungu huingilia kati, mahali ambapo uwezo wa kibinadamu umefikia mwishi Mungu huingilia kati na kufanya jambo la ajabu. Musa aliwaambia wana wa Israeli tulieni Muuone utukufu wa Bwana, ‘Upepo wa Bwana unavuma Tanzania unaigawa bahari’. Musa alipoigawanya bahari wana waisraeli hawakuwa na maswali na vilio vyao vilisimama wakaanza kupita katikati ya bahari. Wana wa Misri waliingia baharini ili wawafuate waisraeli, watu wa Mungu walipotoka nje ya maji wamisri wakawa wako katikati ya maji, na Musa akaipiga ile fimbo mara nyingine na maji yakawafunika wamisri wakaelea.

Kwenye kitabu cha Ufunuo imeandikwa watatifu watakapoingia mbinguni zitachukuliwa nyimbo mbili za Musa na Mwanakondoo. Wamisri walitaka na wao wawahi kabla bahari jaijagawanyika, ile nuru ya moto ya wana waisraeli ilikuwa inawamulikia wamisri wakawa wanaona njia ya kuwafuata wana wa Israeli lakini lile wingu likarudi nyuma na kukaa nyuma ya waisraeli hivyo kufanya wamisri wasione njia ambapo ilipofika zamu ya alfajiri Mungu alichungulia jeshi la wamisri tairi za magari yao zikachomoka na wakaanguka. Usiogope wakikufuatitia kwenye ndoa yako, biashara yako, kazi yako ikifika zamu ya alfajiri Mungu ataingilia kati na wataanguka kwa jina la Yesu.

“ Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu; nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume, na mkono wa kushoto. Na wale Wamisri wakawafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao, na magari yake, na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Akayaondoa magurudumu ya magari yao, hata yakaenda kwa uzito; na Wamisri wakasema, Na tukimbie mbele ya Israeli; kwa kuwa Bwana anawapigania, kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, Nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao, na juu ya farasi zao. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka, bahari ikarudi kwa nguvu zake; Wamisri wakakimbia mbele yake; na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao; hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari; na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kuume, na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri; Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni kwa bahari, wamekufa. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana, na Musa mtumishi wake. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakanena, na kusema, Nitamwimbia Bwana, kwa maana ametukuka sana; Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu, na wimbo wangu; Naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu; Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake.” Kutoka 14:22-

Wana wa Israeli walipokwenda kila mahali walipozuiliwa Mungu aliingilia kati. Kama kuna watu wanamwabudu Mungu wa hakika ni sisi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni Mungu wa maajabu na ishara, ni Mungu wa vita.

Musa alikuwa anauwezo wa kuongea na jangwa na kuwavusha wana wa Israeli baharini pekee hivyo akamkabidhi Joshua.Wana wa Israeli wakiongozwa na Joshua walifika mahali wakakuta ukuta mrefu wa ngome ya utawala, Ukuta wa Yeriko ndio ukuta wa mwisho wa kuingia kwenye nchi ya ahadi, watu wa yeriko walikuwa wamefunga milango kwa makufuli makubwa ili wana wa Israeli wasiingie ndani. Yoshua alikuwa hagawanji maji kwanza ndipo apite lakini yeye alikuwa anauwezo wa kwenda bila kungojea, “kizazi cha Musa ni cha kupita chini ya maji na kizazi cha Joshua ni cha kupita juu ya maji”. Jemedari wa jeshi la Bwana alimfuata Joshua kumsadia kuangusha ngome ya yeriko alipomfikia Yoshua alimwambia Yoshua avue viatu vyake na Yoshua akakumbuka ni Yule aliyemtokea Musa Jangwani na akamsujudia mpaka chini akaenda kuiangusha Yeriko pamoja na mtu anayeifahamu ngome ya Yeriko vizuri sana.

Wakati ukuta wa Yeriko umefungwa Mungu aliongea maneno haya

“Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli; hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, Tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako, na mfalme wake, na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku sita. Na makuhani saba watachukua tarumbeta saba za pembe za kondoo waume, mbele ya hilo sanduku; na siku ya saba mtauzunguka mji mara saba, nao makuhani watapiga tarumbeta zao.” Yoshua 6:1-2

Wana wa Israeli waliuvunja ukuta wa Yeriko kwa kuuzunguka mara sababa wakaingia kwenye nchi ya ahadi na kumiliki, usiuogope ukubwa wa Ukuta wa Yeriko wa maisha yako zunguka utaanguka na utaingia kumiliki kwa jina la Yesu

Namba ni mpango wa Mungu kwenye Biblia namba tatu ni namba ya kutapikwa ‘Yesu siku tatu’ na ‘Yona siku tatu’, namba Tano ni namba ya nguvu ya uweza, Mamlaka, Namba Saba ni namba ya ukamilifu, namba Ishirini na moja ni namba ya kutembelewa Danieli alitembelewa siku ya ishirini na moja. Wana wa Israeli walipozunguka siku ya saba siku ya saba walizunguka mara saba mbali ya ukuta.

Lipo tendo ambalo Mungu analiingilia kati kwenye maisha yako limefungwa na Mungu taingilia kati ili pafunguke uingie na kumiliki vyote vilivyomo ndani yake. Bwana anasema nendeni mtamkuta mwanapunda amefungwa mfungueni na mtu akiwauliza mwambie Bwana ana haja naye, kila kufuli la magonjwa, mikosi, kukataliwa funguka kwa jina la Yesu.
KWA TAARIFA YAKO: NAMNA WAISLAMU WALIVYOWAJENGEA WAKRISTO MAKANISA MAREKANI
Haya msomaji wetu wa Gospel Kitaa karibu katika kipengele chetu maalumu ''KWA TAARIFA YAKO'' ambacho kinakujia kila siku za alhamisi ndani ya GK kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutukia lakini yawezekana huijui pia yawezekana ilitukia ukawa unaijua lakini GK ikawa imesahau mahali au kuna sehemu haina usahihi utapata fursa ya kusahihisha kwa kuweka comment yako chini kabisa kwenye habari husika. Karibu

Faatimah Knight ©WBUR
Katika mambo ambayo ni nadra kutoka ulimwengu huu ni ushurika wa kufikia misikiti kujenga makanisa ama makanisa kujenga misikiti. Kwa hali kama hii ni dhahiri kwamba kama ilisemwa mwaka 1500 kwamba Yesu yu karibu kurudi. Basi sasa yu karibu zaidi. KWA TAARIFA YAKO GK imewahi kuripoti kuhusu ujenzi wa jengo la ibada la pamoja, yaani kwa Sinagogi, Msikiti na Kanisa kwa wakati mmoja. Bofya hapa kusoma.

Leo hii KWA TAARIFA YAKO tunaangazia namna ambavyo Waislamu wanajichangisha kujenga makanisa nchini Marekani.


Hivi karibuni kumekuwa na mashambulii yanayohusu ubaguzi wa rangi nchini Marekani. Na jambo hilo limepelekea vifo kadhaa na hata marejuhi wengi. Mnamo tarehe 17 mwezi Juni 2015, shambulizi lilifanyika kwenye kanisa la Emanuel Methodist Episcopal lililopo Carolina Kusini na watu 9 kufariki dunia kwa kupigwa risasi. Na Matukio ya kuchoma makanisa yaliambatana na tukio hilo pia. KWA TAARIFA YAKO kufuatia hilo, binti wa Kiislamu mwenye umri wa miaka 23, Faatimah Knight alianzisha kampeni maalumu ya kukusanya fedha kwa ajili ya ujezi wa makanisa yaliyoathirika na uchomaji huo.

Jambo hilo ambalo ni la kipekee, lilianza pale ambapo Bi Knight na wenzake walikuwa na lengo la kuchangisha kiasi cha dola 500 ili kununua maua ya kwa ajili ya kuwafariji wafiwa wote, lakini mwisho wa siku ikapatikana dola 900.KWA TAARIFA YAKO tukio hilo ambalo liliendana sanjari na msimu wa sikukuu ya Ramadhani, lilivuta hisia za wengi, hasa pale ambapo mashirika kadha wa kadha yalianza kupokea mtazamo huo kwa uhai na kuamua kushirikiana naye. Baadhi ya mashirika yaliyounganisha nguvu kwenye kampeni ya Respond with Love ni Muslim Anti-Racism Collaborative, Arab-American Association of New York na Ummah Wid, huku pia watu wa imani nyingine wakiunga mkono juhudi hizo.

Japo siki za uchangiaji zilikuwa ni wiki mbili na nusu kuanzia tarehe 2 hadi 18 Julai, kilipatikana kiasi cha dola laki moja na mia nne sabini. (100,470) ambazo ni takribani zaidi ya Shilingi za Kitanzania milioni mia mbili (200,000,000). Na KWA TAARIFA YAKO michango yote hii iliambatana na hamasa ya misemo kama vile, "mahala pa ibada ni patakatifu"

©AlJazeera
Katika hatua nyingine jukumu la kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwakomboa Wakristo limetokana na asili yao, ambapo ni Wamarekani Weusi, kama ambavyo Faatimah Knight alivyo. Ambapo KWA TAARIFA YAKO mfululizo wa makanisa yote yaliyochomomwa yalikuwa ya watu weusi, jambo lililoonyesha kwamba linatokana na ubaguzi wa rangi, na si wa dini.Mlolongo wa matukio ya mashambulizi kwa makanisa

Juni 17: Wamarekani wenye asili ya Afrika 9 walifariki dunia kwa kufyatuliwa risasi, huku wa kumi akinusurika. Mtuhumiwa alikamatwa kwenye shambulizi hilo lililofanyila kanisa la Charleston.

Juni 22: Kanisa la Sabato la College Hill lililopo Knoxville Tennessee lilichomwa moto

Juni 23: Kanisa la Kristo la Nguvu ya Mungu (God's Power Church of Christ) lilichomwa moto Georgia.

Juni 24: Kanisa la Sabato la Briar Greek lililo Charlotte, Carolina Kaskazini lilichomwa moto

Juni 26: Kanisa la Sabato la Glover Grove lililo Warrenville, Carolina Kusini lilichomwa moto

Juni 26: Kanisa la Greater Miracle Apostolic Holiness lililopo Tallahassee, Florida pia liliungua (ikielezwa kwamba ni hitilafu ya umeme)

June 24: Kushambuliwa kwa Kanisa la Fruitland Presbyterian lililopo Gibson, Tennesse (uchunguzi ungali unaendelea)

Julai 1: Kushambuliwa kwa Kanisa a Mount Zion AME, ambalo kundi la KKK liliwahi kuliteketeza kwa moto miaka 20 iliyopita. Liliteketezwa tena kwa moto (uchunguzi bado unaendelea.)

KWA TAARIFA YAKO ijapokuwa kiasi cha pesa kilichokusanywa hakikutosha kwa makanisa yote kulinganisha na athari zilizotokea, mgawanyo wake uliendana na kadri ya uhitaji wa kanisa husika. Lakini jambo lililogusa kila mmoja duniani ni namna ambavyo Taasisi za Kiislamu zilifanya amchakato huu chini ya uongozi wa binti mwenye umri wa miaka 23 tu. Mungu atabaki kuwa Mungu.

Hiyo ndo KWA TAARIFA YAKO, vinginevyo tukutane wiki ijayo...

NEW LIFE BAND WAPO NCHINI MAREKANI KWA HUDUMA, ANGALIA PICHA ZAO
Tazama baadhi ya picha za kundi maarufu la muziki wa injili nchini New Life Band ambao wapo nchini Marekani kwa ziara ya kihuduma ya miezi mitatu. Kundi hilo ambalo limefikia California, litatembelea miji mbalimbali ya Marekani kama Wisconsin, Minnesota pamoja na Chicago. Ambapo tayari wamekwishaanza kuhudumu tangu walipofika nchini humo Agosti 23 wiki iliyoisha.


SOMO: UPONYAJI UPO TAYARI KWA KILA AAMINIE - MCHUNGAJI MADUMLA


Bwana Yesu asifiwe…

Uponyaji ni nini?

Ni tendo la kiimani la kupokea uzima katika roho au mwili kwa njia ya kuombewa,kuwekewa mikono au kulisikia neno sahihi la Kristo Yesu. Tendo hili la kiimani humletea mwamini uzima wa kiroho na afya ya kimwili pale ilipopunguka,kumbuka~wengi walipoponywa udhaifu wa miili yao,waliponywa pia na roho zao.

Kumbuka tena ya kwamba package ya uponyaji ilikwisha achiliwa pale msalabani maana Yeye mwenyewe Yesu Kristo alizichukua dhambi zetu katika mwili wake ili tulipokuwa wafu kwa dhambi zetu,tuwe hai kwa mambo ya haki na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa ( 1 Petro 2:24 )

Hivyo basi,uponyaji haufanywi na mtu awaye yoyote yule isipokuwa Mungu. Hata madaktari bingwa wao hawaponyi bali hutoa tiba tu,mwenye kuponya ni Mungu.Watumishi wa Mungu pekee ndio hufanyika kama daraja au chombo cha kuleta uponyaji ulioachiliwa na Bwana kwa muhusika mwenye kuhitaji.

Kumbe basi wapakwa mafuta wa BWANA ni watu wa muhimu sana sababu wao hufanyika kama chombo cha kuleta uponyaji,bali Mungu ni wa kuogopwa mno Yeye ndie mponyaji mwenyewe.

Yeyote atakaye liamini jina la Yesu Kristo,uponyaji ni mali yake. Hata kama mtu akiwa wa dini nyingine,lakini akija sasa kuliamini jina la Bwana,uponyaji ni sehemu yake,na kupitia huo uponyaji ataokoka. Uponyaji umekwisha achiliwa kwa watu wote wenye kuliamini jina la Yesu Kristo sababu Roho wa Bwana naye ameachiliwa tayari kwa watu wote kushughulika na maisha yetu,thus why ~ ninasema uponyaji upo tayari hata kwako,amini tu na itakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo aliye hai.

~ Uponyaji wa kiroho na wa kimwili waweza kufanyika kwa njia zifuatazo;

▪ Kuwekewa mikono.

▪ Kuombewa.

▪ Kulisikia neno sahihi la Kristo Yesu.

▪Uponyaji kwa njia ya kuwekewa mikono.

~ Mtu aliyekuwa dhaifu aweza kupokea nguvu ya Mungu kwa kuwekewa mikono na mtumishi wa Mungu. Hata kama mtumishi hakuukemea udhaifu huo,lakini kitendo cha kuweka mikono yake juu ya kichwa cha mgonjwa ni dawa tosha ya kuleta uponyaji. Maana imeandikwa;

“ watashika nyoka; hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa; wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya.” Marko 16:18

Pia waweza angalia jinsi Bwana Yesu naye alivyoitumia njia hii pale alipomponya mamaye mkewe Petro,imeandikwa;

“ Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha; naye akaondoka, akawatumikia.” Mathayo 8:14-15

Biblia haituambii kwamba Bwana Yesu alimwombea huyu mama,bali tunachoweza kuona ni kwamba Bwana Yesu alimgusa mkono,homa ikamwacha. Mguso tu wa mtu wa Mungu ni dawa tosha,hata kama hakuomba sababu upako ungalimo ndani yake. Maana hata wakina Petro waliweza kuponya wagonjwa kwa kivuli chake tu,sababu ya upako. (Matendo 5:15)

▪ Uponyaji kwa kuombewa.

~ Mtu dhaifu wa mwili anahitaji kuombewa ili apokee uponyaji wake. Kwa kuombewa~mgonjwa anaweza akawa Marekani katika bara jingine na mtumishi wa Mungu akawa Tanzania Afrika bara jingine lakini uponyaji ukafanyika saa ile ile ya maombezi maana maombi hayana umbali.

Mathayo 17:18~ Yesu amkemea pepo,naye pepo atoka kisha kijana akapokea uzima.

~ Mara nyingi njia ya kuombewa huambatana na kuwekewa mikono ~ Matendo 28:8

▪ Uponyaji kwa kulisikia neno la Kristo Yesu.

~Kuna wakati ambapo mtu aliyekuwa dhaifu huponywa kwa neno la Mungu tu,sababu neno la Mungu ni silaha tosha. Mtu mwenye imani ya uponywaji,akifungua moyo wake na kuliluhusu neno la Bwana lipite basi ujue neno halitapita bure ni lazima liponye,ligange,lihuishe kila kitu ndani ya mwili na roho pia. Isaya 55:10-11

Tuangalie mfano mmoja,kamailivyoandikwa;

“ Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena; ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa, akasema kwa sauti kuu, Simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi akaenda. “Matendo 14:9-10.

Mtu huyu hakuombewa,wala hakuwekewa mikono bali alilisikia neno la Mungu lenye uweza lililokuwa likihubiriwa na Paulo,kisha alipoonekana ana imani ya kuponywa~aliambiwa asimame na aende zake,maana uponyaji ulikuwa ni mali yake,sababu aliamini. Ndio maana leo ninakuambia kwamba uponyaji ni mali yako wewe unayeliamini jina la Bwana Yesu Kristo.

Wakati napata wazo hili la kuandika ujumbe huu mzuri,nikagundua kwamba kila mtu anahitaji uponyaji maana kila mtu ana shida yake ambayo kwa hiyo haiwezekani kuponywa na mwingine awaye yoyote yule isipokuwa Mungu tu. Hata wewe pia una shida ambayo kwako ni msimba usioweza kushughulikiwa kibinadamu isipokuwa kwa Mungu tu.

Ndiposa nikawaangalia matajiri,nikaona na wao pia wana shida nzito zinazomuhitaji Mungu aingilie kati au kama la! Watakufa na pesa zao pamoja na shida zao za magonjwa na roho zao zitaenda motoni kuteseka milele ikiwa watakataa wokovu mkuu namna hii maana pesa,mali au farasi haziwezi kumpa mtu wokovu,yaani haziwezi kuiokoa roho,imeandikwa;

“ Hapana mfalme aokokaye kwa wingi wa uwezo, Wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Farasi hafai kitu kwa wokovu, Wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama, jicho la Bwana li kwao wamchao, Wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, Na kuwahuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zinamngoja Bwana; Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. ” Zab.33:16-20

Hapo ndipo nilipoanza kumuangalia Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Mtu huyu alikuwa ni mtu mwenye cheo,mkubwa serikalini lakini alikuwa na ukoma. ( 2 Wafalme 5:1,&2-14 ).

Pesa zake hazikuweza kumsaidia Naamani kuondokana na ukoma,bali Naamani alimuhitaji Mungu amponye. Laiti kama Naamani asingelikubali kuamini na kutii sauti ya Mungu kupitia nabii Elisha,basi ni dhahili angelikufa na ukoma wake ingawa alikuwa na pesa.

Watu wengi wanafanana na Naamani,kwamba kweli wanaumwa lakini hawataki kuliamini jina la Bwana Yesu. Au hawataki mambo ya wokovu kisha wanajikuta wanakufa na ukoma wao. Naamani naye alianza kukataa neno la Mungu kwa sababu ya mitazamo yake ( 2 Wafalme 5:11 ).

Naamani alilitaka Mungu afanye vile alivyotaka yeye,na si atakavyo Mungu kupitia nabii Elisha. Haya ni makosa sana,kumpangia Mungu kwa kukataa kile anachokuambia mtumishi wa Bwana.

Sijui unapitia katika jaribu gani ndugu mpendwa,lakini hata kwa hilo bado waweza kupona. Maana hakuna jambo gumu linalomshinda Bwana, yote yapo katika uweza wake. Waweza pia kunipigia kwa simu yangu ili tuombe pamoja,

piga kwa namba hii kwa maombezi; 0655111149.

Mchungaji Gasper Madumla.

Beroya bible fellowship church.(Kimara,Dar,TZ)

UBARIKIWE.
KIKOSI KAMILI CHA SACRIFICE OF PRAISE 2 ARUSHA TOUR

Jiji la Arusha ndio Jiji ambalo Sacrifice of Praise ilizaliwa. Na maono haya yakaanza kuenezwa maeneo mbalimbali. Msimu huu wa pili (2015) baada ya kuanzia Tanga, ziara ya matamasha haya itafanyika Arusha, Mwanza na Dar es Salaam.

Jumapili hii Arusha the City of Praise kunawaka moto wa sifa na utukufu. Baadhi ya wahudumu watakaokuwepo ni kama vile;
Wimbo wake wa sitakufa moyo unafanya jambo kila mara unaposikika mahali. ni wimbo uliojaa utukufu ukitukumbusha ya kwamba hakika BWANA anatuona na anatuwazia mema. Hilo halina ubishi. Moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya. Joy atakuwepo Jumapili hii Jijini Arusha kukuhudumia.


Huyu kijana ni mdogokwa umbo tu, lakini kwa habari ya kushusha uwepo wa Roho Mtakatifu, hapo wala hakuna cha kuhoji. Moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, yeye na Glorious Worship Team ni kitu kimoja. Ila awamu hii yupo na timu ya wana Arusha. (bofya hapa kumfahamu zaidi Paul)
kama jina lao linavyoeleza, hawa ni Men of Standards. Viwango kwao hakuna shaka vipo. Chief Pianist Jimmy Kimutuo na Holy Bass James Honore. Kazi yao sio ndogo hata kidogo. Mungu ana vifaa vyake. Watazame kkwenye video japa chini hasa kuanzia dakika ya 7 sekunde 13.Efraa Musica
Hakuna maelezo yanayoweza kuwafaa hawa vijana. Ila ukitaka kuona nguvu zinavyotumika kwa Mungu. Njoo siku hiyo. Hawa pia ni wenyeji wetu pale Elerai E.A.G.T.

Nelly Music

Nelson ni Music Director, upangiliaji wake wa kila kitu panapo jukwaani hauelezeki. Huweza kupiga gitaa, drums, na pia mic ikishikwa uwezo upo wa kutosha tu.

Abednego & The Worshipperz

Abednego ni Kijana wa makamo ambaye mawazo yake bado yako on fire. Kwa pamoja na The Worshipperz, watakuwepo kukamilisha duru zima ya kuabudu.

 

Shangwe Voices

Hakuna asiyejua Shangwe Voices (Voice of Triumph Foundation) hapa Jijini Arusha. Umoja wao ulisheheni vipaji vya Mungu chini ya Rais Elder Tolla'g Michael. Njoo tu uhudumu pampja nao. Tafadhali sana njoo.Hellen Kijazi

Wakati Mungu anagawa majukumu kwa watoto wake.  Kati ya idara ambazo Hellen alikuwepo ni hii ya uimbaji. Sauti yake ni 'crafted' kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jumapili hii tuko naye pia. Karibu akuvuvie upako huu.

Kelvin Weiber
Huyu bwana kama umebahatika kuiona SOPA Mass Choir, basi Kelvin ni mwalimu wa sauti. Nadhani ukiita kwa kiingereza ina ladha fulani hivi, we muite Vocal Coach wa Africa Gospel Zone. Ameshahudumu maeneo mbalimbali ikiwemo Mombasa na Nairobi. Una swali kuhusu uimbaji? Njoo umuulize siku hiyo na atakujibu.

Desry

Huyu ni mbeba maono wa tukio zima, kuna maneno machache yanaweza kuongelea hapa kwa sasa. Ila fika siku hiyo umuone na umsikie. Endelea kufuatilia GK kumfahamu zaidi.


Kwa leo tuishie hapa, waimbaji ni wengi na hatuwezi kuwamaliza kwa siku moja, ila Jumapili njoo ukutane nao tuabudu kwa pamoja na kisha turudi makwetu tukiwa tumeguswa kwa upya.

SOMO: NGUVU YA NENO HAPANA
Faraja Mndeme,
GK Contributor.
©Clip Art Sheep
Hapana ni neno dogo na la kawaida tu kwenye maisha yetu ya kila siku. Neno Hapana ni neno jepesi sana ukilitazama kwa haraka haraka. Kuna watu wengi wamefanikiwa katika maisha yao kwa kujua matumizi ya neno hapana na wengine wameshindwa kufanikiwa kwa kutokujua umuhimu wa neno hapana. Kuna wakati kwenye maisha yetu tulipaswa kulitumia Neno HAPANA lakini Kinyume chake tulitumia neno NDIYO. Namna maisha yetu ya kila siku yalivyo yanakulazimisha utumie neno ndiyo au hapana; inachotegemea ni utashi wako wa kutumia maneno haya pia na uadilifu wako wa ndani kwenye utumizi wa maneno haya.

Faida za Kutumia Neno Hapana.


I. UTUMIZI WA NENO HAPANA HUKUTAMBULISHA WEWE NI MTU WA NAMNA GANI.
Wataalamu wa mambo ya saikolijia wanadai moja ya neno ambalo lina nguvu kuliko maneno mengine ni neno hapana. Neno hapana linaonyesha aina ya msimamo ulio nao na kuonyesha wewe ni mtu wa namna gani. Unapokua mtu wa kusema ndiyo kila wakati inatengeza watu kutokuelewa wewe ni mtu wa namna gani na je ni mtu kaliba gani. Mara nyingi tumefikiri kuwakubalia watu mambo kwa kusema ndio ni kutufanya tuonekane bora kwa wengine, lakini muda mwingine imekuwa kinyume. Neno hapana linapotumiwa linaweza kumsaidia mwingine kuweza kutambua na kufahamu aina ya mtu na inakuwa raisi kutambua aina misimamo na mitazamo binafsi uliyo nayo.
 
2. UTUMIZI WA NENO HAPANA HUHARIBU MINONG’ONO HASI YA NDANI YA MTU.
Kila wakati na kila mara kila mmoja wetu umekuwa akisikia sauti ya ndani yake mwenyewe ambayo ikimwambia mambo kadha wa kadha. Minong’ono ya ndani ni jambo ambalo linaweza kukusaidia kuvuka kutoka hatua moja kwenda nyingine au inaweza ikakuharibu kabisa. Kila mmoja wetu kwa wakati wake anaweza asiwe anaongea kwa njia ya mdomo kama tunavyofikiria na tukamuona yuko kimya. Lakini kiukweli ndani yake kuna mazungumzo yanaendelea kati yake mwenyewe na hakuna anayesikia. Ikiwa ndani mwa mtu huyu maondezi hasi yatakuwa yakiendelea bila kusema HAPANA kuna wakati atajikuta ni mtu wa kukata tama na kushindwa kufurahia maisha yake ya Kila Siku.Neno Hapana linathibitisha aina ya utashi na nguvu uliyo nayo hata kwa maongezi yako ya ndani na mazungumzo yote yanayoendelea.

3. UTUMIZI WA NENO HAPANA NI ISHARA YA KWAMBA UNAJITAMBUA.
Je umeshawahi kukutana na mtu ambaye kila unachosema yeye anakuitikia ndio tu? Unafikiri wewe utawazaje nafsini mwako? Unapotumia neno HAPANA pale unapopaswa kulitumia na ukalitumia pila kuyumbayumba na kujiuliza ni ishara ya kwamba unajitambua na unatambua nini unahitaji kwa wakati huo, na kitu gani hauhitaji kwa wakati husika. Unapotumia neno hapana pia linatoa utambulisho wako binafsi kwenda kwa upande wa pili. Upande wa pili unapata taarifa kwamba hiki kinawezakana au hiki hakiwezekanai. Ni muhimu kujifunza utumizi wa neno hapana pale panapohitaji, bila kusitasita na kujiuliza mara mbili mbili. Maana utakaposema ndio alafu kile ulichosema ndio hakikutekelezeka kitatoa picha ya namna nyingine kwa upande wa pili na kumbe sivyo ulivyo.

4. UTUMIZI WA NENO HAPANA HUDHIHIRISHA UJASIRI ULIO NAO.
Kila mmoja wetu hapenda kuonekana ni jasiri kwa upande mmoja au mwingine. Kwenye maisha yetu ya kila siku kuna wakati kuna maamuzi ulipaswa kusema hapana lakini wewe ulisema ndio pamoja na maumivu ambayo uliyaona yangekuwa na uwezo wa kuepukika lakini bado ulisema ndio ili kuridhisha mwingine.Unapotumia neno HAPANA pale panapohitajika na kwa wakati sahihi unawaonyesha wengine aina ya ujasiri ulio nao kuelekea mambo mengine mbali mbali ya kimaisha. Maisha ni safari ndefu ambayo haina mjuzi wala mjanja. Maisha ni safari iliyojaa kanuni na taratibu mbalimbali. Unapokiuka sheria na taratibu zake lazima kuna wakati kwenye maisha yako unaweza kuadhibiwa. Ni muhimu kujifunza kanuni na taratibu mbalimbali. Moja ya taratibu hizo ni kuweza kutumia neno HAPANA. Hakikisha unasema hapana pale unapopaswa kusema hapana.


Email : naki1419@gmail.com
+255788454585
God Bless You All
SOMO: KUWA SINGO SIO UGONJWA (MAXIMIZE YOUR SINGLENESS) - ASKOFU GWAJIMA

Somo hili lilifundishwa na Askofu mkuu wa makanisa ya Ufufuo na Uzima Dkt Josephat Gwajima katika uzinduzi wa mkesha kwa awamu ya kwanza ulioandaliwa na Kingdom Citizens Night (KCN) ya kanisa hilo jijini Dar es salaam.


(MAXIMIZE YOUR SINGLENESS) KUWA SINGO SIO UGONJWA.

Tatizo la watu wengi duniani ni mahusihano. Watu wengi wanafikiri kuwa single ni kuwa nusu kipande kinachotakiwa kipate kipande cha kuunganisha na mtu anapokuwa single kwamaana hajaoa au hajaolewa ni mtu kipande lakini Mungu hashadadii sana kuwa single. kuwa single sio kuwa na ugonjwa,


Mtu wa kwanza kuumba alikuwa single.

TALAKA.
Talaka au kupewa tralaka ndio janga kubwa kuliko kitu chochote kwenye mahusihano, talaka ni mauti ya mahusihano, talaka ni mbaya kuliko kifo cha kufariki. Ni rahisi sana kushughulikia kifo cha kawaida kuliko kifo cha talaka, talaka ni mbaya sana kwasababu yule mliyepeana talaka unaweza kuonana naye mahali popote iwe ni sokoni, benki, kwenye daladala, kanisani, njiani n.k na kila mkionana lazima uingiwe na hasira kutokana na kukumbuka mambo aliyokufanyia kipindi kile hamjaachana mpaka mkafikia kupeana talaka.

Mungu hajasema anachukia kifo lakini amesema anachukia talaka. Afadhali kukaa peke yako kuliko kuwa na mtu na kuja kupeana talaka baadaye. Vijana wengi siku hizi wanaona kuoana ni vizuri hivyo wakiwa bado hawajaolewa au kuowa wanakuwa hawana amani na kushindwa kujiendeleza kimaendeleo sababu ya kuwazia talaka.

Kama hujaoa au hujaolewa acha kwanza ujiendeleze kielimu, biashara au kikazi na kama ni mjane tulia kwanza mpaka utakapompata anayekufaa na unamfahamu fika. Fikiria mtu ulikuwa unaamka naye na kula naye halafu baadaye unakuja kuachana naye, inauma sana.

Kama uko kwenye ndoa ile shela uliyovaa au suti siku ya harusi ilimaanisha ulikuwa unaingia kwenye matatizo na maumivu makubwa sana ya kupata talaka. Watu wengi wanafikiri kuoa ni suluhisho la upweke walio nao au ni suluhisho la matatizo walio nayo. Ukioa matatizo ndio yanaongezeka. Ni waliondani ya ndoa tu ndio waliokuwa na wasiwasi wa talaka. Siku ukioa unakuwa mtahiniwa wa talaka kama usipofanya vizuri.

Ulipokuwa single hakuna mtu aliyekuwa anajua hujui kupika, unakula chips na kulala, hakuna mtu aliyekuwa anajua wewe sio msafi lakini ukioa yule unayempata unaanza kujianika kwake, hakuna mtu aliyekuwa anajua unarundika nguo chafu na baadaye unazitupa na kuzichoma, hakuna mtu aliyekuwa anajua huwa unagombana ukiamka asubuhi, hakuna mtu aliyekuwa anajua ukikasirika uhuwa huongei na mtu wiki nzima unanuna ingawa wewe ni mwanaume, hakuna mtu aliyekuwa anajua hupigi mswaki lakini ukioa/olewa utakuwa unaambiwa darling safisha usafi wa sebule, hakuna mtu aliyekuwa anajua huwa unakoroma usiku lakini kunamtu atajua huwa unakoroma usiku. Kimsingi kuolewa/ kuoa ni kwenda kujianika uasilia wako kwa mtu mwingine na yeye atakuvumilia kwa mambo hayo.

Kwenye vitu vya muhimu hapa duniani cha kwanza ni wokovu na cha pili ni kuolewa/kuoa. Ukioa/olewa hutasema nipishe nivae, hutasema kaka unafanya nini huku chumbani au usinisogelee na mambo mengine kama hayo.

Kama mtu angekuwa ana uwezo wa kujichumbia kwa tabia uliyo nayo je ungejioa?

Ukiwa single unaweza kupeta na kulala popote utakapo

NDOA.
Yesu naye aliongea kwa habari ya talaka. Ndoa inaitwa ni kile kitu alichokiunganisha Mungu.

"Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi, ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu, wakimwambia, Je! Ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu, akawaambia, Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke, akasema, Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe; na hao wawili watakuwa mwili mmoja? Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, Jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka, na kumwacha? Akawaambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu; lakini tangu mwanzo haikuwa hivi Nami nawaambia ninyi, Kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini; naye amwoaye yule aliyeachwa azini." Mathayo 19:1-12

Kilicho washtua wanafunzi wa Yesu ni kwamba ukishaingia kwenye ndoa hakuna kuachana mpaka mwenzako azini afanye uasherati. Mtu wa kwanza kwenye Biblia alikuwa Adamu na alikuwa single.

Jambo linalowapoteza watu wengi ni matarajio ya jinsi mtu anavyoonekana kabla hujamwoa/olewa na wakishaingia kwenye ndoa wanajikuta wanaishia kusema “sikujua kama ulikuwa na kiburi namna hii”, “sikujua ulikuwa na tabia hii”, “nimekumbuka maneno ya marehemu Baba alivyonikataza kuhusu wewe” n.k. Mwanaume au mwanamke unayetafuta mambo mazuri sana ili umwoe/olewe naye kwa taarifa yako unayemtafuta hutampata na hayupo hapa duniani isipokuwa Mungu huruhusu uoleewe/owe na mtu anayekufaa ili umtengeneze unavyotaka awe. Ukioa usitegeme utavipata vile vitu unavyoviona kwa nje kabla hujamwoa ni kama mashariki iliyo mbali na magharibi, utashangaa vile ulivyovikataa kwa wengine kwamba sio vizuri utashangaa anavyo na muda wakati huohuo kilichuunganishwa na Bwana mwanadamu asikitenganishe.

Ndoia ni taasisi na unaposema umefunga ndoa maana yake mmeingia wawili halafu Mungu akawafungia humo ndani akatupa funguo. Kuwa single ni msingi wa utu wa mtu ulioanzia kwa Adamu. Hauoi au hauolewi ili ukamilike. Kuwaza kwamba uolewe ili Baraka zije huo udanganyifu wa dunia hii, sio lazima uoe ili utimize ndoto za maisha yako mfano mzuri ni Yesu Kristo hakuowa na alitimiza lengo lake hapa duniani akiwa single.
Unaweza ukakosea vyote kwenye maisha yako lakini kowa/olewa ndio mwisho, swala la kuoa ni swala la pili kwa umuhimu ukioondoa swala la kuokolewa, unatakiwa uolewe na mtu wa aina yako (akiwa ndani ya wokovu).

JINSIA
Kuna tofauti ya kuwa na jinsia ya kiume na kuwa mwanaume. Mwanume ni majukumu, ni kazi, ni kufanikiwa na ni kiongozi. Mwanaume asiyefanya hayo huyo sio mwanaume isipokuwa ana jinsia ya kiume. Watu wengi wanafikiri kinachofanya ndoa iwe imara ni upendo, kumkiss mpenzio,kumfulia nguo lakini hicho sicho kinachofanya ndoa idumu na iwe imara, kule kuitana darling, sweat heart haiimanishi kutafanya ndoa iwe imara bali kuwa na maarifa ya kumjua na kumfahamu uliye naye ndicho kitakachofanya ndoa iwe imara na idumu.

"Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala; kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu." Mwanzo2:21 - 22

Biblia inasema kutoka kwa Adamu Mungu akamtengeneza mwanamke. Kuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Mwanaume ameumbwa kama mfano wa tofali lilo fyatuliwa lakini mwanamke amejengwa kupitia tofali hilo. Ukiwa kama Mwanaume unatakiwa ufahamu kwamba wanawake wameumbwa na Bwana kwa staili yao ili unawajali na kuwapenda si kwasabu ni wadhaifu la, bali ni jukumu lako mbele za Mungu kama Mwanaume.

"Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Mwanzo2:7, 15

Mtu wa kwanza ni alikuwa single na alitoka mavumbini. Watu wote duniani mtu aliyetoka mavumbini ni mmoja tu. Eden maana yake kwa kiebrania ni malango ya mbinguni, ni uwepo wa mbinguni, ni pamoja naye. Mungu alipomuumba single wa kwanza alimweka pamoja naye. Adamu hakuwahi kuimba wala kuomba sababu alikuwa mbele za uwepo wa Mungu tayari. Mwanadamu wa kwanza alikuwa anakaa pamoja na Mungu na alikuwa Mwanaume. Hitaji la kwanza la mtu ambaye ni single ni uwepo wa Mungu, Mungu alimuumba mwanaume single akampa maelekezo.

Ukiwa mwanaume single unatakiwa kukaa kwenye uwepo wa Mungu na cha pili kufanya kazi. Binti mtu akija kukuoa muulize yupo na Mungu cha pili ana kazi? Kazi ya tatu ya mwanaume ni kutunza, Binti mwanaume akikufuata kukuchumbia kama ana Mungu na kazi kitu kingine muulize ana uwezo wa kutunza? Kabla haujaingia naye kwenye ndoa.

Single wa kwanza kwa wanadamu tumeona alikuwa na Mungu, pili alikuwa anafanya kazi, tatu alikuwa anatunza na alikuwa na mipango. Mungu tangu alipoanza uzao wa mwanadamu alianza na single na kutoka kwenye single eva akatokea, mtu asikudanganye kwamba huwezi kuzalisha ukiwa single huo ni upotofu bali unaweza kuzalisha ukiwa single bila shida yeyote, mabinti msidanganyike kwamba ukiolewa utavikuta kule kule kwenye ndoa, Soma shule, Jenga nyumba, Safari, jiendeleze usije ukakutana na manyanyaso kwenye ndoa utakapoolewa na kuumizwa bure.

Enyi mabinti mnapotaka kuolewa kwanza muulize mwanaume kama yupo kwenye uwepo wa Mungu, cha pili muulize ana kazi/biashara, cha tatu muulize utanitunza, unaweza kuniendeleza unaweza kunitunza muulize hayo maswali baada ya kumfahamu fika.

Mara nyingi watu wanapokuwa ndani ya ndoa hali ya rohoni inatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Watu wanapooana yule wa juu kiroho anaweza kushuka chini sana au yule wa chini anaweza kupanda juu na kwenda pamoja na aliye juu kiroho. Watu baada ya kuwa wameoana utaweza kuona maendeleo yao. Kama wakirudi nyuma hakuna namna nyingine ya kuwatenganisha ndio imeshatokea wameoana wapo ndani ya ndoa na kilichounganishwa na Bwana mwanadamu asikitenganishe.

Hakuna kitu kizuri kwenye ndoa kama kuo na mwanamke anayekusikiliza au mwanaume anayekusikiliza ukipata hivyo mshike usimwache. Mtu unayeoana naye haitajalisha utakuwa nani baadaye, utalia au utacheka, utakuwa na huzuni au utafurahia.

Neno moja ambalo ni zuri kulishika ni kumwoa mtu unayemwelewa, mwanamke ni msaidizi wa mwanaume, Mungu amempa mwanaume kusudi la Baba wa familia ili atumie kusudi alilonalo, maono aliyo nayo kuendesha familia na mwanamke awe msaidizi wake kwenye kutimiza kusudi hilo, kuna wanaume wenye jinsia ya kiume ambao hawana maono au kitu cha kufanya kazi yao ni kukaa nyumbani kuangalia video, kutembea na kukaa vijiweni, unaweza ukamkuta mwanamke kwenye ndoa anashindwa cha kumsaidia mwanaume sababu Mumewe hana maono ya kuendesha familia, yupo mtupo na huyo mwamka unakuta anachukua jukumu la mumewe anaanza kutafuta huku na huko ili familia iendelee na Mwanaume wa aina hiyo huyo siyo mwanaume bali ni mtu mwenye jinsia ya kiume sababu hajatimiza vigezo vya kuitwa mwanaume kama Adamu. Kama mwanaume uwe unatakiwa uwe na maono ya kujenga na kuendeleza familia yako.

"Singleness is not a disease"

NAMNA YA KUMLEA MTOTO KATIKA NJIA IMPASAYO (5)
Kelvin Kitaso
GK Contributor.

Mara ya mwisho tulitazama malezi ya Samweli (bofya hapa kusoma) katika mfululizo wa somo hili linalolenga kutoa majibu ya namna gani mtoto anapaswa kukuzwa katika BWANA, na ni kwa namna gani mzazi anaweza mtengeneza mtoto kuwa katika misingi iliyo myema na ya kupendeza kwa kufuata misingi ya biblia.
Makuzi ya Yesu Kristo akiwa ulimwenguni.
Picha ya mchoro wa Mtoto Yesu hekaluni ©IDS
Nikiwa nazungumza na rafiki yangu nikamuuliza swali juu ya makuzi ya Yesu Kristo wakati akiwa mdogo kuwa, je Yesu wakati akiwa ulimwenguni alichapwa viboko na wazazi wake kama njia njema ya kumsababisha afanye vyema,? Swali hili halikuwa swali rahisi lakini kwa kutafakari utagundua kuwa Yesu tangu angali mdogo alikuwa anatenda vyema kama mfano bora na kuonyesha ni kwa namna gani watoto wanavyopaswa kuwa. Kusema moja kwa moja kuwa alikuwa anachapwa kama watoto wengine si sahihi na haina ukweli ndani yake kulingana na mwenendo wake ulivyokuwa safi huku akiwa mfano ni kwa namna gani watoto wanapaswa kuishi wakiwa wadogo.

Licha ya kuyaangalia malezi ya Samweli ambayo upata kujifunza mambo mengi sana kama mtu aliyelelewa mbali na nyumba ya wazazi wake, chini ya mwalimu makini aitwaye Eli, yaani alikuwa katika shule ya bweni; yupo mwingine ambaye kwetu ni Baba ila alifunuliwa kwa namna ya mwili na kuchukua umbo la mtoto na katika umbo hilo aliishi na wazazi wake ila kama ni aina ya shule inatofautiana na ile ya Samweli kwa kuwa huyu alikuwa kwa wazazi wake yaani ya kwenda na kurudi (day school and not boarding school) 


Luka 2:41-52 “Basi, wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka, wakati wa sikukuu ya pasaka. 42  Alipopata umri wake miaka kumi na miwili, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu; 43 na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, Yule mtoto alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. 44 Nao wakadhani yumo katika msafara ; wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao; 45 na walipomkosa wakarejea Yerusalemu, huku wakimtafuta. 46 Ikawa baada ya siku tatu wakamwona hekaluni, ameketi katikati ya waalimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. 47 Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. 48 Na walipomwona walishangaa na mama yake akamwambia, Mwanangu mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. 49 Akawaambia, kwani kunitafuta? Hamkujua kuwa imenipasa kuwa katika nyumba ya Baba yangu? 50 Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. 51 Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, alikuwa akiwatii; na mamaye akiyaweka hayo yote moyoni mwake. 52 Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima, kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu.”   


Maandiko matakatifu yanaeleza sehemu ya maisha ya Yesu ambaye ndiye mfano mkubwa wa kuiga akiwa mtoto, na katika maisha yake yapo mambo mengi sana ya kujifunza na wazazi wanaweza kuyatumia kama ni kigezo bora cha kukuzia watoto.


Jambo la kwanza kulitazama ni tabia njema ya wazazi wa Yesu kama Viongozi, marafiki, walimu, na wapaji; Wazazi wa Yesu wanaonyeshwa wao wenyewe walikuwa ni wacha Mungu na watu wanaoheshimu sana mambo ya ibada na ilikuwa ni desturi yao kuwepo ibadani katika kipindi ambacho wanapaswa kuwa na ndiyo maana mstari wa 41 na 42 anasema “Basi, wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka, wakati wa sikukuu ya pasaka. 42  Alipopata umri wake miaka kumi na miwili, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu;” Hii inaonyesha ibada kwa wazazi wa Yesu ilikuwa ni desturi yao na ni kitu chenye kipaumbele na ndivyo walivyomkuza mtoto wao kwa kumfunza na kumzoeza jambo hili na ndiyo maana mama yake anapolalamika kumtafuta yeye anajibu ya kuwa hamkujua kuwa imenipasa kuwepo nyumbani mwa Baba yangu, kama mtoto licha ya kuzungumzia ule UUNGU wake ila sehemu hii inaonyesha kuwa alijua umuhimu wa kuwepo mbele za Mungu na ndiyo maana aliwashangaa wazazi kumtafuta.


Ni wazi kabisa ukimfundisha vyema mtoto umuhimu wa kuwa katika nyumba ya Mungu hatohitaji kuhimizwa kwenda katika nyumba ya Mungu bali uweza kujisimamia mwenyewe na wakati mwingine kukuzidi wewe uliyemfundisha na pindi utakapomkataza au kumzuia atakushangaa kwa kuwa umemfundisha kuwa katika nyumba ya BWANA. Si katika kuwa nyumbani mwa BWANA tu, bali katika kufanya mambo mema yote pia.


Jambo jingine la kufikirika ni juu ya ile hekima kubwa iliyoonyeshwa na mtoto wa miaka 12 mbele ya walimu wa sheria, mbali na kuvuta hisia ya kuwa ni kwa sababu yeye ni Mungu na ndiyo maana aliwasikiliza na kuuliza maswali, ila kuna mchango pia wa wazazi waliopewa dhamana ya kumlea kwa kuwa katika kusikiliza kwake kwa makini ni matokeo ya kuwa msikivu mbele za wazazi wake, kwa kuwa ingekuwa ngumu sana kuwasikiliza walimu kama si msikivu kwa wazazi wake, ila kuuliza maswali ni ishara ya kuwa ni mtoto ambaye alikuwa akifundishwa nyumbani mambo mengi na ndiyo maana alikuwa akiwahoji sana waalimu, suala hili ni vyema kwa wazazi kulifahamu kwa kuwa na madarasa nyumbani na kuwafundisha watoto wao mambo mengi sana kwa kufanya hivyo yatawafanya kujua mambo mengi sana na kuwajengea ujasiri hata wa kusimama mbele za wakubwa. Kuwa na vipindi vya shule ya maandiko na wakati mwingine kuwapa nafasi ya kusoma na kutafsiri neno kutawafanya kuwa na hekima kubwa na maarifa makubwa.


Mtoto alelewaye vyema ni sifa njema kwa wazazi wake, ni wazi kabisa kwa ile hekima aliyoionyesha kule hekaluni ilikuwa ni sifa njema pia kwa wazazi wake, ila kama angefanya mambo ya kipumbavu ingekuwa ni aibu na fedhea kwa wazazi wake. Kuna Mama mmoja alipaza sauti yake na kumwambia Yesu, “……heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya” Luka 11:27, hii ni matokeo ya kumlea mtoto katika njia ipasayo.  


Ni vyema kujihoji kuwa watoto uliowazaa wanasababisha upate Baraka na hata watu wakasema, “libarikiwe tumbo lililokuzaa, au wamekuwa wakikuletea laana kwa ajili ya tabia mbaya waliyonayo.
Uzuri wa tabia ya mtoto ni uzuri na sifa kwa mzazi, ubaya wa tabia za mtoto ni aibu na ubaya kwa wazazi

Ni dhahiri kabisa katika umri mdogo alikuwa na ujasiri mkubwa ambayo ni sababu pia kwa walimu kumshangaa na hii ni kwa sababu shuleni alipokuwa(nyumbani kwa wazazi wake) alikuwa akifundishwa mengi yaliyompa kujiamini.
Kama mtoto Yesu aliwatazama wazazi wake wafanye wajibu wao ila habari njema ni kwamba wazazi wake walikuwa ni watu wema waliojua kuufundisha wema huo kwa mtoto wao, ila kitu cha tofauti ndani yake ni katika kuwasikiliza kwa umakini na kutii maagizo yake ndiko kulimfanya kuwa watofauti na wengine.
Vipo vitu vinne ambavyo vinatajwa katika mstari wa 52, ya kuwa alizidi kukua katika hekima, kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kukua katika hekima ni matokeo ya umakini wake wakujifunza mambo yale afundishwayo na wazazi wake na walimu wengine na si kujifunza tu bali kutendea kazi yale ajifunzayo, kwa kuuliza maswali na njia nyingine mbali mbali, ndizo zilimfanya Yesu akue katika hekima, kukua katika kimo ni matokeo ya malezi mazuri na kupata chakula ambacho usaidia sana ukuaji wa mtoto awaye yeyote, kumpendeza Mungu ni katika kuyafanya yale aliyofundishwa kuwa ni mapenzi ya Mungu kwake; na kuwapendeza wanadamu ni matokeo ya mwenendo safi alionao mbele ya watu wanaomzunguka.
___
Mwalimu Kelvin Kitaso anapatikana kupitia 0769190019/0713804078, kitasokelvin@gmail.com


UPONYAJI KWA WANANDOA JUMAMOSI HII SINZA CHRISTIAN CENTER

Kipindi cha uchumba, watu wengi hukifurahia. Ni kipindi ambacho wapendanao huonyeshana kila aina ya upendo na kutabasamiana kiasi kwamba watu hutamani hilo jambo liendelee. Wengine hufanbikiwa kuendeleza, na wengine mara baada ya tu ya kuwa wanandoa, baada ya muda mambo hubadilika. Pengine kwa mawazo kwamba "sasa hakuna wa kuniibia, huyu ni wangu" na kwamba "hata nifanyeje yeye ni wangu, hawezi kuondoka". Tunajisahau kwamba ili mahusiano yoyote yaweze kudumu kwa amani na furaha, ni lazima upendo wepo mara dufu na kuwe na namna bora ya utatuzi wa migogoro inayojitokeza.

Kuna mengine mengi unayajua wewe mke ama mume wa mtu kwa kadri unavyoishi na mwenza wako. Hili linawezekana kwa wanandoa, iwe waliofunga ndoa mwezi mmoja uliopita, ama wana miaka kumi pamoja, na hata miaka 30. Kwa pamoja jambo lenye heri la mabadiliko linaweza kufanyika kupitia semina muhimu ya wanandoa itakayofanyika mwisho wa mwezi huu, yaani Jumamosi tarehe 29 Agosti 2015 katika ukumbi wa SINZA CHRISTIAN CENTER – SINZA KUMEKUCHA kuanzia saa 4:00 kamili asubuhi hadi saa 12:00 jioni, ambapo pia chakula cha mchana kimeandaliwa.

Mwalimu katika semina hiyo muhimu ni Mtumishi wa Mungu Mchungaji Mitimingi

Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana na Branea Spiritual Family, ambao ni waandaaji wa semina hiyo kupitia

Bwana Marco Yambi - 0767 056109 ama 0767 555792

Osca Mwarabu - 0718193901

Ewe mwanandoa, tukutane huko kuhuisha na kuboresha zaidi ya kile kipindi cha uchumba.