SOMO: MADHABAHU YA LAANA YA KICHAWI - MCHUNGAJI GWAJIMA

Mchungaji kiongozi kanisa la Ufufuo na Uzima duniani, Josephat Gwajima©Ufufuo Crew

Neno mchawi limeandikwa mara nane kwenye Biblia kwa mkazo na neno “wachawi” limeandikwa mara 20, kwenye Biblia, uchawi mara 14, uganga mara 18, waganga mara 21 na mapepo mara 141 Ni muhimu na lazima mambo haya yahubiriwe ili watu waweze kuyaelewa ili waweze kuwa huru.KUTOKA22:28, WALAWI 20:27, KUMBUKUMBU LA TORATI 18:21.
MAANA YA LAANA
Mtu kulaaniwa sio mpaka uwe mgonjwa bali mambo yako yawe vizuri na kila familia lazima awepo mtu mshirikina na mchawi. Kamba za kufungwa na mtu anaye kujua/kufahamu zinatenda kazi vizuri kuliko mtu asiye kujua/kufahamu.

KUMBUKUMBU28: 15-67
Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako, usiyaangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake, nikuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako, na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo, Bwana atakuletea laana na mashaka, na kukemewa, katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi; kwa ule uovu wa matendo yako, uliyoniacha kwayo. 

Bwana atakuambatanisha na tauni, hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu, na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hari ya moto, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga; navyo vitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga; itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako; utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia saba; nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani. Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani, na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri, na kwa bawasiri, na kwa pele, na kwa kujikuna, ambayo hupati kupoa. Bwana atakupiga kwa wazimu, na kwa upofu, na kwa bumbuazi la moyoni; utakwenda kwa kupapasa-papasa mchana, kama apapasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako; nawe sikuzote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapatakuwa na mtu wa kukuokoa. 

Utaposa mke na mume mwingine atalala naye; utajenga nyumba usiikae; utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Ng'ombe wako atachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake; utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako kwa jeuri, usirudishiwe; kondoo zako watapewa adui zako, usipate mtu wa kukuokoa. Wanao na binti zako litapewa taifa lingine, na macho yako yataangalia, na kuzimia kwa kuwatamani mchana kutwa; wala hapatakuwa na kitu katika uwezo wa mkono wako. Matunda ya nchi yako, na taabu yako yote, vitaliwa na taifa usilolijua; utaonewa tu, na kupondwa chini daima; hata uwe mwenye wazimu kwa yaonwayo na macho yako, utakayoyaona. Bwana atakupiga magoti na miguu kwa jipu lililo zito, usilopata kupozwa, tokea wayo wa mguu mpaka utosi wa kichwa. Bwana atakupeleka wewe, na mfalme wako utakayemweka juu yako, kwa taifa usilolijua wewe wala baba zako; nawe huko utatumikia miungu mingine ya miti na mawe. Nawe utakuwa ushangao, na mithali, na dharau, kati ya mataifa yote huko atakakokuongoza Bwana. 

Mbegu nyingi utazichukua nje shambani, lakini utavuna haba, kwa kuwa nzige watazila. Utapanda mizabibu na kuitengeza, wala hutakunywa katika divai yake, wala kuichuma kwani italiwa na mabuu. Utakuwa na mizeituni katika mipaka yako yote usijipake mafuta yake; kwa kuwa mzeituni wako utapukutika. Utazaa wana na binti, lakini hawatakuwa wako wewe; kwa sababu watakwenda utumwani. Miti yako yote, na mazao ya nchi yako, nzige watakuwa nayo. Mgeni aliye kati yako atazidi kupaa juu yako; nawe utazidi kushuka chini.Yeye atakukopesha, wala wewe usimkopeshe; yeye atakuwa ni kichwa, wewe utakuwa mkia. Na laana hizi zote zitakujilia juu yako, zitakuandama na kukupata, hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza; nazo zitakuwa juu yako kwa ishara na ajabu, na juu ya uzao wako milele; kwa kuwa hukumtumikia Bwana, Mungu wako, kwa furaha na moyo wa kushukuru, kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote; kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako, kwa njaa, na kwa kiu, na kwa uchi, na kwa uhitaji wa vitu vyote; naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako, hata atakapokwisha kukuangamiza. 

Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka ncha ya dunia, kama arukavyo tai; taifa usiloufahamu ulimi wake; taifa lenye uso mkali, ambalo haliangalii uso wa mzee, wala halipendelei kijana; naye atakula uzao wa ng'ombe wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako mpaka utakapokwisha kuangamizwa; wala hatakuachia nafaka, wala divai, wala mafuta, wala maongeo ya ng'ombe wako, wala wana-kondoo wako, hata atakapokwisha kukuangamiza. Naye atakuhusuru katika malango yako yote, hata kuta zako ndefu, zenye maboma, ulizokuwa ukiziamini, zishuke, katika nchi yako yote kila upande; naye atakuhusuru katika malango yako yote kila upande, katika nchi yako yote aliyokupa Bwana, Mungu wako.Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya wana wako na binti zako aliokupa Bwana, Mungu wako; katika mazingirwa na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Mtu mume kati yenu aliye mwororo na laini sana, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye, na juu ya mke wa kifuani mwake, na juu ya masalio ya wanawe waliosalia naye; hata asitake wao mmojawapo apewe katika nyama ya wanawe atakaowala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake; katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako yote. 

Mwanamke kati yenu aliye mwororo na laini, ambaye hangehatirisha kuweka wayo wa mguu wake nchi kwa umalidadi na ulaini, jicho lake huyu litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanawe, na juu ya binti yake, na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanawe atakaowazaa; kwa kuwa atawala kwa siri, kwa uhitaji wa vitu vyote; katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako. Kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho, Bwana, MUNGU WAKO; ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu, na mapigo ya uzao wako, mapigo makubwa kwa kweli, ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana. Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliyokuwa ukiyaogopa, nayo yataambatana nawe.

Tena kila ugonjwa, na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha torati hii, atakutia nayo Bwana juu yako, hata utakapokwisha kuangamizwa. Nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi; kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana, Mungu wako. Tena itakuwa, kama vile alivyokuwa akifurahi Bwana juu yenu kwa kuwatendea mema na kuwafanya kuwa wengi, ndivyo atakavyofurahi Bwana juu yenu kwa kuwapoteza na kuwaangamiza; nanyi mtanyakuliwa katika hiyo nchi mwingiayo kuimiliki. Bwana atakutawanya katika mataifa yote, tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia; nawe huko utatumikia miungu mingine usiyoijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Wala katika mataifa hayo hutapata raha iwayo yote, wala hutakuwa na kituo cha wayo wa mguu wako; lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetema, na macho ya kuzimia, na roho ya kudhoofika; na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako; nawe utakuwa na woga usiku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako; asubuhi utasema, Laiti ingekuwa jioni! Na jioni utasema, Laiti ingekuwa asubuhi! Kwa kicho cha moyo wako utakavyokucha, na kuona kwa macho yako utakavyoona.
Utakuta unazaa watoto hata kama ukiwafundisha hawaelewi, umekuwa mtu wamashaka na kukemewa, kila ukianza bihashara unakuwa unaishia na madeni na kufilisika chanzo ni laana hiyo, tauni ni magonjwa kama kifua, mgongo, homa zinakuwa haziishi, bumbuazi la moyoi unakuwa umeeduwaa tu na unaposa mchuba lakini mwingie anakuja kumwoa, unaanza mradi haufanikiwi, ngombe wako anachinjwa mbele ya macho yako maana yake unapigwa roba/kabari na kuibiwa huku unajiona,

Unaweza kuwa una matatizo na shida vinakupata lakini hujui kwanini vinakupata kumbe kuna laana ipo nyuma ya matatizo hayo.
LAANA YA KICHAWI
HESABU22:1-11
Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu ya Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi; Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, Sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki, mwana wa Sipori, alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori, hata Pethori, ulio kando ya Mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita, akisema, Tazama, kuna watu waliotoka Misri; tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi, njoo wewe, nakusihi unilaanie watu hawa; maana wana nguvu kunishinda mimi. 

Labda nitawaweza, tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikiye hubarikiwa, na yeye umlaaniye hulaaniwa. Wazee wa Moabu, na wazee wa Midiani, wakaenda, wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao; wakamfikilia Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Akawaambia, Kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia; wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Mungu akamjia Balaamu, akasema, Ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe?Balaamu akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu, akisema, Tazama, kuna watu waliotoka Misri, wanaufunika uso wa nchi; basi njoo unilaanie watu hawa; labda nitaweza kupigana nao, na kuwafukuza.
Kumbe unaweza kuwa unanguvu nyingi ya kumshinda mtu yeyote lakini unapolaaniwa unakuwa hauna kitu tena , unaweza kuwa una elimu nyingi umesoma sana lakini ukilaaniwa elimu yako haiwezi kukusaidia. Wana wa Israeli walisafiri jangwani wakapata njaa Mungu akawapa mana kutoka mbinguni na mavazi yaao hayakuchakaa kwa muda wa mika arobaini , wakapata kiu mwamba ukatoa maji jangwaani, wakaugua na nyoka wa moto akawatokeawakaponywa, wakakutana na bahari wakavuka na farasi na mpanda farasi wa majeshi ya farao akatupwa baharini, na Balakimwana wa moabu alipoona wana wa Israeli wanaelekea kwenye nchi yao ya ahadi akamkodisha mchawi aje kuwalaani. Maana yake na wewe unapopita katika magumu yote na kukaribia kupata ushindi wale wasiokupenda wanakodisha mchawi ajee akulaani na hata kama kuna mchawi amekodishwa unatakiwa useme halogeeki mtu hapa kwa jina la YESU.
Kwenye ulimwengu wa rohoni kuna viashiriavinavyoonyesha mtu atakuwaje siku zijazo na watu ambao hawakupendi wanapoona unaelekea kwenye mafanikio wanamkodisha mtu mchawi ili akulaani lakini sisi tuliookolewa kwa damu ya mwanakondoo YESU kristo tuna nguvu yakuwashinda wao maana wao wanategemea hirizi, na kafara zao lakini sisi tunamtegemea Bwana wa majeshi.
Laana inaweza kuruka ikaenda na kuingia sehemu husika na inajua ingie kwa nani na isingie kwa nani.
HESABU23: 1- 8
Balaamu akamwambia Balaki, Nijengee hapa madhabahu saba, ukaniandalie hapa ng'ombe waume saba, na kondoo waume saba. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki, Simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami; na lo lote atakalonionyesha nitakuambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima.Mungu akakutana na Balaamu; naye Balaamu akamwambia, Nimetengeneza madhabahu saba, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, Umrudie Balaki; ukaseme maneno haya.Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga mithali yake, akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, Mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki, Njoo! Unilaanie Yakobo, Njoo! Unishutumie Israeli. Nimlaanije, yeye ambaye Mungu hakumlaani?Nimshutumuje, yeye ambaye Bwana hakumshutumu?
Anataka madhabahu saba ili awalani siku saba na laana ya mchawi haina jumapili bali ni siku zote na leo laana zote zitavunjwa kwa jina la YESU. Hapo tumeonaamewatoa kondoo na ngombe maana yake kwenye mambo makubwa wanakulaani na kwenye mambo madogo unlaniwa pia kwenye madhabahu ya kichawi. Mtu ambaye hakupendi anamwendea mchawi alafu wanachinja ili damu imwagike kwenye madhabahu ili laana itoke na mashetani waje kuinya na kukufuata ili wakuweke hiyo laana ikupate kwenye maisha yao. Wachawi wanatuma mashetani yaliyokunywa damu ya kafara na kuja kwako kukuwekea laana ili siku chache zijazo usifanikiwe vile unavyopaswa.
1WAKORINTHO2:9-11
lakini, kama ilivyoandikwa, Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, (Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu,) Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao.
Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu.Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu.
Pale ulipo haimaanishi kitu lakini angaliaunaelekea wapi, unawezakuwa ulipo haujapatakitu lakini unaelekea mahali ambapo hautatikisikana utasahau taabu yako. Baunsa wa leo ni mbilikimo wa kesho na mbilikimo wa leo ni baunsa wa kesho. Mungu tunaye mtumikia ni Mungu anayejua tutokako na tuendako.Balaam alipoanza kulaani akasikia sauti inasema “huweezi kumlaani aliyebarikiwa” aliyebarikiwa hawezi kulaaniwa kwa jina la YESU
BALAAM ALIKUWA NA MCHAWI SI NABII WA BWANA.
YOSHUA13:22
Balaamu naye, huyo mwana wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimwua kwa upanga kati ya hao wengine waliowaua.
Kwa nini mchawi huyu balaamu anasikia sauti ya Bwana. Ni kwasababu anapoingia kwenye ulimwengu wa rohoni na kumwona mtu mwenye Mungu anamshinda anadhani kwamba huyo ana nguvu ambazo yeye hajazifiki kumbe Nguvu ya Mungu Baba wa Mbinguni inayo kulinda.

MADHABAHU ZA LAANA ZA KICHAWI.
Alipoanza kulaani mwanakondoo “YESU KRISTO” akamtokea na kumwambia huwezi kumlaani aliyebarikiwa.
Wachawi hawawezi kuloga bila madhabahu.Kwa jina la YESU ninakataa kulogwa kwa damu ya yeyote iliyo kwenye madhabahu kwa jina la YESU.
Eliya alifunga mvua kwa muda na alienda mlimani pamoja na mfalme na wachawi ambaao walienda kushusha moto kwa mungu wao na Mungu wa Eliya lakini wachawi hawakufanikiwa kushusha mto Eliya aliitengeneza madhabahu ya Bwana iliyokua imevunjwa na akasema ‘Baba na ijulikane wewe ndiye Mungu na ijulikane nimeitengeneza madhabahu hii kwaajili yako” ndipo moto ulishuka na wachawi wale walichinjwa wote. Mdhabahu ikibomolewa wachawi wote wanachinjwa.
UKIRI:
Laana za wachawi na waganga wa kienyeji nazivunja kwa damu ya mwaanakondoo, madhabahu sabaa zenyee kafara saba zilizo juu yangu ninazivunja kwa damu ya YESU, kuanzia leo kila madhabahu ya kuzimu ya lucifer nabiiwa uongo ninaifyeka kwa damu ya YESU, maaskari wa kishetani ninawafyeka na madhabahu zao kwa jina la YESU kristo, ninasimama kinyume na kuzimu ninateketeza nia ya kuzimu kwa jina la YESU, imeandikwa ‘laana isiyo na sababu haimpati mtu’ ninaibomoa madhabahu ya kila laana iliyo juu ya maisha yangu kwa jina la YESU.
Kwa jina la YESU ninabomoa madhabahu za laana za kichawi kwa jina la YESU, mdhabahu za kushindwa, madhabahu za kuzimu zilizomwagwa juu yangu kwa jina la YESU, madhabahu za laana ya ukoo ninazivunja kwa jina la YESU, ninavaa silaha za vita ninawafyeka wasimamizi wote wa laana za kichawi kwa jina la YESU, ninawateketeza kwa damu ya mwanakondoo kwa jina la YESU, ewe laana ulio kwenye maisha yangu ninakufuta kwa jina la YESU, ninateketeza laza za kishetani zilizotumwa kwangu na familia yangu kwa damu ya YESU, ninazivunja laana zote za kishetani zilizotumwa kwangu kwa jina la YESU, ewe laana ya nchi uliyoishikilia nchini nakuamuru achia nchi kwa jina la YESU, madhabahu za laana ya kushindwa, laana ya kukataliwa, laana ya kukosa mke/mume ninaibomoa kwa jina la YESU, ninazibomoa madhabahu zote za kichawi kwa jina la YESU. Madhabahu za laana juu ya familia yangu ninazivunja kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la YESU ninavunja laana juu ya ndoa yangu kwa jina la YESU, ninazivunja laana juu ya masomo yangu kwa jina la YESU, ninazivunja madhabahu za kishetani zilizo shikilia lana juu ya biashara yangu kwa jina la YESU, kwadamu ya mwanakondoo, maneno ya laana yaliyotamka na wanadamu juu yangu na familia yangu ninayavunja kwa jina la YESUimeandikwa ‘ni nani asemaye neno ikiwa Bwana hakuliagiza likatendeka’ ninawateketeza majini na mashetani wote mlioshikilia laana juu ya nchi na familia yangu kwa jina la YESU, ninavunja laana za majeshi ya pepo wabaya kwene maisha yangu kwa jina la YESU, ninavunja madhabahu za wachawi zilizo mwagiwa damu ya kafara inenayo laana juu ya maisha yangu ninazivunja kwa damu ya mwanakondoo,kwa jina la YESU kristo. 

AMEN.
Share on Google Plus

About Ambwene Mwamwaja

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.