Latest Posts

SOMO: HASARA ZA KULIPIZA KISASI - MWALIMU CHRISTOPHER MWAKASEGE
Mwalimu Christopher & Diana Mwakasege
Usilipize Kisasi! Unasikia? Hata ikiwa umefanyiwa ubaya wa namna gani, Biblia inafundisha na inakusihi usilipize kisasi kwa huyo aliyekufanyia ubaya. Biblia inasema hivi:

"Wapenzi, msijilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu; maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu Mimi, Mimi nitalipa, anena Bwana" (Warumi 12:19)

Kuna hasara zinazoweza kukupata ukiamua kulipa kisasi kwa mambo uliyofanyiwa ambayo hayakupendezi. Ikiwa ni masuala ya kikabila, usilipe kisasi. Ikiwa ni masuala ya kidini, usilipe kisasi. Ikiwa ni masuala ya kifamilia, usilipe kisasi. Ikiwa ni masuala ya kikazi, usilipe kisasi. Ikiwa ni masuala ya uhusiano wako na majirani zako, usilipe kisasi.Ndiyo! Usilipe kisasi! Kwa nini? Kwa sababu "imeandikwa kisasi ni juu yangu Mimi; Mimi nitalipa, anena Bwana".

Lakini ikiwa utaona ya kuwa Mungu hawezi kukusaidia na ukaamua kujichukulia madaraka ya kujilipiza kisasi hasara zifuatazo hakika zitakupata!

Hasara ya Kwanza:

UTASHINDWA!


Katika jambo lolote lile lililokukasirisha - liwe la kidini, au kikabila, au kifamilia, au kikazi, na kadhalika ukiamua kulipa kisasi utashindwa wewe kwa sababu vita hivyo si vya mwili na wala silaha ambazo Mungu amekupa si za mwili! Tunasema hivi kwa sababu katika 2 Wakorintho 10:3- 5 imeandikwa hivi:"Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi yamwili; maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu; na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo".

Tena katika kitabu cha Waefeso 6:12 imeandikwa hivi: "Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho".

Uwanja wa mapambano uliyonayo ni "katika ulimwengu wa roho" na mapambano uliyo nayo "si juu ya damu na nyama" - ingawa unaona ya kuwa ni watu na ni binadamu kama wewe wanaokusonga - lakini fahamu hili ya kuwa wanatumiwa tu na ibilisi!

Mbinu mojawapo ya shetani anayotumia akitaka kukuangamiza ni kukufanyia kitu kitakachokukasirisha ili uamue kujibu au kushindana kimwili kwa sababu anajua ukishindana "kimwili" au katika mwili utashindwa hakika, maana vita hivyo si vya mwili wala silaha ambazo Mungu amekupa si za mwili!

Hasara ya Pili:

MATATIZO HAYATAKWISHA!


Kumbuka imeandikwa hivi katika kitabu cha Wagalatia 6:7; "Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa chochote ampandacho mtu. Ndicho atakachovuna".

Ikiwa umeamua kulipa kisasi kwa kumfanyia ubaya yule aliyekufanyia - ubaya hautakwisha, kwa sababu utavuna ulichopanda.Ndiyo maana imeandikwa hivi:"Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya

hayataondoka nyumbani mwake" (Mithali 17:13)

Ukiamua kulipiza kisasi kwa kumfanyia ubaya yule wa nyumbani mwako - Biblia inasema "mabaya hayataondoka nyumbani mwako" Hii ndiyo maana matatizo mengi katika ndoa na katika jamii hayaishi - kwa sababu mtu akifanyiwa ubaya naye analipa kisasi.

Ukiamua kulipa kisasi kwa kumfanyia ubaya yule wa nchini mwako ujue hakika mabaya hayataondoka nchini mwako. Hili ndilo lililowapata wenzetu wa nchi za Burundi na Rwanda - kulipizana kisasi - matokeo ni uhasama usiotaka kupotea - pamoja na juhudi zote za kimataifa kutafuta suluhisho.

Ukiamua kulipa kisasi kwa kumfanyia ubaya yule wa kazini kwako - fahamu mabaya hayataondoka kazini kwako. Ikiwa ni shuleni - mabaya hayataondoka hapo shuleni.

Tena hali ya mwisho inakuwa mbaya zaidi,kila wakati kisasi kinapoendelea kupandwa. Kwa sababu ukiwapa watu ubaya - nawe utapewa ubaya kwa; "kipimo cha kujaa na kushidiliwa, na kusukwa - sukwa - hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile upimacho ndicho mtakachopimiwa (Luka 6:38)

Kumbuka ubaya haushindwi na ubaya mwingine, bali unashindwa na wema - kama vile dawa ya chuki si chuki bali upendo! Ndiyo maana Warumi 12:21 inasema; "Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema".

Hasara ya Tatu:

UNAMZUIA MUNGU KUKUPIGANIA


Unaweza ukashangaa, lakini ndivyo ilivyo! Ukiamua kulipa kisasi juu ya tatizo ulilonalo - unamzuia Mungu asikusaidie kulitatua.Mungu hawezi kukusaidia kwa sababu imeandikwa "msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu; maana, imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi; mimi nitalipa, anena Bwana".

Neno "ipisheni" limeandikwa kwa sababu kulipa kisasi "kunazuia" ghadhabu ya Mungu isipigane upande wako! Tena si hivyo tu lakini ukilipa kisasi unaingilia kazi ambayo si yako! Ni kazi ya Mungu maana anasema "Kisasi ni juu yangu mimi; mimi nitalipa, anena Bwana" Ikiwa kisasi ni juu ya Mungu kulipa, basi huhitaji wewe kulipa. Je, tunakwenda pamoja katika hili?

Hatua yako ya kulipa kisasi inazuia mkono wa Mungu kukupigania - kwa hiyo ipishe ghadhabu ya Mungu kwa kutokujilipizia kisasi!

Hasara na Nne:

UNAJICHUMIA DHAMBI!


Unapoamua kulipa kisasi, unajichumia dhambi! Hii ni kwa sababu kulipa kisasi huja kwa njia ya chuki iliyojengeka ndani yako kwa ajili ya mambo mabaya uliyofanyiwa. Huwezi kulipa kisasi bila ya kumchukia huyo unayejilipizia kisasi kwake. Na Biblia inasema hivi:

"Kila amchukiaye ndugu yake ni mwuaji: nanyi mnajuaya kuwa kila mwuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake" (1 Yohana 3:15).

Umeona hilo! Chuki huzaa kisasi, na huzaa dhambi ya kuua! Na

Isaya 59:2b inasema; "dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia".

Kwa hiyo kama umekwisha lipa kisasi au umekusudia moyoni mwako kulipa kisasi ni muhimu utubu ili Mungu akusamehe na mawasiliano yako na Yeye yawe mazuri.


HATUA TANO MUHIMU KATIKA KUSAMEHE

Biblia inatuambia kwamba Mungu huyu ambaye amesema anafuta na kuyasahau makosa yetu, kwa ajili yake mwenyewe, anakaa ndani ya watu wote waliompokea. Hebu soma na kutafakari maneno yafuatayo:

"Hapa mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Naye Neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. ...... Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa,si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu" (Yohana 1:1, 14, 12, 13).

Yesu Kristo anapoingia ndani ya moyo wako, baada ya wewe kumwamini na kumpokea, unapewa uzima wa milele ndani yako, na unaanza maisha mapya.Imeandikwa kwamba, " Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita; tazama! Yamekuwa mapya (2Wakorintho 5:17)

Utu mpya unazaliwa ndani yako, maisha, mawazo, matendo, maneno, yanatakiwa kubadilika Yesu Kristo aingiapo ndani yako. Pia, kusamehe kwako kunabadilika kunakuwa kupya.Lakini utaona kwamba watu wengi waliozaliwa mara ya pili, na kumkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wao, bado wanaendelea kusamehe kama zamani.

Biblia inasema " ya kale yamepita, tazama!yamekuwa mapya"(2Wakorintho 5:17).

Kwa maneno mengine ni kwamba kusamehe kwako ulivyokuwa unafanya zamani, hakuhitajiki tena, tazama! Kusamehe sasa ni kupya. Tabia ni mpya.Zamani ulisamehe lakini bado ulikumbuka makosa uliyofanyiwa. Tena ulisamehe si kwa ajili yako bali kwa ajili yake aliyekukosea na wakati mwingine ulitaka uthibitisho kwanza kuwa kosa hilo halitarudiwa na ndipo usamehe. Ni lugha ya kawaida kusikia mtu akisema 'nasamehe lakini sitasahau'.

Katika maisha mapya utatakiwa usamehe na kusahau kwa ajili yako mwenyewe, ili kuomba kwako kusizuiliwe na baraka zako zisizuiliwe. Kwa kuwa imeandikwa hivi:

"Yeye asemaye yakuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda" (1Yohana 2:6)

Wewe unayesema kwamba una Kristo ndani yako, basi inakupasa kuenenda kama Kristo alivyoenenda alipokuwa hapa duniani katika mwili.Kwa kuwa Kristo alisamehe na kusahau, basi na wewe inakubidi kusamehe na kusahau.

Hatua tano zifuatazo zitakupa msingi imara wa kuishi siku zote katika upendo na amani na jirani zako na ndugu zako. Na pia, zitafungua milango mipya ya uhusiano wako na Mungu utakaoinua huduma yako katika kumtumikia Mungu. Na zaidi ya yote zitakuweka huru na magonjwa mengi yanayokusumbua:

1. Fahamu kuwa si wewe bali Kristo.

"Nimesulibiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu; na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu" (Wagalatia 2:20)

"basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu, yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi.Kwa maana mlikufa, na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu" (Wakolosai 3:1-3)

Mistari hii michache ni baadhi tu ya ile inayotufunulia mambo yaliyofanyika ndani yetu tulipompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu.Si wewe unayeishi, bali ni Kristo aliye ndani yako. Na uhai ulio nao sasa, baada ya kuzaliwa mara ya pili, unao katika imani ya Mwana wa Mungu.Soma tena mstari huu:-

"..... Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu."

"Kwa maana mlikufa." Utu wako wa kale, na mtu wa kale ndani yako alikufa siku ulipompokea Kristo maishani mwako. Kilichofuata ni uzima wa Kristo, katika utu mpya ukidhihirishwa katika maisha yako.Sasa unaweza kuelewa kwa nini Yesu Kristo alisema awachukiae ninyi, amenichukia mimi. ( Yohana 15 :18)

Mtu akikufanyia ubaya, usione kuwa anakufanyia wewe, ona kama vile Mungu aonavyo kuwa, ubaya huo anafanyiwa Kristo aliye ndani yako.Mtu akikutukana, akikusemea mabaya, akikupiga, fahamu kuwa si wewe anayekufanyia hayo, bali Kristo aliye ndani yako!Kuthibitisha haya Biblia inasema:

"Vita hivyo si vyako ni vya Bwana" (2 Mambo ya Nyakati 20:15). Ukiwa na wazo hilo katika roho yako, chukua hatua ya pili ifuatayo:


2. Mpende adui yako Umuombee

"Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako na umchukie adui yako; lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi ...." (Mathayo 5:43, 44)

Jambo ambalo liko wazi ni kwamba hakuna msamaha wa kweli pasipo upendo,

"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma Mwanae ..." (Yohana 3:16)

Kilichomfanya Baba Mungu kumtuma Yesu Kristo duniani ni Upendo. Alitupenda sisi mno, alitupenda upeo wakati bado tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na kuudhihirisha upendo huo, Yesu Kristo alizaliwa duniani na kufa masalabani ili sisi tupone.

Msamaha wa kweli unadhihirisha upendo ulio ndani ya mtu. Pasipokuwa na upendo, kusameheana hakupo. Palipo na upendo wa kinafiki, pia pana kusameheana kinafiki.

Kusameheana hakuonekani siku hizi, katika ndoa, kati ya ndugu, kati ya majirani, kati ya watu wa Mungu, KWA SABABU UPENDO WA WENGI UMEKWISHA POA!

Watu siku hizi wanafanya kile ambacho Yesu Kristo aliwaambia wasifanye. Yesu alisema, " Wapendeni adui zenu." Lakini, unaona katika watu wa Mungu, chuki imejaa, ndoa zinaharibika kwa sababu ya chuki, undugu unakufa kwa sababu ya chuki. Na ni hao wanaosema kuwa wameokoka na Yesu Kristo yumo ndani yao. Usiwachukie wanaokuudhi, wapende.

Yesu Kristo anakuambia watu wa dunia wanawapenda wanaowapenda na kuwachukia wanaowachukia, lakini wewe si wa dunia hii, wapende hata wale wanaokuchukia na ili kuonyesha kuwa unawapenda kweli, uwaombee!

Kwa nini Yesu Kristo, alisema "Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi?"

Ni,

"Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni; maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je! Nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je? Nao hawafanyi kama hayo?" (Mathayo 5:45- 47).

Ulipompokea Kristo, ulipokea upendo mpya ndani yako, unaokuwezesha kufanya mambo ambayo mtu wa kale aliyekuwa ndani yako asingeweza kufanya. Mtu mpya ndani yako ana upendo mpya.

Upendo huu mpya, una tabia mpya, na mambo mapya.

"Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu; upendo hautakabari; hautafuti mambo yake; hauoni uchungu; hauhesabu mabaya; haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli huvumilia yote; huamini yote; hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wo wote"(1Wakorintho 13:4 - 8).

Upendo huu umo ndani yako, na ndio unaokufanya uwe kiumbe kipya. Ni upendo ulio hai (Warumi 5:5)

Ni upendo unamuondolea mtu chuki, uchoyo na ubinafsi.

Kwa upendo huu, Bwana Yesu anataka uwapende adui zako, na kuwaombea pia ili wasamehewe na Mungu juu ya makosa waliyoyafanya.

Kwa upendo huu fanya yale ambayo ulikuwa huyafanyi zamani.

Kama ulikuwa husalimiani na adui yako, chukua hatua ya upendo, msalimie na ikibidi mtembelee nyumbani mwake. Kula pamoja naye, furahi pamoja naye, na omba pamoja naye.

Kuna watu wengine hawasalimiani wala kutembeleana na wazazi wao, au baba au mama, kwa sababu ya mambo yaliyofanyika zamani ambayo hawakuyapenda.

Sasa, chukua hatua waandikie barua, na uwatembelee kwa maana upendo wa Kristo umekuweka huru, na chuki na kinyongo.

Kumbuka unayafanya hayo kwa ajili yako mwenyewe ili maombi yako yakubaliwe mbele za Mungu.

Nafahamu kwa jinsi ya mwili, na kwa kutumia akili ya kibinadamu hatua hizo ni ngumu kuchukua.

Ni kweli, lakini kumbuka si wewe unayeishi, bali Kristo ndani yako. Na unayaweza yote (pamoja na kuwapenda adui zako) katika yeye akutiaye nguvu (Wafilipi 4:13)

Upendo unavunja nguvu za uadui. Usimuone jirani au ndugu ni adui tena. Kama vile wewe ulivyo kiumbe kipya ndani ya Kristo, kwa jicho la upya huo waone adui zako kuwa ni rafiki. Anza uhusiano mpya nao.

" Lakini nawaambia ninyi mnaosikia wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale ambao wawachukia ninyi wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wawaonea ninyi" (Luka 6:27,28)

3. Samehe na Kusahau:

Wakati fulani nilikuwa mahali nikifanya semina ya neno la Mungu. Mtu mmoja akanifuata na akaniambia anataka nimuombee.

Nikamuuliza; "Nikuombee nini?"

Akasema; "Mimi shida yangu ni kwamba naona imani yangu ni ndogo na haikui, na maombi yangu hayajibiwi. Kwa hiyo naona nina shida katika maisha yangu ya kiroho, uniombee".

Inawezekana hata wewe una shida ya namna hiyo, kwa hiyo tafakari kwa makini maneno haya.

Niliahidi kumuombea baadaye kwa maana muda ulikuwa umekwisha.

Siku moja nilipokuwa ninaomba kwa Mungu juu ya shida yake, Bwana akanijibu katika roho yangu kuwa:

"Mtu huyo ana matatizo ya ndoa na kuna jambo lililomuudhi. Yeye anafikiri amesamehe, lakini bado ana uchungu moyoni mwake. Mwambie asamehe na kusahau na shida yake itakwisha".

Nilipowasiliana naye juu ya jambo hili, alikubali kuwa, ni kweli mwenzie amekuwa akimkosea mara kwa mara katika ndoa yao. Lakini alisema amekwisha msamehe.

Nikamuuliza; "Je! mbona basi kila mkikosana unakumbusha makosa ya nyuma?"

Akajibu; "Ni kweli, sasa nifanyeje wakati naona kila wakati makosa aliyonifanyia nyuma yakinijia kichwani?"

Hili ni tatizo la wengi. Na hujikuta wanasema wamesamehe kumbe bado. Msamaha si jambo la akili ni hatua ya rohoni. Ni uamuzi unaotoka ndani ya moyo wako.

"Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikuambiii hata mara saba, bali hata saba mara sabini" (Mathayo 18:21, 22)

"Na kama akikukosea mara saba katika siku moja, na kurudi kwako mara saba , akisema, nimetubu msamehe. Mitume wakamwambia Bwana tuongezee imani" (Luka 17:4,5).

Mistari hii inatuonyesha jinsi kukua kwa imani, kunavyohusiana sana na kusamehe.

Wanafunzi walimwambia Bwana Yesu, awaongezee imani. Kwa kuwa walifahamu kwamba, kwa uwezo wao wasingeweza kusamehe kama Kristo anavyotaka.

Ni kweli kabisa.

Kama vile unavyohitaji imani katika kuomba, vile vile katika kusamehe na kusahau unahitaji imani.

Ulipompokea Kristo ulipokea kiasi cha imani (Warumi 12:3)

Na ili iongezeke unahitaji kusoma neno la Mungu na kulitenda. Imani huja kwa kusikia Neno la Mungu. (Warumi 10:17).

Imani ni ya rohoni na kusamehe ni kwa rohoni.

Unawezaje kusamehe na usiyakumbuke uliyofanyiwa?

Hilo ndilo tatizo kubwa alilokuwa nalo yule mtu aliyeniambia niomuombee. Na wengi pia wana tatizo la namna hii, na limekwamisha uponyaji na majibu mengine ya maombi yao, wameombewa mara nyingi, lakini bila mafanikio.

Kusamehe na kusahau ni kitendo cha imani ambacho ni budi kionekane kwa njia ya matendo ya mtu.

Kusamehe ni uamuzi wa mara moja na kusahau ni vita vya imani.

Sasa, utaniuliza, Ndugu Mwakasege, utawezaje namna hiyo?

Kabla sijakujibu, na mimi nakuuliza swali.

Siku ulipotubu dhambi zako, ulikuwa na uhakika gani ya kuwa Mungu amekusamehe wala hazikumbuki dhambi zako tena?

Utasema kwa kuwa ukitubu Mungu anasamehe.

Ni sawa kabisa. Hata mimi nakubaliana na hilo.

Lakini, je! Unaona kuwa Mungu anaweza kukuambia ufanye kitu ambacho anajua huwezi kukifanya?

Hapana hata kidogo. Bwana wetu si dhalimu!

Anafahamu kuwa WEWE MWENYEWE HUWEZI, LAKINI YEYE KWA KUWA YUMO NDANI YAKO ATAKUWEZESHA KUSAMEHE NA KUSAHAU.

Unayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu (Wafilipi 4:13)

Ukiisha amua kumsamehe mtu hakikisha kwamba hulisemi tena jambo hilo katika kinywa chako.

Kumbuka kinywa kinanena yaujazayo moyo (Mathayo 12:34)

Na hayo maneno ndiyo yamtiayo mtu unajisi (Mathayo 15:18 - 20)

Usitafakari wakati wo wote ule, kosa ulilofanyiwa; mawazo mabaya yanapokujia juu ya kosa ulilofanyiwa, fahamu kuwa ni shetani na nafsi yako tu.

Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia (Yakobo 4:7)

Na wala msimpe nafasi (Waefeso 4:27)

Mwambie shetani aondoke na mawazo yake, kwa kuwa hilo kosa umelisamehe na kulisahau.

Na wakati huo utafakari nini?

"Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo ya staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote yaliyo safi, yo yote ya kupendeza, yo yote yenye sifa njema, ukiwapo wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo yote, YATAFAKARINI YAYO" (Wafilipi 4:8)

"Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili; (maana silaha za vita vyetu si za mwili; bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome;) tukiangusha MAWAZO na kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu; na TUKITEKA NYARA KILA FIKRA ipate kumtii Kristo" (2 Wakorintho 10:3 - 5)

Kusahau ni vita vikali vya imani vinavyopiganwa katika mawazo yako. Unaposhinda vita hivi, unajikuta umepiga hatua kubwa ya imani!

KWA HIYO KUMBUKA:Unasamehe kwa ajili yako Mwenyewe.

Na unasahau makosa uliyokosewa kwa ajili yako mwenyewe.

Kumbuka hili kila wakati, unamsamehe aliyekukosea na kuyasahau aliyokukosea kwa ajili yako mwenyewe.

Na kila wakati wazo likija kukukumbusha kosa hilo likatae kwa Jina la Yesu. Na USIKUBALI KULISEMA TENA MAISHANI MWAKO.

4. Hasira ipeleke kwenye maombi

"Mwe na hasira, ila msitende dhambi jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka; wala msimpe Ibilisi nafasi" (Waefeso 4:26, 27)

Mwe na hasira, ila msitende dhambi, ni mstari ambao watu wengi wameutumia vibaya. Kutokana na maneno hayo wamefanya vitendo vingi viovu kwa mawazo, maneno na kwa matendo.

Biblia haiwezi kujipinga yenyewe. Roho Mtakatifu ndiye aliyewaongoza watu kuandika maandiko hayo Matakatifu.

Lakini, soma mistari ifuatayo:

"Uchungu wote na ghadhabu na HASIRA na kelele na matukano YAONDOKE KWENU" (Waefeso 4:31)

"..... HASIRA ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu" (Yakobo 1:20)

"Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya HASIRA watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu" (Wagalatia 5:19 -21)

Hapa unaona jinsi hasira ilivyofananishwa na uchawi, uasherati, uadui, ibada ya sanamu, na mambo mengine kama hayo ambayo yanamzuia mtu asiurithi ufalme wa Mungu.

Na Yesu Kristo akikaza ubaya wa hasira alisema:

"Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiue; na mtu akiua, itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake HASIRA itampasa HUKUMU" (Mathayo 5:21, 22)

Yesu anasema ukiwa na hasira unastahili hukumu, lakini Roho aliyesema ndani ya Kristo, ni huyo huyo aliyesema ndani ya Paulo kuwa, "Mwe na hasira, ila msitende dhambi".

Je! Unafikiri biblia inagongana yenyewe? Hapana! Paulo alikuwa ana maana gani aliposema tuwe na hasira lakini tusitende dhambi? Unawezaje mtu ukawa na hasira lakini usitende dhambi?

Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya magonjwa na hasira.

Ngoja nikueleze jinsi mimi yalivyonitokea.

Mara tu mimi nilipompokea Kristo katika roho yangu, kulikuwa na kitu kimoja kilichokuwa kikinisumbua. Ilikuwa mtu akiniudhi nilikuwa nakasirika haraka sana. Na wakati wote nitakuwa nalifikiria jambo hilo moyoni mwangu.

Mwisho wake nilikuwa naona uchungu unaingia moyoni mwangu.

Sasa kila mara nilipokasirika nilikuwa nashindwa kuomba na mara ninaanza kuumwa homa.

Jambo hili lilinisumbua muda mrefu. Kila nikitubu na kumsamehe aliyenikosea, na kuliacha hilo mikononi mwa Mungu; ugonjwa niliokuwa nao ulikuwa unapona.

Nilifahamu kitu kimoja kuwa nikiweza kulitatua tatizo la hasira, ugonjwa huo hautaniruida tena. Kwa kuwa ulikuwa unakuja mara tu nikikasirika.

Nikawa na tatizo la hasira mikononi mwangu.

Kwa hiyo, nikamlilia Mungu katika maombi juu ya shida hii.

Watu wengi wanatatizo la namna hii, kila wanapokasirika juu ya jambo fulani, wanaugua. Utakuta wengi wakikasirika wanaumwa vichwa, vidonda vya tumbo, kifua, moyo, damu kwenda mbio, homa, na magonjwa mengine.

Tatizo si ugonjwa hapo.Tatizo ni hasira!

Nilipokuwa nikiomba, Roho wa Bwana alinipa jibu na naamini kuwa kama nilivyosaidiwa mimi na wewe utapata msaada. Na ndiyo maana nimekushirikisha hili.

Unapoona kuwa kuna jambo limekuudhi, usiwe mwepesi kujibu au kufanya kitu. Tulia kimya na tafuta nafasi uanze kuomba.

Kwanza tubu kwa Baba juu ya kukasirika kwako, na pili, mwambie Baba jinsi unavyojisikia moyoni mwako, bila kumficha kitu, na tatu, mwombe kitu ambacho unataka akufanyie katika jambo hilo.

Utajikuta unapoomba na kuumimina moyo wako kwa Bwana, Yeye ataichukua hiyo hasira uliyokuwa nayo na uchungu wote. Na badala yake anahuisha upya upendo mpya ndani ya moyo wako utakaokuwezesha kupita juu ya tatizo ulilo nalo.

Ukiona bado hasira inatokea, ikemee kwa jina la Yesu, na itatoweka.

Paulo aliposema, Mwe na hasira, ila msitende dhambi hakuhalalisha ya kuwa hasira ni nzuri.

Kwa maneno mengine alikuwa akisema kuwa unapopata uchungu kwa kuudhiwa angalia usifanye vitendo vitakavyomuaibisha Kristo.

Kwa kuwa kuudhiwa kupo maadamu upo duniani, na kwa mtu wa Mungu maudhi yanazidi. Lakini Paulo anasema watu wajue namna ya kuishughulikia hasira inapokuja kutokana na maudhi.

Ndiyo maana aliendelea kusema:

"Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi" (Waefeso 4:26,28)

Usimpe ibilisi nafasi kwa kuiacha hasira ikazaa ugomvi, matusi na fitina.

Uchungu huo utautoaje?

Usiupeleke kwa aliyekuudhi, wala usikae nao. Upeleke kwenye maombi na upendo utavuma baada ya Mungu kuondoa uchungu uliokuwa nao.

Kuna wengine wanasema hasira aliyonayo ni ya ukoo kwa kuwa ndugu zake waliomtangulia wana hasira.

Kuna wengine huwa wakikasirika kuna kitu kinapanda na kikifika shingoni kinamfunga asiseme, na anaanza kupumua kwa nguvu na wakati mwingine huanza kulia.

Ukiona namna hiyo, chukua silaha mkononi ya Jina la Yesu na ukemee. Maana hiyo ni roho ya shetani iliyojifunika katika hasira.

Hakuna hasira ya ukoo kwa watu wa Mungu, ambao ni uzao mpya katika uzao wa Mungu. Ukoo wako ni ukoo wa Mungu. Ni ukoo wa Upendo si wahasira.

Baada ya mimi kuchukua hatua hizo, ule ugonjwa sijauona tena, na hasira sikuiona kunifuatafuata kwa kuwa niliacha kuwatizama watu kwa jinsi ya mwili, bali nilianza kuwatambua kwa jinsi ya rohoni (2Wakorintho 5:16)

5. Furahi siku zote.

Siri ya ushindi katika matatizo yoyote, inatokana na furaha ya Kristo iliyo ndani ya mtu.

Neno la Mungu linasema, "Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema, Furahini" (Wafilipi 4:4)

" Heri ninyi watakpowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini, na kushangilia;kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni; kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu" (Mathayo 4:11, 12)

Huu ni ujumbe mzuri sana wa Bwana Yesu, kwa mtu wake aliyesongwa na maudhi pamoja na makwazo mbali mbali.

Inawezekana kuwa ndani ya nyumba yako una makwazo ya kila siku, kutokana na mume wako au mke wako ambaye hatembei katika nuru ya Kristo.

Na pia, inawezekana unapata maudhi sana juu ya tabia za watoto wako, ambao hawaenendi katika kweli ya neno la Mungu. Inawezekana unapata maudhi shuleni au kazini.

Hata kama umesongwa na makwazo na maudhi namna hiyo, Yesu Kristo , aliye bwana na Mwokozi wako, anakuambia. "FURAHI NA KUSHANGILIA".

Furahi na kushangilia katika Bwana siku zote na katika yote. Hii ndiyo siri ya ushindi.

Kwa nini ufurahi na kushangilia?:

Kwa kuwa unafahamu kuwa mgomvi wako si mtu bali ni shetani. (Waefeso 2:1 - 3).

Kwa kuwa unafahamu kuwa anayekuudhi si mume wako, wala mke wako, wala watoto wako, bali ni shetani anayewatumia kutaka kukukasirisha wewe, ili umkosee Mungu wako.

Kwa kuwa unafahamu kuwa shetani ameshindwa; na wewe una mamlaka juu yake na maudhi yake yote (Luka 10:19)

Kwa hiyo ufanyeje?

Furahi na kushangilia moyoni mwako.

Kumbuka kuwa Kristo aliye ndani yako ni mkuu kuliko shetani na makwazo yake na maudhi yake (1Yohana 4:4).

Furahi na kushangilia unapoudhiwa, na mtolee Mungu shukrani kwa nyimbo za sifa.

Fanya hivyo na hasira haitapata nafasi moyoni mwako, wala uchungu wo wote.

Tumia tabia ya Kristo iliyo ndani yako ya kuwaombea wanaokuudhi, kama vile yeye alivyosema pale msalabani, "Baba uwasemehe kwa maana hawajui walitendalo".

Baada ya kufurahi na kushangilia na kusifu, kitu gani kinafuata?

"Upole wako ujulikane na watu wote" (Wafilipi 4:5)

Na upole ni tunda la Roho. Na kazi ya roho ya upole ni kutuliza maudhi. (Mhubiri 10:4)

Wakati wa maudhi ndiyo wakati mzuri wa kumdhihirisha Kristo aliye ndani yako katika upole wote na utulivu.

Usijisumbue na kuhangaika katika neno lo lote, bali katika kila jambo, kwa kusali na kuomba na kushukuru, haja yako na ijulikane na Mungu (Wafilipi 4:6).

Usiwe mwepesi kumwambia mtu maudhi ya nyumbani mwako, au ofisini mwako. Utajikuta umeingia katika kusengenya na hutafaulu kamwe kujifunza kusamehe.

Maudhi na makwazo yapeleke kwa Bwana. Yeye anatosha kukushindia.

Fanya hivyo, na amani ipitayo akili na fahamu zote na maudhi na makwazo itakuhifadhi na kukufariji moyo wako siku zote katika Bwana (Wafilipi 4:7)

Nilikuwa mahali fulani nikifundisha neno la Mungu, na kila siku niliombea wagonjwa. Basi, siku moja mama mmoja alisimama kushuhudia alivyopona.

Na haya ndiyo aliyosema:

"Nina uhakika kuwa ugonjwa huu niliokuwa nao ulikuja kwa sababu ya dhambi nilizokuwa nazo. Mimi sikushikwa na dhambi zingine kama wengine wanavyoshikwa. Mimi nilishikwa na dhambi hii.

Mume wangu huwa hanipi fedha ya kununulia chumvi nyumbani. Basi nilichukia sana; na mimi nikipata fedha na kununua chumvi, naificha nje ya nyumba. Mimi na watoto tunakula chakula chenye chumvi. Mume wangu namtengea chakula kisichokuwa na chumvi.

Na niliwambia watoto ye yote atakayesema hayo kwa baba yake atachapwa.Lakini nilipoanza kufanya hivyo nilianza kuugua mara kwa mara, na hapa kwenye mkutano huu nimekuja na mguu umevimba na kunisababisha nisitembee vizuri.

Baada ya kusikia neno la Mungu nilifahamu kuwa ugonjwa huu nimeupata kwa sababu ya kosa hilo la kumkasirikia mume wangu.

Nikamsamehe mume wangu. Nikatubu kwa Mungu. Na maombezi ya wagonjwa yalipofanywa nilijikuta nimeanguka chini. Nilipoamka nilikuta uvimbe mguuni umetoweka. Na sasa nimepona na natembea vizuri.

Nikirudi nyumbani nitamwambia mume wangu yote, na nitamwomba anisamehe".

Hii ndiyo nguvu ya uponyaji ya neno la Mungu inayoshuka baada ya kusamehe. Roho zinapona, miili inapona na ndoa zinapona! Yule mama alisamehe kwanza ndipo akapokea uponyaji.

Na wewe sasa, samehe na kusahau upokee uponyaji wako au upokee majibu ya maombi yako.

Kumbuka kabla ya kusimama na kusali samehe kwanza. Hii ni kwa ajili yako mwenyewe, ili usamehewe na Mungu na upokee unaloomba siku zote
 ISHARA NNE ZITAKAZOKUWEZESHA KUTAMBUA UTOFAUTI ULIOPO BAINA YA WATU
Na Faraja Naftal Mndeme,
GK Contributor.
©Mag for Women

1. IMANI
Kila imani unayoijua hapa ulimwenguni ina mfumo wake na uendeshaji wake tofauti na imani nyingine. Mpaka sasa hapa ulimwenguni kuna imani tofauti tofauti zaidi ya 3000 ambazo kila moja ina mfumo wake. Hii ni moja ya kitu ambacho kinaweza kukusaidia kutambua utofauti ulioko kati ya mtu mmoja na mwingine. Imani yoyote huwa na mfumo wa kuishi, na namna ya kuendesha mambo yake. Wanadamu tumejengwa katika misingi ya imani tofauti tofauti na pia imani hututofautisha namna na tunavyofikiria na mambo mengine kadha wa kadha. Mara nyingi unaweza ukakuta mnajaribu kuendana lakini kuna sehemu tu kwa namna moja au nyingine kunakuwa na utofauti mkubwa kwenye namna mnavyoendesha mambo yenu na namna mnavofikiria.

2. AINA YA WATU MNAOWAPENDA/MNAOWAKUBALI
Kuna wakati mimi binafsi niliishi kwenye jamii moja ya watu ambayo ilikuwa inapenda aina fulani ya watu. Kwa maana nyingine walikuwa wanawakubali sana. Haijalishi kama walikuwa wanafanya makosa au la, lakini kwa sababu wao waliwapenda basi kulikuwa hamna jinsi. Tatizo lilikuja pale ambapo nami nilikuwa tayari na watu wangu ambao nilikuwa nawakubali na kuwapenda pia lakini jamii husika ilikuwa haiwapendi na kuwakubali pia. Matokeo yake tukawa tunapishana kwenye mambo mbali mbali na muda mwingine ilinibidi nijifunze kukaa kimya la sivyo kulikuwa hakuna uwezekano wa kuafikiana kwenye maswala mbali mbali. Hii ni ishara nyingine ya utofauti uliopo katika watu.

3. AINA YA WATU MSIOWAPENDA/MSIOWAKUBALI

Kila mtu kuna mtu wake hamkubali kwa namna moja au nyingine. Kutokumkubali mtu haimaanishi kumchukia. Ukifuatilia kwenye maisha yako binafsi kuna mtu unamkubali kwenye kiwango cha juu na mwingine hata afanye nini haumkubali, na ndivyo ilivyo kwa mwingine pia; kuna watu wake anawakubali lakini kuna wengine pia hawakabali. Na watu mnaowakubali na msiowakubali mara nyingi wana ushawishi kwenye maisha yenu kwa sehemu moja au nyingine. Kuna wakati nilikutana na mtu mmoja kwenye maisha yangu siku za kale kidogo, mtu huyu nilikuwa nikimwambia tendwe sehemu fulani alikuwa anatoa visingizio kadha wa kadha au tukienda naye mimi nitafurahi sana uwepo wa lile eneo wakati yeye haoni kama kuna furaha. Baada ya muda kupita niligundua kwamba aina ya watu ambao nilikuwa naenda kuwaona yeye wala, na mara nyingi tuliishia kupishana sana kimtazamo. Unaweza ukawa unapishana sana na mtu bila wewe kugundua haraka. Namna ya kujua hili anagalia watu asio wakubali na wewe unao wakubali ukiona kuna utofauti mkubwa ujue mtapishana kwa sehemu kubwa na msipokuwa makini mnaweza kugombana mara kwa mara.

4. VIPAUMBELE
Je unawezaje kutambua vipaumbele vya mtu? 1. Muhusika anaweza akakuambia 2. Angalia Muda anaoutumia kwenye masuala mbalimbali. Kitu chochote mtu anachokifanya zaidi ya saa moja kwa siku, hicho ni moja ya kipaumbele chake. 3.Matumizi ya fedha zake. Utakuta Mwingine asilimia kubwa ya fedha anatumia kwenye mavazi au simu, vitabu, n.k. Kila mtu kwenye maisha ana vipaumbele mbalimbali, unaweza usigundue moja kwa moja lakini unaweza ukavitazama kwa namna nyingine pia. Hii ni moja ya ishara kubwa sana, na mara nyingi humtofautisha mtu moja na mwingine. Mtu anapokuwa na vipaumbele kwenye maisha yake basi hata mfumo wa maisha yake huyajenga kuendana na vipaumbele vyake. Muda anavyoutumia na rasilimali zake anavyotumia pia. Mtu huyu huwezi kumgeuza mkaendana kwenye jambo lolote kama haukuweza kugeuza vipaumbele vyake kwenye maisha yake. Mnaweza mkawa mnagombana au kuwa na ubishi usikuwa na mwanzo wala kikomo kumbe tatizo ni aina ya vipaumbele mlivyo navyo maishani mwenu.

HITIMISHO.
Kuna aina nyingi ya ishara ambazo unaweza ukawa unazifahamu ambazo zinaweza kukusaidia kutambua utofauti uliopo kati ya mtu moja au mwingine. Lengo la kujua utofauti huo ni kuweza kukusaidia kujenga mahusiano mazuri na ambayo yataweza kukusaidia kufanikiwa maishani kwenye masuala mbalimbali. Kabla haujamkaribisha mtu maishani mwako akawa rafiki au akawa mtu wa namna yeyote ile kwenye masuala mbali mbali, tafuta kujua kwanza utofauti mliyo nayo ili uweza kujua namna ya kuishi naye au kuachana naye. Usiweke mtu kwenye maisha yako ambaye unajua kwa asilimia kubwa mna tofauti ambazo haziwezi kurekebishika, matokeo yake mnaweza mkawa mnapishana kila siku kwenye maswala mbalimbali na mnaweza msiwe na mwisho mzuri.

E-mail:naki1419@gmail.com
+255788454585
God Bless Y’All
MSAADA WAKO KWA MAMA HUYU UNAHITAJIKA
Na Sia Lyimo.

Bi Lucia (kulia) akiwa na watoto wake wawili pamoja na wajukuu zake kwenye chumba ambacho amepata hifadhi
Historia ya Lucia Kasembe Michenga ni ndefu, ni mama mjane mwenye watoto watatu na wajukuu watatu. Ni mwenyeji wa Masasi, Mtwara. Ambaye alikuja Dar es Salaam kwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya jicho lakini kutokana na hali yake kuwa mbaya ilimbidi abaki Dar es Salaam pamoja na familia yake.

Kufuatia hilo, kanisa la International Pentecostal Holliness (Benaco Salasala) lilimpokea mwanzoni mwa mwezi Disemba kwa ajili ya maombezi lakini kutokana na hali ngumu ya maisha aliyonayo yeye na wanae wanaomuhudumia, kanisa limekuwa likiwasaidia kwa chakula, madawa na matumizi mengine."

Nyumba anayoishi Bi Lucia na binti zake.
Maisha yaliendelea na akapatikana msamaria mwema aliyempangishia chumba maeneo ya Tegeta Kwa Ndevu ambapo amekaa kuanzia mwezi wa tisa 2014. Kutokana na hali yao ya kipato kuwa duni, wameshindwa hata kupata chakula wakati mwingine.

Nyumba inalipwa 25,000 kwa mwezi, ila mpango uliopo sasa ni kumtafutia nyumba sehemu nyingine kwani mazingira sio salama kwake kulingana na hali aliyonayo.

Mchungaji Shadrack akiwa na familia ya Bi Lucia.
"Sisi kama kanisa tumeona kwamba upendo wa Mungu unaanzia kwa kupendana sisi wanadamu kwanza. Hivyo tumeamua kuwasaidia familia hii kiroho na kimwili. Tunaomba watu wote wenye mapenzi mema kuungana nasi katika kuitegemeza familia hii." Anaeleza Mchungaji Shadrack Msogoya.

Kwa msaada wowote, unaweza kufikishwa kupitia namba 0755237785, ambayo ni namba ya Mchungaji Shadrack.

SOMO: JE, MNAMLIPA BWANA HIVI? - ASKOFU KAKOBE
Askofu Zachary Kakobe

SIKU YA KUICHAMBUA BIBLIA.

Leo, tena, tunazidi kusonga mbele katika kijifunza KITABU CHA YOHANA katika Biblia zetu. Leo, tunajifunza YOHANA 10:28-42. Pamoja na kwamba kichwa cha somo letu ni “JE, MNAMLIPA BWANA HIVI?“, kuna mengi zaidi ya kujifunza katika mistari hii. Tutayagawa mafundisho tunayojifunza katika mistari hii, katika vipengele tisa:-

(1) MIMI NA BABA TU UMOJA (MST. 28-30);

(2) VITA MFULULIZO KWA MKRISTO (MST. 31);

(3) JE, MNAMLIPA BWANA HIVI? (MST. 32);

(4) KUZIITA KAZI ZA MUNGU KWAMBA NI ZA SHETANI (MST. 33);

(5) MIMI NIMESEMA NDINYI MIUNGU (MST. 34-36);

(6) MAANDIKO HAYAWEZI KUTANGUKA (MST. 35);

(7) KUAMINIKA KWA KUZITENDA KAZI ZA BABA (MST. 37-38);

(8) MLANGO WA KUTOKEA KWA KILA JARIBU (MST. 39);

(9) USHINDI MKUBWA BAADA YA VITA VIKALI (MST. 40-42).(1) MIMI NA BABA TU UMOJA (MST. 28-30)

Maneno haya aliyoyasema Yesu, “Mimi na Baba tu Umoja“, hayazungumzii Umoja kwa namna finyu tunayoielewa wengi wetu. Maneno haya mahali hapa, yanamaanisha kwamba “Mimi nina uwezo uleule (MMOJA) alionao Baba“. Yesu anawapa watu uzima wa milele, kama Baba naye anavyofanya (MST. 28; YOHANA 5:26). Hakuna mtu anayeweza kuwapokonya watu katika mkono wa Yesu, maana ni mkuu kuliko wote, kama vilevile asivyoweza mtu yeyote kuwapokonya watu katika mkono wa Baba (MST. 28-29). Maandiko yananena waziwazi kwamba YESU NI MUNGU kama alivyo Baba (TITO 2:13; 1 YOHANA 5:20). Yesu na Baba NI UMOJA. Yesu Kristo ni mkuu kuliko wote. Mkuu wa ulimwengu, shetani hana kitu chochote anachoweza kukifanya kwa Yesu Kristo (YOHANA 14:30). Hatuna haja ya kuogopa nguvu zozote za giza za shetatani, tunapokuwa na Yesu Kristo.

(2) VITA MFULULIZO KWA MKRISTO (MST. 31)

“Wakaokota mawe TENA ili wampige“, ni maneno yanayotufundisha juu ya vita MFULULIZO kwa Mkristo awaye yote, na zaidi sana kwake yule aliyejitoa kumtumikia Mungu katika maisha yake yote. Katika Kiyunani neno linalotumika katika mstari huu, ni tofauti na lile la YOHANA 8:59, ingawa katika Kiswahili neno hilohilo “WAKAOKOTA“, limetumika. Neno la Kiyunani linalotumika hapa ni “EBASTSAN“ lenye maana “WAKABEBA“ mawe makubwa, mazito, ili wampige kwa hayo. Mwanzano waliokota mawe madogo madogo, na sasa wanabeba makubwa zaidi! Ni muhimu kujifunza hapa kwamba Shetani hataacha kutupiga vita katika maisha yetu yote ya Ukristo. Kila siku atazidi kuongeza mbinu zake ili aupige wokovu wetu, ili aupige utumishi wetu na kuziharibu huduma zetu, azipige ndoa zetu, azipige kazi na biashara zetu, aupige ujauzito tulioupata, azipige mali tulizo nazo n.k. Hata hivyo, hatuna haja ya kubabaika. Kama Bwana wetu Yesu alivyoshinda, sisi nasi hatuna budi kushinda. Watakatifu waliotutangulia, walipigwa vita wakati wote, lakini hawakukata tamaa na kukubali kushindwa! Tuige mfano wao (2 WAKORINTHO 4:8-10, 16-18).


(3) JE MNAMLIPA BWANA HIVI? (MST. 32)

Yesu Kristo alifanya mengi mema kwa watu hawa. Aliwaponya vipofu waliokuwa ndugu zao, aliwaponya vilema, mabubu, viziwi, wenye pepo, wakoma na wenye mateso ya kila namna. Aliwapa mikate na samaki pamoja na divai kwa miujiza mikubwa na mengi mengine yaliyokuwa mema. Aliwafanyia mema maelfu kwa maelfu. Je walimlipa nini hapa? Walibeba mawe makubwa ili wampige kwayo! Kizazi hadi kizazi, Mungu amefanya mengi mema kwa wanadamu lakini wanadamu wamemlipa mabaya. Maswali ya Mungu kwa wanadamu anaowatendea emma ni haya, “Je, mnamlipa Bwana hivi? Je, memeona dhuluma gani kwangu? Je, nimewatenda nini? Je, nimewachosha wka habari gani?“ (YEREMIA 2;5; MIKA 6:3; KUMBUKUMBU 32:6). Wanadamu wengi hata leo, ndivyo tulivyo. Muntu atatutunza na kutupa uhai, kutusomesha na kutupa kazi nzuri, lakini malipo yetu kwake itakuwa kulewa pombe, kuvuta sigara, kucheza dansi. Wengine wameumbwa na kupewa sura nzuri, na malipo yao kwa Mungu, imekuwa ni kufanya uasherati na uzinzi! Wengine wamekuja Siku ya Matendo ya Ajabu, na Mungu akawapa miujiza mingi ya kikazi, kibiashara, kifamilia, kutolewa pepo, kukponywa n.k., lakini malipo yao, yamekuwa kufanya dhambi na kumpuuza Mungu na neno lake. Je, tunamlipa Bwana hivi? Kufanya hivi ni sawa na kubeba mawe mazito na kumpiga. Haitupasi kufanya hivi! Kuna jambo jingine la kujifunza hapa. Kama ilivyokuwa kwa Yesu, sisi nasi tutawafanyia watu wengi mema, lakini watatulipa mabaya na kutuchukia bure. Haya yaliwapata watakatifu waliotutangulia, hivyo yatatupata na sisi, hatupaswi kuona ajabu (ZABURI 35:12-15; YOHANA 15:20, 24-25).

(4) KUZIITA KAZI ZA MUNGU KWAMBA NI ZA SHETANI (MST. 33)

Yesu hapa anasema iliyo kweli kwamba Yeye ni Mungu, na watu hawa wanamwambia ANAKUFURU! Yesu Kristo alipotoa pepo, walisema anatoa pepo kwa mkuu wa pepo, Beelzebuli, wakamkufuru na kuziita kazi za Mungu kwamba ni za Shetani! (MATHAYO 12:22-24, 31; 9:32-34). Yesu alipofanya kazi yake ya kusamehe dhambi, walisema pia anakufuru! (MATHAYO 9:1-3). Ndivyo ilivyo, kizazi hadi kizazi, wamekuwepo watu waliojiona wao wako upande wa Mungu na kwa makosa makubwa wakawaona wengi waliokuwa wanamtumika Mungu kwamba wao wanafanya kazi za Shetani (ISAYA 66:5). Hata wengine wamewaua watu wa Mungu, na kudhani kwamba wanamtolea Mungu ibada (YOHANA 16:2). Hata leo ni vivyo hivyo, wako watu wengine ambao wamefunga na kuomba kwa Jina la Bwana wakiomba kazi mbalimbali za Mungu zisambaratike, huku wakidhani kwamba ni kazi za Shetani. Haitupasi kutoka haraka kwa kukimbia katika mambo ya jinsi hii na kujikuta tumemkufuru Yesu Kristo (ISAY 52:12).

(5) MIMI NIOMESEMA NDINYI MIUNGU (MST. 34-36)

Kwa Neno la Mungu, Mungu aliwaweka watu kadha kuwa viongozi wa Israeli waliokuwa wanatoa maamuzi. Mungu mwenyewe, aliwaita Watumishi hawa wa Mungu, “MIUNGU“, na wana wa Aliye juu (ZABURI 82:1-6). Ndivyo ilivyo hata leo, watu walioitwa na Mungu katika Utumishi wake, Baba huwaheshimu (YOHANA 12:26), na kuwaita “miungu“! Sisi nasi Mungu anatuagiza kuwapa heshima MARADUFU KULIKO watu wengineo (1 TIMOTHEO 5:17). Sasa hapa Yesu anasema, “Ikiwa hawa waliojiliwa na Neno la Mungu, waliitwa miungu, na wana wa Aliye juu, sembuse Yeye Yesu ambaye ndiye NENO LA MUNGU lenyewe? (UFUNUO 19:13,16). Huyu yesu aliye Neno la Mungu, kuna ubaya gani akisema yeye ni Mwana wa Mungu au ni Mungu, maana Yeye ni ZAIDI SANA ya watumishi wake hawa!

(6) MAANDIKO HAYAWEZI KUTANGUKA (MST. 35)

Yesu hapa anatufundisha kwamba maandiko hayawezi kutanguka. Tusidanganywe na wanadamu wanaojaribu kuchuja maandiko na kuyatangua maandiko. Hwa wanapotuambia ubatizo wa kunyunyiziwa maji usoni unatosha wakati hauko kabisa katika maandiko, wanatudanganya. Tutahukumiwa kwa maandiko! Maandiko yanasema amwahaye mkewe au mumewe na kumwoa au kuolewa na mwingine azini (LUKA 16:18), na wazinzi hawatauridhi Ufalme wa Mungu (1 WAKORINTHO 6:9), maandiko haya hayawezi kutanguka. Tusikubali kudanganywa na wanadamu kwamba tutaishi na wake au waume wasio wa kwetu na kusalimika! Maandiko pia yanasema “Msifuatishe namna ya dunia hii“ (WARUMI 12:2), na tena tusitende kwa mfano wa mataifa (KUMBUKUMBU 17:15). Maandiko haya hayawezi kutanguka. Kufikiri kwamba kuna wokovu pamoja na kukali nywele, kuweka rasta na rangi za kucha na midomo na kuvaa dhahabu, heleni na bangili, na kuwa kama mataifa, kufanya hivi ni kutafuta hukumu

(7) KUAMINIKA KWA KUZITENDA KAZI ZA BABA (MST. 37-38)

Tunaweza tukawa na madai ya haki kwamba baba yu ndani yetu nasi tu ndani ya Baba, ikiwa tunazitenda kazi za baba yetu aliye mbinguni. Kucheza dansi na kuwa na ushabiki wa mipira ya ligi, na kusikia kipindi cha michezo cha mbili kasorobo, kufanya hivyo siyo kuzitenda kazi za baba yetu wa mbinguni. Madai yetu kwamba tumeokoka, yatakuwa na msingi tu pale ambapo tunazitenda kazi anazoweza kuzitenda Mungu. Tukiwa tunavuta sigara, kunywa pombe, kusema uongo, kujaa hasira na chuki, masengenyo n.k.

(8) MLANGO WA KUTOKEA KWA KILA JARIBU (MST. 39)

Hapa walitafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Hatupaswi kuogopa majaribu. Kwa kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Kama Yesu alivyotoka mikononi mwa Shetani atatupa neema ya kufanya hivyo kwa Jina lake tukimwomba (1 WAKORINTHO 10:13).

(9) USHINDI MKUBWA BAADA YA VITA VIKALI (MST. 40-42)

Baada ya Yesu kukabiliwa na vita hivi vikali na kunusurika kupigwa mawe, alikwenda ng’ambo ya Yordani kuitenda kazi ya Mungu na WENGI WAKAMWAMINI HUKO. Ushindi mkubwa katika Utumishi wa Mungu hutokea baada ya vita vikali na Shetani. Hatupaswi kubabaishwa na vita. Tukiona vita imepamba moto, tujue ushindi mkubwa unakuja!

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ni sifa ipi ya kutuwezesha kuingia mbinguni? Ni utakatifu (WAEBRANIA 12:14). Ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge (UFUNUO WA YOHANA 21:27). Kinyonge ni kipi? Ni yule anayetenda dhambi. Huyu ni mtu asiyefaa, ni mnyonge! Je, wewe ni mtakatifu? Jibu ni la! Maisha yako yamejaa dhambi, pamoja na kusema una dini; hivyo wewe pia ni mnyonge, hufai kuingia mbinguni. Ukitubu leo dhambi zako zote kwa kumaanisha kuziacha, na kuifuata njia ya Yesu Kristo, ndipo utakapopata rehema ya kuingia mbinguni (MITHALI 28:13; YOHANA 14:6). Je, uko tayari kutubu sasa ili upate rehema hii? Najua uko tayari. Basi fuatisha sala hii ya toba kwa dhati kutoka moyoni; “Mungu Baba asante kwa ujumbe huu. Hakika mimi ni mnyonge, mwenye dhambi. Sistahili kuingia mbinguni. Natubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Kuanzia leo nataka niifuate njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu niwezeshe. Asante kwa kunisikia katika Jina la Yesu. Amen”. Mpendwa msomaji umekubaliwa kuingia mbinguni. Ili uzidi kudumu katika utakatifu mpaka siku ya kuiaga dunia hii, hakikisha unahudhuria mafundisho katika Kanisa linalohubiri wokovu. MUNGU AKUBARIKI !!!

KUKOSA MAONO NI SABABU YA KUSHINDWA KWAKO (1)
Mwalimu Kelvin Kitaso,
GK Guest Writer.


Maono ni kama kesho ya mtu.
Kesho ni siku ambayo hutarajiwa na haijaonekana bayana bado, na hakuna mwanadamu yeyote chini ya jua aijuaye kesho yake ipoje, isipokuwa amejuzwa na Mungu ajuaye mambo yote kabla hayajatukia. Kesho ni siku ambayo ni matokeo ya kile kitu ambacho kimefanyika leo; kesho huandaliwa ndani ya leo, Mungu ndiye hutoa jawabu kama iwe kama vile ulivyoiandaa.
Kuna msemo wa Kiingereza usemao, “Yesterday has passed, today is here, tomorrow never come” hii inaonyesha kuwa katika maisha yote ya mwanadamu kuna siku tatu tu yaani jana, leo na kesho na mwanadamu anapaswa kuzitumia siku zote hizo kwa faida yake mwenyewe na kunufaisha jamii inayomzunguka pia.
Jana ni siku ambayo imepita na hukutengenezea uzoefu (CV) ambao waweza kuwa mzuri au mbaya na kamwe hautoweza kurudi jana kuibadilisha jana yako ila unaweza kuitumia Leo kuifanya kesho isije kuwa kama jana. Jenga tabia njema ya kutojisifia kwa mazuri uliyofanya jana kwa kuwa kujisifia kutakufanya ujisahau kuwa unapaswa kusababisha mambo makubwa kutokea tena na tena kamwe usijaribu kujilaumu kwa vile ulivyoshindwa jana kwa kuwa itakufanya uwe muoga wa kujaribu kufanya mambo makubwa leo. Lakini mazuri ya jana yanaweza kutumika kama marejeo; kama jana nilishinda basi na leo pia naweza kushinda kama ilivyokuwa kwa Daudi aliporejea kuua simba na dubu alipotaka kupambana na Goliathi.
Kesho ni mimba ambayo imetungwa leo na yapaswa kujifungua. Ni muhimu sana kuzingatia ili kuweza kujifungua mtoto aliye mzuri na hii inatokana na mimba hiyo imetungwaje na katika hali gani. Kujifungua mimba hii kunahitaji nguvu ya mbeba ujauzito na pia Mungu akusaidie kujifungua salama.
Kesho ni ahadi ambayo imetoka kwa Bwana kwa kuwa ahadi ni mambo yatarajiwayo na hayajaonekana bayana bado, hapa ninazungumzia zaidi ndoto au maono ya mtu ambayo ndiyo kesho yenyewe na hutarajiwa kutimia na hayajaonekana bayana bado.
             Kitu chochote unachokifanya leo kinaonyesha kuwa kesho yako itakuwaje.

Ni lazima uione kesho yako ukiwa leo kwa kuwa kesho yako inategemea sana na wewe unaona nini ndani yako mwenyewe ukiwa leo, na si kuona tu. Pia unakiri nini kwa kuwa kuna nguvu katika ukiri wa maneno. Na si ukiri tu, bali ni nini ukifanyacho leo kinaweza kuitimiza kesho yako. Kitu ukionacho ndani yako, ukikiricho na hata kukifanya hugeuka kuwa tabia. Na kikiwa tabia mwishoni uja katika uhalisia wa utimilifu wake.
Kesho yako haitakuja kama muujiza, yaani umeamka na kuiona tu inatimia, hapana. Ni mchakato mrefu ambao unakuhitaji mwamini kutia juhudi za kutosha ili iingie kwenye utimilifu wake. Kama haujaanza kuwaza kuwa kesho yako itakuja kuweje kamwe usijedhania kama kitakuja kutimia kwako kitu ambacho hujawahi kukiwaza hata siku moja, mtu anaweza kuhangaika na kitu ambacho amewahi kukiwaza hapo awali kuliko kile kitu ambacho hajawahi kuwaza kabisa. 
Lazima uione ndani yako kwanza. Mwanadamu huwa vile anawaza ndani yake kwa kuwa lile wazo humpa  hamasa ya kufanya kazi ili litokee, na wazo pia la ndani yake huweza mfanya kukata tamaa ya kufika mbali. Mtu mmoja akasema, kuwaza ni kuwaza tu kama umewaza mambo makubwa au madogo ni bora ukawaza vitu vikubwa labda waweza kuwa mtu mkubwa. Lakini kuwaza tu pasipo kuchukua hatua hakufai.  
Mithali 23:7 “7 Maana aonavyo nafsini mwake, ndivyo alivyo.” Yaani ukitangulia tu kuona kuwa wewe ni maskini mkubwa ni lazima uwe, ni lazima ujifunze kuona vyema. Watu wakubwa duniani kabla ya kuwa vile walivyo, walitangulia kuona ukubwa ndani yao kwanza na kisha wakaanza kufanya kazi kwa kuwa ile picha waliyoiona ndani yao huwatesa kuifikia. 
Katika Biblia, neno ‘unaona nini?’ limeonekana mara saba na siku za wiki zipo saba, ina maana ya kusema kila asubuhi BWANA uweza kukuuliza ‘unaona nini?’ mpaka zikaisha siku saba za wiki na itakapoanza Jumatatu ataanza na unona nini? tena mpaka Ijumaa huku akiunganisha na neno usiogope kwa kila siku uionayo katika uwepo wako duniani.
Kofi Annan ambaye ni katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa baada ya kuingia UN katika nafasi ya kawaida tu akamwandikia mama yake ujumbe na kumtaarifu kuwa siku moja ni lazima aje kuwa katibu wa Umoja wa Mataifa. Alivyoona ndivyo ilikuja kutokea na kule kuona kwake kulimlazimu kutotulia na kuwa na juhudi kubwa sana ili baadae aje kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
Kama kuna picha tayari unaiona ndani yako ya jinsi vile unavyopaswa kuwa ni muhimu sana kuzingatia kuwa picha ile ni nguvu ya kukufanya upigane hata kuitimiza; ila mbaya zaidi ni kwa mtu asiye na maono kwa kuwa hana picha ndani yake. Ni vigumu kwa yeye kufanya kitu cha msingi.
Maandiko yanasema katika Mithali 28:19 kuwa “18 Pasipo maono, watu huacha kujizuia”,  tafsiri ya asili ya Kiebrania kutoka katika neno ‘hazon’ hutafsiri maandiko haya kwa kumaanisha mafunuo ya neno la Mungu, na huendelea kwa kumaanisha kuwa pasipo neno la Mungu kufunuliwa kwa watu ni lazima watu waende katika njia ya upotevuni. Mahali popote ambapo neno la Mungu halijafunuliwa ni lazima watu waangamie na kuendelea katika njia zao wenyewe kwa kuwa bado huwa kwenye mabano ya wafanye kipi na kuacha kipi. 
Kwa kuangalia maono pia mtu yeyote ambaye hajafunuliwa ni maono gani alionayo ni kazi sana kuwa katika njia sahihi. Jamii inayotuzunguka watu wengi hukosa maono na ndiyo maana huishia kufanya vitu vya ajabu sana. Maono ni ile picha ya ndani aionayo mtu kwa habari ya kesho yake na kama mtu haoni picha yoyote ndani yake ni vigumu kufanya vitu vya msingi vya kimaendeleo.
Mtu mwenye maono hata kama anaonekana maskini kwa wakati huo ni mtu wa tofauti kwa kuwa maono ni muongozo wa utendaji kazi wa mtu huyo na ni lazima afanye mambo ambayo yanapelekea utimilifu wa maono hayo na huishi maisha ya kujizuia katika mambo yoyote ambayo hayamsaidii kufikia mwisho wake. Mtu mwenye maono hawezi kutulia hadi maono yake yawe yametimia.
Maono hutoa muongozo wa jinsi mtu apasavyo kuwa na hata jamii ya kushirikiana nayo.

Nikiwa sehemu Fulani nahudumu baada ya huduma nikamuuliza kijana mmoja unataka kuja kuwa nani? yule kijana akanambia nataka kuja kuwa dereva na alikuwa anasoma na nilipomuuliza kwa nini anataka kuja kuwa dereva akanambia ni kwa sababu wazazi wake hawana uwezo wa kumuendeleza kimasomo, nilitafakari kuwa mtu huyu anataka kuja kuwa dereva kwa ajili ya hali ngumu ya kiuchumi, ni vizuri, ila katika mazungumzo nikagundua kuwa amekata tamaa ya kufanikiwa zaidi kwa sababu ya hali yake ila mwenye maono hata kama ana hali ngumu kamwe hatoacha kuukiri ushindi wake kuwa pamoja na ugumu uliopo ninaweza nikafika pale napokusudia na hata kama nitachelewa kulingana na vikwazo vya hali niliyonayo sasa ila nitahakikisha nimefika.
Pamoja na kuwa mfanya kazi wa ndani kwa Potifa na kisha kupelekwa gerezani na kuwa mfungwa, bado Yusufu aliendelea kuitazama na kuikiri ndoto yake ya kuja kuwa mtu mkubwa. Mazingira mabaya na ya kukatisha tamaa hayakumfanya Yusufu akate tamaa na kubadilisha aina ya ndoto. Ni ukweli sana kuwa ugumu wa maisha ni sababu kuu sana ya kusababisha watu kuyaacha maono yao ya uhalisia na kuingia katika mengine ambayo si maono yao.
Mtu asiye na maono ni lazima mambo yake yawe hovyo hovyo kwa kuwa hakuna mwongozo sahihi unaoweza kumzuia asifanye yale ambayo anataka kufanya. Maono ni muongozo kwa mtu mwenye nayo katika mambo yote na humuongoza kuwa sehemu sahihi kwa wakati sahihi na kuwa na watu sahihi. Na ni nadra sana kumkuta mtu mwenye maono anafanya mambo ambayo hayawezi kumsaidia kufikia utimilifu wa maono yake.
Ni muhimu sana kwa mtu kuiona kesho yake ndani yake na aione katika uzuri ndipo anaweza tumia muda wake vizuri kutimiza yale ayaonayo. Kuona ni jambo jema sana ila mtu aweza ogopa kuwaza mambo makubwa na hii utokana na mtu kujidharau na kuona kuwa ana uwezo mdogo sana ndani yake, hili ni tatizo la kiimani, kutojitambua na kujidharau; ni lazima utoke kwenye eneo hili la kukosa kutokujiamini na uanze kuona kuwa unaweza.
Maono makubwa, huleta taabu kubwa, (The greater the revelation, the greater tribulation)

Wakati Fulani nikiwa na rafiki yangu akanena na kunambia “the greater revelation, the greater tribulation,” akimaanisha kuwa ‘maono makubwa huambatana na taabu kubwa). Ukifuatilia kwenye Biblia utaona kuwa watu wote waliobeba maono makubwa ndio watu waliopata taabu kubwa hata utimilifu wa maono yao. Usikate tamaa unapoona majaribu yamekuwa ni makubwa sana kwa upande wako, kaa utulie huku ukitafakari kuwa ni uzito wa maono uliyonayo ndiyo sababu kuu ya kuteseka kwako.
Mfano ni Mtume Yohana aliyepata maono ya kitabu cha Ufunuo akiwa katikati ya mateso makubwa na kuwekwa katika kisiwa cha Patmo na Mtume Paulo ambaye alipata mateso makubwa kulingana na ukubwa wa maono aliyokuwa amebeba.
Kwani wao waweze wana nini na sisi tushindwe tuna nini?
Katika jamii ya waswahili huu ni msemo ambao umekuwa ukitumika sana na ni miongoni mwa misemo ambayo imejipatia umaarufu mkubwa sana. Ni kweli kuwa wapo watu wafanyao mambo makubwa na yakatokea lakini wengine ushindwa kufanya mambo hayo. Wafanikiwao nao ni watu kama walivyo watu wengine ila utofauti mkubwa hujengwa katika namna ya kufikiria na pia katika namna ya kufanya mambo. Watu wote walio juu ukifuatilia historia zao utakuta walikuwa ni watu wa kawaida sana, ila ndani yao waliweka nia na kuamua kupambana kufikia hatua kubwa na za juu, na watu wa namna hii hata walipopata mafanikio madogo hawakubweteka na kujisahau bali huzidi kusonga mbele kupata mafanikio makubwa zaidi. Kama wao wamejaribu wakaweza kwa kutia nia na wewe ukitia nia kwa lolote ufanyalo ni lazima utaweza tu.

Itaendelea;

Somo hili ni sehemu ya kitabu "Huyu Ndiye Adui wa Mafanikio Yako". Mwandishi anapatikana kupitia 0769190019/0713804078, kitasokelvin@gmail.com

SOMO: AGANO LA DAMU (1)

Askofu Sylvester Gamanywa
Leo nimewajibika kuwasilisha mapema somo jipya la mwaka mpya ambalo kichwa chake ni “Agano la damu”! Naliita somo jipya kwa ajili ya mwaka mpya, lakini somo lenyewe ni kongwe kwa karne nyingi kiasi kwamba, kwa wasomaji wa kizazi hiki kwao ni somo jipya na geni kwao. Madhumuni ya kuliwasilisha somo hili, ni kuweka uzito wa kampeni mpya ya OPERESHENI MAVUNO ambayo tumeiweka wakfu mwanzoni mwa mwezi huu, kwa sababu siri zote za mafanikio yanayokwenda kupatikana na kuonekana mwaka huu asili yake ni Agano la damu: 

Utangulizi
Kuna tofauti kubwa kati ya misamiati ya maneno mawili ambayo wengi hufikiri yana maana moja. Maneno hayo ni “agano” na “mkataba”! Kamusi ya Kiswahili sanifu yenyewe imejaribu kuyatafsiri kwa maelezo ambayo yanaonesha kuwepo kwa tofauti japokuwa tofauti yake ni kidogo na ndiyo maana yanazidi kuwachanganya watu.

Agano ni “tokeo la kukubaliana; ahadi, mapatano.” Na neno “mkataba” maana yake ni “makubaliano yanayofikiwa kwa kuandikiana baina ya watu au vikundi viwili au zaidi ili kufanya jambo au kazi fulani”

Tofauti iliyomo kati ya tafsiri hizi mbili. Ya kwanza ni neno “kuandikiana”! Kwa maana “agano” kwa asili yake halikuwa na haja ya “kuandikiana” lakini lilikuwa na “kiapo cha kuaminiana”. Mkataba ni “makubaliano” yanayofikiwa kwa njia ya kuandikiana ambapo wahusika wanawajibika kutia saini zao na mihuri ya taasisi zao ili kuweka uzito wa makubaliano yao.

Tofauti ya pili iliyopo katika ya “agano” na “mkataba” ni jinsi inavyotekelezwa na masharti yake. Kwenye “agano” wahusika “wanaungana na kuwa kitu kimoja, na mali zilizokuwa za mktu binafsi zinakuwa mali ya kila mmoja” Na ni agano la kudumu na kurithi kutoka wazazi waasisi, na watoto wao, na wajukuu zao.

Wakati “makataba” kinachozingatiwa ni yale yaliyomo ndani ya maandishi peke yake. Wahusika wanafungwa na yale waliyokubaliana kuchangia au kushirikiana, lakini hawaugani na kuwa kitu kimoja na kuunganisha mali zao kama ilivyo upande wa “agano”!

Kutokana na tofauti hizi za kihistoria na uzito wake, neno “Agano” kwa kizazi hiki limekuwa msamiati mgumu kwa sababu hakuna utamaduni huu wa kale wa “kufanya agano” kwa “kiapo cha kuaminiana” na badala yake tumezoea utamaduni wa “mikataba ya kuandikiana” na hivyo hatujui wala kuthamini “Agano la damu ya Yesu” ambalo lilifanyika kwa utamaduni wa kale. 

Katika hoja hii nakusudia kuchambua kwa upya na kina uzito wa “agano la damu” nikianza na historia yake kibiblia, masharti yake, na faida zake, na kisha tujitathmini kama kweli tunaishi ndani ya “Agano la damu ya Yesu” au tuko nje?
Historia fupi ya agano la
damu kwa mujibu wa Biblia

Chimbuko la “agano la damu” katika Biblia tunaweza kuliona kwa hali ya fumbo kuanzia ndani ya bustani ya Edeni! Mara tu baada ya binadamu wa kwanza kuanguka dhambini, Mungu alifanya tendo la kumwaga damu ya kiumbe hai ambapo ngozi yake ilitengeneza mavazi ya kuwafunika uchi akina Adamu na Eva. “BWANA Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika.” (MW.3:21)

Tukio la pili, la agano la damu tunalikuta likijitokeza kwa watoto wa kwanza wa Adamu na Eva, ambao ni Kaini na Habili. Tunasoma habari za utoaji wa sadaka ambao Habili alitoa sadaka ya wanyama walionona. “Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. BWANA akamtakabali Habili na sadaka yake.” (MW.4:4)

Tukio la tatu la agano la damu tunalipata baada ya gharika ya Nuhu pale ambapo alichinja wanyama na kutoa dhabihu ya kuteketezwa. Ni ni wakati wa Nuhu ambapo tunasoma waziwazi Mungu akiitaja damu kama kitu kitakatifu na kilichotengwa  kwa matumizi maalum. “Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile.” (MW.9:4)

Tukio la nne tunakuja kukutana nalo kwa Abramu. Na hapa ndipo naweza kusema, uwazi wa chimbuko la agano la damu unapoanzia. Hapa ndipo tunasoma waziwazi kwamba Mungu alifanya “agano la damu” na Ibrahimu na mfano hai tunausoma katika maandiko yafuatayo:

“Akamwambia, Unipatie ndama wa miaka mitatu, na mbuzi mke wa miaka mitatu, na kondoo mume wa miaka mitatu, na hua, na mwana njiwa.  Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua.  Ikawa, jua lilipokuchwa likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama.(Mw 15:9-10)

Siku ile BWANA akafanya agano na Abramu, akasema, Uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati, (MWA. 15:17-18)
Katika maandiko tuliyosoma hapa juu, tumebaini ”agano la damu” jinsi lilivyokuwa likifanyika enzi hizo. Utaratibu wenyewe ulikuwa ni wa kupasua mnyama vipande viwili na kuvilaza chini vikiwa vinaelekeana, na katikati kuwepo nafasi kati yake. 

Kisha watu wanaofanya agano la damu kupita katikati ya vile vipande viwili vya mnyama aliyepasulikiwa. Na walipokuwa wakipita katikati walitakiwa kuapa wakisema: "na iwe hivi kwangu kama nisiposhika agano hili" Hapa kiapo hiki kilimaanisha kwamba, “Ikiwa aliyefanya agano la damu atakiuka na kulivunja, adhabu yake ni kupasuliwa vipande viwili kama alivyofanyiwa mnyama ambaye wanapita katikati ya vipande vyake!

Lakini kwa kisa hiki kati ya Mungu na Abramu, tunasoma kwamba, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Hatusomi kwamba Abramu alipita kati ya vile vipande vya nyama! Hii ina maana kwamba, Mungu ndiye aliyepita peke yake na akaapa peke yake. Hapa ndipo penye siri kubwa ya agano la damu kati ya Mungu na binadamu.

Inaonesha Mungu ndiye anayeahidi, na kuapa kutimiza ahadi zake kwa binadamu, pasipo kutegemea mchango wa binadamu katika utekelezaji wa ahadi za Mungu. Mungu amejiweka katika nafasi ya kuwa mwaminifu wa kutimiza ahadi kwa binadamu pasipo binadamu kuchagia kitu chochote kwenye agano la damu.

Tangu hapo hsitoria ya agano la damu inaendelea kwa vizazi vilivyofuatia mpaka wakati wa ujio wa Yesu Kristo mwenyewe. Tusisahau kwamba ujio wa Yesu ilikuwa ni Ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu. (Mw.12:3) Na Yesu mwenyewe alipokaribia kwenda kusulubishwa msalabani, alifanya agano la damu yake mwenyewe kwa kutamka kwamba anafanya nasi agano kwa damu yake mwenyewe (MT.26:27-28)

Katika agano la damu ya Yesu, hapakuwepo na makubaliano ya kuandikiana mkataba ambao Yesu alisaini na wanafunzi wake. Yesu atoa tamko na kutoa agizo la kushiriki kikombe cha uzao wa mzabibu kama ishara ya damu yake inayomwagika kwa ajili yetu, lakini sisi hatukuchangia damu yetu kwenye agano hilo.
Itaendelea toleo lijalo

ASIMAMISHWA KAZI AKIDAIWA KUTAKA KUMBADILI DINI MUUGUZI MWENZAKE


Muuguzi aliyefahamika kwa jina la Victoria Wasteney (37) ambaye ni muumini wa dini ya Kikristo amejikuta akisimamishwa kazi baada ya muuguzi mwenzake aitwaye Enya Nawaz kulalamika kwa uongozi kwamba muuguzi mwenzake anataka kumbadilisha dini na kuwa Mkristo.

Kwa mujibu wa Wasteney kama alivyokaririwa na gazeti la Daily Mail la nchini Uingereza amesema taasisi ya huduma ya Afya nchini humo NHS imemfanya aonekane kama mpumbavu wa mambo ya dini baada ya kufanya maombi na muuguzi mwenzake ambaye ni muislamu.

Victoria amesema alisimamishwa kazi akituhumiwa kumdhalilisha na kumkashifu muuguzi mwenzake mara baada ya mwenzake huyo kuuambia uongozi kwamba Victoria anataka kunbadili dini na kuwa Mkristo, hali iliyomfanya muuguzi huyo kufungua mashitaka dhidi ya taasisi hiyo kwakumsimamisha kwasababu ya mambo ya kidini.

Wasteney alikuwa akifanya kazi chini ya NHS katika kituo cha John Howard Centre kilichopo mashariki mwa jiji la London na kwamba Nawaz alijiunga katika hospitali hiyo mwaka 2012 na kwamba kwa pamoja wamewahi kuwa na majadiliano juu ya uislamu na Ukristo ambayo ndiyo yaliyosababishwa kusimamishwa wakati aliyeanzisha mazungumzo hayo alikuwa Nawaz. Victoria amesema Nawaz alimfuata akiwa analia juu ya tatizo lake la kiafya hali iliyomsababisha Wasteney kumuuliza mwenzae kama yupo tayari amuombee jambo ambalo Nawaz alilikubari na kuombewa kisha Victoria alimpa kitabu kuhusu mwanamke aliyebadili dini kutoka uislamu na kuwa Mkristo.

Nawaz aliamua kutoa malalamiko yaliyosababisha Wasteney kusimamishwa kazi kwa miezi nane ili kupisha uchunguzi wa jambo hilo pamoja na barua ya onyo huku akihamishiwa kazi sehemu nyingine. "mimi si pingi uislamu, kila siku niko makini linapokuja suala la imani za watu wengine, tulizungumza kuhusu imani zetu, lakini sikumwambia kwamba imani yangu ndiyo imani ya uhakika, lakini pia siamini kwamba kuna uwezekano wa kumlazimisha mtu kubadili dini" alisema Wasteney.

"Lakini namna suala lilivyochukuliwa na uongozi nimeonekana kama mjinga wa dini, nataka ifahamike kwamba kuna tabia isiyoridhisha juu ya wakristo katika baadhi ya maeneo ya kazi katika sekta ya serikali" alimalizia Wasteney. Ambapo kwa upande wake NHS hawakutaka kuzungumzia lolote juu ya madai hayo kwakuwa muhusika alikuwa amefungua kesi mahakamani.
CHAGUO LA GK KUTOKA KWA BOAZ DUNCAN, UMEINULIWA
Boaz Duncan
Tunatumai u mzima mdau wa Gospel Kitaa kwa Jumapili ya mwisho ya mwezi wa kwanza. Chaguo la GK wiki hii linakujia kutoka kwa muimbaji kutoka jijini Mwanza, Boaz Duncan. Na hapa tunakuletea nyimbo zake mbili kwa mpigo wakati akiwa jijini Arusha kwenye mkesha wa vijana ulioandaliwa na Tanzania Fellowship of Evangelical Students (TAFES) mwishoni mwa mwaka jana, 2014.Uwe na Jumapili njema unapotafakari ukuu wa Mungu kupitia nyimbo hizi. Barikiwa na BWANA Yesu.
SOMO: HUWEZI KUMILIKI BILA KUFANYA VITA - MCHUNGAJI GWAJIMA


Mwezi wa pili wa mwaka huu (2015), una jumapili nne, jumatatu nne, jumanne nne, jumatano nne, alhamis nne, ijumaa nne, na jumamosi nne.

Hii hutokea kila baada ya miaka 823! Na wachina huuita mwezi wa namna hii 'begi la hela' (mkoba wa hela)!

Wakati huo huo, kutokana na utafiti nilioufanya nimegundua kuwa tukio hili lina uhusiano sana na kalenda ya kishetani (kichawi) yaani inapotokea mwezi una siku za idadi hiyo, wachawi na watu wa shetani hupata fedha sana.


Ila sasa itakuwa yako ukiwa unamaliza maombi ya siku 30; Ninaamuru tarehe moja februari uwe na fedha kwako kwa jina la Yesu.

Ninaamuru fedha zihame kwa wachawi na washirikina na zije kwako kwa jina kuu la Yesu!

-Askofu Josephat Gwajima.


HUWEZI KUMILIKI BILA KUFANYA VITA

Mungu ametuahidi ahadi nyingi kwenye Biblia lakini hatuwezi kuzipata bila kupigana vita, kwenye kila ahadi anayotoa Mungu lazima kuwepo na vita.

Mungu anataka tushindane na ametugawia nguvu ya kupigana, Mungu huwa anakupa vinavyomilikiwa na watu ili upigane na kuvimiliki. Watu wengi katika kanisa leo wamesahu hilo, wanaamini kwamba Mungu akisema amekupa tayari umeshapata kumbe kuna vita ya kupigana.


Ndio sababu watu wengi walioahidiwa vitu na Mungu hawajaviona vikitokea mpaka Leo, kwasababu waliokaa wakaridhika wakaacha kufanya vita. Mungu anapokuahidi jambo inatakiwa ujue ufanyeje ili kupokea ahadi ya Bwana katika maisha yako.

Imeandikwa: Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu; maana Mungu alisema, Wasije wakaghairi watu hawa hapo watakapokutana na vita, na kurudi Misri; (KUT. 13:17 SUV)

Mungu aliwaongoza njia isiyokua na vita kali, lakini njia inayooitwa haina vita ndio ile ile waliopigana na Waamaleki, pamoja na mataifa mengine. Ilifika kipindi ikabidi Mungu asimamishe jua ili Israel wapigane vita.

Mungu akataka hata watoto waliozaliwa katika nchi ya ahadi wajifunze kupigana vita, ndio sababu akawaacha mataifa matano katika nchi hiyo ili wapigane nao vita.

Imeandikwa: Basi haya ndiyo mataifa ambao BWANA aliwaacha, ili awajaribu Israeli kwa hao, yaani, awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani; (AMU. 3:1 SUV)

Hii ndio sababu wakati mwingine Mungu anaruhusu magumu au changamoto ili ujifunze kupigana vita. Ndio sababu Mungu anaitwa "Bwana wa vita"

Paulo alimwambia mwanae wa kiroho Timotheo kuwa amepigana vita.

Imeandikwa: Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, Imani nimeilinda; (2 TIM. 4:7 SUV)

Huwezi kumiliki pasipo kufanya vita.

Mungu na akupe Neema ya kufanya vita ili umiliki kila ulichoahidiwa na Bwana kwa jina la Yesu.